Dagelijks woord:

Eerstvolgende diensten:


Meer diensten

Berichten

Kerkdienst 2 augustus

Liturgie 2 augustus 2020.

Voorganger ds Dennis vd Zee.

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Welkom

Stil gebed + Votum en Groet

Psalm 100 vers 1, 2 en 4 LvK Juicht Gode, Bazuint en zingt (Joost en Anton)

1. Juicht Gode toe, bazuint en zingt.
Treedt nader tot gij Hem omringt,
gij aard’ alom, zijn rijksdomein,
zult voor den HEER dienstvaardig zijn.

2. Roept uit met blijdschap: “God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.”

4. Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Leefregel: Hebr 12:1-13 (NBV)

1 Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt.
2 Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.
3 Laat tot u doordringen hoe hij standhield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft.
4 U hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet.
5 Kennelijk bent u de bemoediging vergeten die tot u als tot kinderen wordt gericht: ‘Mijn zoon, je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als je door hem terechtgewezen wordt,
6 want de Heer berispt wie hij liefheeft, straft elke zoon van wie hij houdt.’
7 Houd vol, het betreft hier immers een leerschool, God behandelt u als zijn kinderen. Welk kind wordt niet door zijn vader berispt?
8 Maar als u die leerschool niet doorloopt zoals alle anderen vóór u, dan bent u geen kinderen, maar bastaards.
9 Daar komt nog bij dat wij voor onze aardse vaders, door wie we werden opgevoed, respect hadden; hoeveel te meer zullen we ons dan niet onderwerpen aan het gezag van de Vader van alle geesten, en dan leven?
10 Onze aardse vaders berispten ons maar voor korte tijd en naar eigen goeddunken, maar hij berispt ons voor onze eigen bestwil, om ons te laten delen in zijn heiligheid.
11 Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar op den duur plukt wie erdoor gevormd is er de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid.
12 Hef daarom uw slappe handen op, strek uw knikkende knieën,
13 en kies rechte paden, zodat een voet die gekneusd is niet verder ontwricht raakt, maar juist geneest.

Psalm 119 vers 3 en 66 (Oude berijming)

3. Och, schonk Gij mij de
hulp van uwe Geest.
Mocht die mij op mijn
pad ten leidsman strekken.
‘k Hield dan uw wet, dan
leefde ik onbevreesd.
Dan zou geen schaamte mijn
aangezicht bedekken.
Wanner ik steeds op-
merkend was geweest
hoe uw geboden mij
tot uw liefde wekken

66. Geef leven aan mijn
ziel, wees Gij mijn lied
geef dat ik eeuwig
U mag toebehoren
Onthoud mij uw ge-
tuigenissen niet
Ik was een schaap en
had de weg verloren.
Zoek, Heer, uw knecht, ik
hoor wat Gij gebiedt
Gij hebt mij immers
tot uw dienst verkoren

Gebed om verlichting door de Geest

Kindmoment en Kinderlied

LvK 328 (NLB 314) Here Jezus, om Uw woord,

1. Here Jezus, om Uw woord,
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in ‘t hart dat naar U hoort,
Uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven,
hart en ziel en heel ons leven.

2. Ons gevoel en ons verstand,
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als Uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in ‘t licht der waarheid.
‘t Goede denken, doen en dichten,
moet Gij zelf in ons verrichten.

3. O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen,
tot de hemel door mag dringen.

Verkondiging

Opwekking 770 – Ik zal er zijn.

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Mededelingen

Dankgebed en Voorbede

Geven
maak uw gift over op de rekening van de diaconie van een van beide kerken.
de Rank: NL 81 RABO 0157 6741 34
Goede Herderkerk: NL 70 RABO 0159 1200 20

Slotlied: Gezang 291 LvK – (GK 115)Nooit kan’t geloof teveel verwachten

1. Nooit kan ‘t geloof te veel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis.
‘t Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
maar nooit een vriend als Jezus is.
Wat zou ooit zijne macht beperken?
‘t Heelal staat onder zijn gebied!
En wat zijn liefde wil bewerken,
ontzegt Hem zijn vermogen niet.

2. Die hoop moet al ons leed verzachten.
Komt, reisgenoten, ‘t hoofd omhoog!
Voor hen, die ‘t heil des Heren wachten,
zijn bergen vlak en zeeën droog.
O zaligheid niet af te meten,
o vreugd, die alle smart verbant!
Daar is de vreemd’lingschap vergeten
en wij, wij zijn in ‘t vaderland!

Zegen

Werkje 2 augustus

Doe je mee?

Maak je ook een prachtige windmolen?

Download (PDF, Onbekend)

Kerkdienst 26 juli

Liturgie 26 juli 2020.

Voorganger ds Dennis vd Zee.

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Read more

Kindmoment, kleurplaat en Puzzel 26 juli

Zondag 26 juli gaat het over de generaal Naäman.

Hieronder vindt je de kleurplaat en een puzzel.

Let op: voor de puzzel heb je de Bijbel in Gewone Taal nodig!

Veel vakantie, kleur en puzzelplezier!

Download (PDF, Onbekend)

Download (PDF, Onbekend)

Kerkdienst 19 juli

Voorganger: Ds Dennis vd Zee.

Deze dienst wordt live uitgezonden vanuit de Rank

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Read more

Kleurplaat 19 juli

Op zondag 19 juli gaat het in het kindmoment over Elia en Elisa.

Kleur je ook de kleurplaat in?

Download (PDF, Onbekend)