Dagelijks woord:

Eerstvolgende diensten:


Meer diensten

Berichten

Kerkdienst 29 november

Liturgie zondag 29 november 2020 9:30 uur.

Voorganger: Ds Johannes van Beveren.

Eerste advent.

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Welkom en afkondigingen

Stilte & kaars

Bidden

Lied LB 439:1, 2, 3 Verwacht de komst des Heren

1 Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.

2 Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.

3 Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer,
maar op een hart vol hoogmoed
ziet Hij in gramschap neer.
Wie vraagt naar zijn gebod
en bidden blijft en waken,
in hem wil woning maken
het heil, de Zoon van God.

Lezen Genesis 18: 1-15

Sodom en Gomorra
1 De HEER verscheen opnieuw aan Abraham, bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent.
2 Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit, naar hen toe. Hij boog diep
3 en zei: ‘Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan.
4 Ik zal wat water voor u laten halen zodat u uw voeten kunt wassen, maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk.
5 Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen voordat u verdergaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen?’ Zij antwoordden: ‘Wij nemen uw uitnodiging graag aan.’
6 Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara. ‘Vlug,’ zei hij, ‘drie schepel fijn meel! Maak deeg en bak brood.’
7 Daarna snelde hij naar de kudde, zocht een mooi kalf uit dat er mals uitzag, en gaf dat aan een knecht, die het onmiddellijk klaarmaakte.
8 Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette alles aan zijn gasten voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom.
9 ‘Waar is Sara, uw vrouw?’ vroegen zij hem. ‘Daar, in de tent,’ antwoordde hij.
10 Toen zei een van hen: ‘Ik kom over precies een jaar bij u terug en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben.’ Sara, die in de ingang van de tent stond, achter de man, hoorde dat.
11 Nu waren Abraham en zij op hoge leeftijd gekomen en de jaren dat een vrouw vruchtbaar is, lagen al ver achter haar.
12 Daarom lachte ze in zichzelf. Zou de liefde voor mij dan nog weggelegd zijn? dacht ze. Ik ben immers verwelkt, en ook mijn man is al oud.
13 Toen vroeg de HEER aan Abraham: ‘Waarom lacht Sara, waarom vraagt ze zich af of ze op haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan brengen?
14 Is ook maar iets voor de HEER onmogelijk? Op de vastgestelde tijd, over precies een jaar, kom ik bij je terug en dan heeft Sara een zoon.’
15 Geschrokken ontkende Sara: ‘Ik heb niet gelachen.’ Maar hij zei: ‘Ja, je hebt wel gelachen.’

Kindermoment over Lucas 1, 18-25

Klik hier voor een kleurplaat en een knutsel.

18 Zacharias vroeg aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.’
19 De engel antwoordde: ‘Ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen.
20 Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren.’
21 De menigte stond buiten op Zacharias te wachten, en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef.
22 Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien; hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet.
23 Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis.
24 Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Ze leefde vijf maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf:
25 De Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan opdat de mensen me niet langer verachten.

Preek

Lied Psalm 105: 1,3 DNP

1. Lof aan de HEER, elk volk moet weten
hoe groot Hij is, hoe Hij wil heten!
Zing voor zijn naam en maak muziek;
zijn werk is groot, zijn naam uniek.
Wie hulp verwachten van de HEER,
wees blij van hart en geef Hem eer.

3. God, die ons als zijn volk aanvaardde,
is rechter van de hele aarde.
Voor altijd blijft zijn woord van kracht,
voor ons en voor ons nageslacht.
De God van Abraham verbindt
zich liefdevol aan ieder kind.

Belijden: gezamenlijk uitspreken apostolische geloofsbelijdenis

1 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
2 En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
3 die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
4 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, neergedaald in de hel;
5 op de derde dag opgestaan uit de doden;
6 opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader;
7 vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
8 Ik geloof in de Heilige Geest.
9 Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
10 vergeving van de zonden;
11 opstanding van het vlees;
12 en een eeuwig leven

Lied Lof aan de God van Israel OGK 48

1. Lof aan de God van Israël,
de Here, die zijn volk gedenkt
en in zijn liefderijk bestel
ons aanziet en verlossing schenkt.
Hij komt tot ons met grote kracht
en wat reeds eeuwen werd verwacht,
dat wil Hij nu bewerken:
in ‘t huis van David, zijn verkoren knecht,
verrijst een hoorn van heil en recht,
zoals het vroeger reeds was toegezegd.

2. Van oudsher deed God ons verstaan
door heilige profetenmond,
dat Hij de vijand neer zou slaan
en naar de trouw aan zijn verbond
ons redden zou van tegenstand,
bevrijden uit de wrede hand
van allen die ons haten,
terwijl Hij steeds weer met beloften kwam,
die eens zijn dienaar Abraham
als eed van God de Here zelf vernam.

3. Hij gaf ons uitzicht op de tijd
dat ons geen vrees meer kwellen zou,
en dat, van ‘s vijands juk bevrijd,
ons leven zich dan stellen zou
tot dienst aan God, in heiligheid,
oprecht van hart, Hem toegewijd.
En God de Allerhoogste
roept u, mijn kind, om voor Hem uit te gaan,
bereidend Hem een vlakke baan.
Zo treedt ge als profeet des Heren aan.

4. Dan hoort Gods volk van zaligheid,
als alle schuld vergeven wordt
en kent het de barmhartigheid
waartoe Gods hart gedreven wordt,
waarmee ons nu bezoeken gaat,
verschijnend als de dageraad,
de Opgang uit de hoogte.
Wie neerzit in de doodse donkerheid,
ziet door dit licht zich overspreid,
zijn voet wordt vast op ‘t vredepad geleid.

Bidden

Geven

Lied opw 710 Zegen Mij

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang.

Vader, maak mij tot een zegen.
Ga mij niet voorbij.
Regen op mij met Uw Geest, Heer.
Jezus, kom tot mij.
Als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid.

Vader, maak ons tot een zegen
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Vader, maak ons tot een zegen
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Met een hart vol vrede
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Zegen

Geven:
maak uw gift over op de rekening van de diaconie van een van beide kerken.
de Rank: NL 81 RABO 0157 6741 34
Goede Herderkerk: NL 70 RABO 0159 1200 20

Contact:
Behoefte aan contact of een vraag over de preek?
Bel of app na de dienst met 06-130 815 83.
Iedere zondag van 11:14-12:15 uur.

God ontmoeten?
De Goede Herderkerk is geopend voor jou
voor Stilte, een Gebed of een Ontmoeting.
Iedere dinsdag van 10-12 uur
Iedere vrijdag van 14-16 uur.
Burg. v. Engelenweg 175 IJsselmuiden.

 

Kinderwerkje 1e advent 29 november

Voor advent zijn er bij alle gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd knutselpakketten afgeleverd.

Het verhaal van eerste advent gaat over Zacharias, die bezoek kreeg van de engel Gabriël.

Hieronder vindt je een bijpassende kleurplaat en knutsel.

Veel plezier!

Download (PDF, Onbekend)

Werkbeschrijving Zacharias knutsel:

Dit werkje bestaat uit een basisplaat met daarop Zacharias en de engel en een aangegeven plaats waar het altaartje geplakt moet worden.
En op het twee blad staan wat onderdelen voor de kinderen om te gebruiken.
Knip de onderdelen rondom uit.
De strook met de tekst erop plakken we bovenaan op het basisblad, ik heb daar geen woorden zelf opgezet om aan te geven wat de plakstrook is, zodat kinderen kunnen kiezen of zij wel of geen tekst wensen. Maar het gebied waar de tekst moet komen is duidelijk te zien.
Vouw de plakstroken van het altaartje (soort doosje) op de vouwlijnen naar achteren, ik heb alleen op de plakstroken, dus waar de lijm op moet het woord plakstrook gezet, zodat aan de buitenkant geen woorden meer te zien zijn en de kinderen niet overal lijm op smeren.
Dus vouwen op de vouwlijnen, lijm op de plakstroken doen en de andere stroken erover heen plakken zodat je een doosje krijgt. Wacht wel even met de bovenkant om er iets geurends in te doen (dit hoeft niet maar wij deden het wel). Ik heb eerst wat watten erin gedaan om te zorgen dat de geur bovenin het doosje zit en er goed uitkomt (kan ook met wc papier of keukenpapier en toen twee wierook kegeltjes en vervolgens de bovenkant dichtgeplakt. Het doosje kan daarna met de opening omhoog op de basisplaat bevestigd worden. Dan nog even de voorkant van het altaar er overheen plakken en eventueel de vlam/rookpluim er bovenop bevestigen. (zie het voorbeeld op de foto) Bij de vlam zie je een gestreept vlakje, knip dat stukje eruit zodat de geur beter uit het doosje kan komen.
Het werkje is lijkt misschien moeilijk, maar het valt mee als je zelf weet hoe het moet en de kinderen vonden het erg leuk, vooral omdat het natijd ook heerlijk geurt. Wel gebruikten wij sterke lijm en die lucht overheerste in het begin, maar nu geniet ruikt mijn voorbeeld nog steeds heerlijk naar wierook. (Deze kegeltjes waren goedkoop bij de Xenos te krijgen)

Kerkdienst 22 november

Liturgie zondag 22 november 2020 9:30 uur.

Voorganger: Ds Dennis vd Zee.

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Read more

Kinderwerkje 22 november

Vandaag gaat het over de toekomst.

Over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Doe je weer mee?

Kleurplaat

Download (PDF, Onbekend)

Puzzel

Download (PDF, Onbekend)

Kerkdienst 15 november

Liturgie zondag 15 november 2020 9:30 uur.

Voorganger: Ds Johannes van Beveren.

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Read more

Kinderwerkje 15 november

Vandaag gaat het over Baruch.

Baruch was de schrijver van de profeet Jeremia.

Bij het verhaal hoort

een kleurplaat

en twee puzzels!

Die vindt je hieronder.

Veel kleur en puzzelplezier!

 

Download (PDF, Onbekend)

Download (PDF, Onbekend)

Download (PDF, Onbekend)

Je kunt natuurlijk ook zelf je eigen boekrol maken.
Bijvoorbeeld met een overgebleven rol behang en twee stokjes.

Iedere week kun je daar jouw kleurplaat of puzzel in plakken. Zo wordt het je eigen boekrol.