Dagelijks woord:

Eerstvolgende diensten:


Meer diensten

Berichten

Tafeldienst 18 april

Liturgie zondag 18 april 2021 16:30 uur.

Voorgangers:
Ds Johannes v Beveren
Ds Dennis vd Zee

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Welkom + Korte intro op deze bijzondere dienst (Thema en vorm)

Votum en Groet

Zingen: Lvk 252 – NLB841

1. Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd uit;

2. geloof om veel te geven,
te geven honderd in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

3. En wie zijn ziel niet prijsgeeft
maar vasthoudt tot het eind,
wie zijn bestaan niet kruisigt,
hoezeer hij levend schijnt,
hij gaat voorgoed verloren,
het leven dat hij koos
is tevergeefs geboren
en eindigt vruchteloos.

4. Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de Messiaanse boom
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijpt hij in de lente
tot hij vruchtdragen zal.

Gebed

Schriftlezing: Galaten 5:13-26

Leven door de Geest
13 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde,
14 want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’
15 Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden.
16 Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten.
17 Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt.
18 Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet.
19 Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid,
20 afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit,
21 afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God.
22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,
23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.
24 Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen.
25 Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.
26 Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen.

Tafelgesprek

Psalm 51 (The psalm project)

Was mij witter dan sneeuw, was mij schoon van mijn schuld.
Zie mijn offer Heer: mijn berouw.
Wees genadig, o God, heb met mij toch geduld.
Wees barmhartig, ik pleit op uw trouw.

Laat mij weer juichen, weer dansen in’t licht.
Laat mij weer leven voor uw aangezicht.
Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.
Was mij.

Was mij witter dan sneeuw, maak mij sterk door uw Geest.
Schep een zuiver hart diep in mij.
Laat mij dicht bij U zijn. U alleen, Heer, geneest.
Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij.

Laat mij weer juichen, weer dansen in’t licht.
Laat mij weer leven voor uw aangezicht.

Laat mij weer juichen, weer dansen in’t licht.
Laat mij weer leven voor uw aangezicht.

Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.
Laat mij weer juichen.
Laat mij weer dansen.
Laat mij weer leven.

Laat mij weer juichen, weer dansen, weer leven,
was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.

Vragen

Dankgebed

Zegen

Helden Challenge Duurzaamheid

 

Vanaf zondag 18 april gaan we in de kerk aan de slag met het thema duurzaamheid.

In het jongerenmoment ging het er vanmorgen al over.
Er waren drie vragen:

  1. Wat betekent duurzaamheid voor jou?
  2. Wat doe je zelf aan duurzaamheid?
  3. Waar komt duurzaamheid terug in jouw christelijk geloof?

Je kunt natuurlijk ook zelf over deze vragen nadenken.

En we kregen een uitdaging om mee te doen met de Heldenchallenge:

Doe de komende tijd iets met duurzaamheid. Het mooie is, dat iedereen hier wat aan kan doen. Aurelia gaf al een paar tips. Hieronder vind je nog een paar handige links met meer informatie over duurzaamheid. Doe je ook mee?

1. Een bekende site is www.milieucentraal.nl hierop vindt je allerlei informatie en tips over duurzaamheid. Grote dingen (isoleren) maar ook hele gewone dagelijkse dingen.
2. Een tweede handige site is een weblog: https://hetgrotegroenegeluk.nl/ dit is het verhaal van Sanne die in haar eigen leven iedere dag een beetje duurzamer wil worden.
Heb je zelf nog een tip of een handige link? Deel hem dan even op de Facebook pagina van de kerk.
Succes!!

Kerkdienst 18 april

Liturgie zondag 18 april 2021 9:30 uur.

Voorganger: Ds Johannes van Beveren

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Welkom en intro

Stil gebed en wijding

Groet

Lied GK 255 God die alles maakte

1. God die alles maakte,
de lucht en ‘t zonlicht blij,
de hemel, zee en aarde,
zorgt ook voor mij.

2. God die ‘t gras gemaakt heeft,
de bloemen in de wei,
de bomen, vruchten, vogels,
zorgt ook voor mij.

3. God die alles maakte,
de maan, de sterrenrij,
als duist’re wolken komen,
zorg steeds voor mij.

Wet

Bidden

Lezen Genesis 2: 4-25

4 Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen.

De tuin van Eden

In de tijd dat God, de HEER, aarde en hemel maakte,
5 groeide er op de aarde nog geen enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten, want God, de HEER, had het nog niet laten regenen op de aarde, en er waren geen mensen om het land te bewerken;
6 wel was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide.
7 Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.
8 God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt.
9 Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad.
10 Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. Verderop vertakt ze zich in vier grote stromen.
11 Een daarvan is de Pison; die stroomt om heel Chawila heen, het land waar goud gevonden wordt.
12 (Het goud van dat land is uitstekend, en er is daar ook balsemhars en onyx.)
13 De tweede rivier heet Gichon; die stroomt om heel Nubië heen.
14 De derde rivier heet Tigris; die loopt ten oosten van Assyrië. De vierde ten slotte is de Eufraat.
15 God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken.
16 Hij hield hem het volgende voor: ‘Van alle bomen in de tuin mag je eten,
17 maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.’
18 God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past.
19 Toen vormde hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels, en hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mens ze zou geven: zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten.
20 De mens gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en alle wilde dieren, maar hij vond geen helper die bij hem paste.
21 Toen liet God, de HEER, de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam hij een van zijn ribben weg; hij vulde die plaats weer met vlees.
22 Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar bij de mens.
23 Toen riep de mens uit:
‘Eindelijk een gelijk aan mij,
mijn eigen gebeente,
mijn eigen vlees,
een die zal heten: vrouw,
een uit een man gebouwd.’
24 Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt.
25 Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar.

Lied Psalm 104 (NLB) Mijn ziel, verheerlijk God om zijn macht. Vers 1, 4, 7, 8

1 Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht.
Bekleed is Hij met majesteit en pracht,
het licht heeft Hij als mantel omgeslagen,
Hij maakt de wolken tot zijn zegewagen.
Hij die de hemel uitspant als een tent,
Hij bouwt zijn zalen in het firmament.
Op vleugels van de wind schrijdt Hij verheven,
storm zendt Hij uit, door vuur wordt Hij omgeven.

4. Gij drenkt de bergen uit het hoge zwerk,
de vruchtbaarheid der aarde is uw werk.
De dieren grazen in de malse weiden,
de sikkel gaat de rijpe halmen snijden.
De wijn verheugt het hart, en voedzaam brood
geeft Gij genoeg voor aller mensen nood.
Zie op de Libanon Gods cederbomen,
zij staan verzadigd door zijn regenstromen.

7. O Heer, hoe groot moet dan uw wijsheid zijn,
Gij hebt het al gemaakt, van groot tot klein.
Vol is de aarde van uw wonderwerken.
Daar is de zee, hoe wijd stelt Gij haar perken.
Hoe wemelt zij van dieren zonder tal.
De schepen varen aan van overal.
En in de schoot der zee leggen uw handen
de leviathan spelende aan banden.

8. Al wat er in uw grote schepping leeft
wacht, Heer, op U, tot Gij hun voedsel geeft.
Ontsluit G’ uw hand, zij zamelen de gaven
waarmee Gij hen wilt spijzigen en laven.
Verbergt Gij uw gezicht, hen dreigt de dood,
stof worden zij weer in der aarde schoot.
Maar d’ adem van uw Geest brengt hen tot leven;
het aardrijk wordt een nieuwe bloei gegeven.

Jongerenmoment

Klik hier voor meer informatie over de Helden Challenge.

Preek

Lied DNP Psalm 127 Wanneer de HEER het huis niet bouwt, Vers 1 en 2

1. Wanneer de HEER het huis niet bouwt,
heeft al je ploeteren geen zin;
het metselwerk stort zomaar in.
Wanneer de HEER de wacht niet houdt,
de stad niet tegen kwaad beschut,
heeft waken op de muur geen nut.

2. Al sta je voor het licht wordt op
en werk je ’s avonds laat nog door,
al gaan je zaken altijd voor,
het blijft maar vruchteloos getob –
zijn lievelingen zegent Hij:
volkomen vredig slapen zij.

Bidden

Collecte

Lied Opw 832 Jezus overwinnaar

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstild door de klank van Uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.

Zegen

Geven:
maak uw gift over op de rekening van de diaconie van een van beide kerken.
de Rank: NL 81 RABO 0157 6741 34
Goede Herderkerk: NL 70 RABO 0159 1200 20

Contact:
Behoefte aan contact of een vraag over de preek?
Bel of app na de dienst met 06-425 434 30.
Iedere zondag van 11:45-12:15 uur.

God ontmoeten?
De Goede Herderkerk is geopend voor jou
voor Stilte, een Gebed of een Ontmoeting.
Iedere dinsdag van 10-12 uur
Iedere vrijdag van 14-16 uur.
Burg. v. Engelenweg 175 IJsselmuiden.

 

Kerkdienst 11 april

Liturgie zondag 11 april 2021 9:30 uur.

Voorganger: Ds Johannes van Beveren.

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Welkom en intro

Stil gebed, wijding en groet

Opw 711 zijn trouw kleurt de morgen

Zijn trouw houdt mensen op de been.
Ze spant zich uit over allen die U vrezen,
die voor U leven.

Ze laat ons nooit een dag alleen.
Ze wordt al eeuwenlang
en overal geprezen,
U hebt uw trouw bewezen.

Zonen en dochters van dezelfde God,
zing het uit van vreugde,
want Hij laat ons nooit los!

Zijn trouw kleurt de morgen.
Zijn trouw kleurt de morgen.
Zijn trouw kleurt de morgen
elke dag opnieuw!

Uw trouw vult alles wat bestaat.
Ze is een schild
voor wie moe is en wie bang is
en voor wie hoop mist.

U trekt haar aan als een gewaad.
Ze beurt uw mensen op,
hun hoop wordt weer verfrist,
uw trouw wordt nooit betwist.

Zonen en dochters van dezelfde God,
zing het uit van vreugde,
want Hij laat ons nooit los!

De hemel, zo hoog als de hemel,
zo hoog als de hemel is uw trouw.

Bidden

Kindmoment en kinderlied

Klik hier voor kinderwerkjes.

Lezen Lucas 24:36-53

36 Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie.’
37 Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien.
38 Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel?
39 Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf! Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb.’
40 Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten.
41 Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd waren, vroeg hij hun: ‘Hebben jullie hier iets te eten?’
42 Ze gaven hem een stuk geroosterde vis.
43 Hij nam het aan en at het voor hun ogen op.
44 Hij zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’
45 Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften.
46 Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood,
47-48 en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem.
49 Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’
50 Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen.
51 Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel.
52 Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem,
53 waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.

Preek

Opwekking 734 (Psalm 145)

God ik adem om van U te zingen
Alle dagen zing ik dank op dank
Groter bent u dan in duizend levens
een mens bevatten kan

Wat U doet, gaat elke taal te boven
maar erover zwijgen wil ik niet
Uw rechtvaardigheid wil ik bezingen
Uw goedheid met dit lied, dit lied

Hij vergeeft, hij vergeeft
veegt weg wat wij verkeerd doen

In zijn liefde blijft hij dichtbij
dicht bij al zijn mensen
dicht bij alles wat hij leven gaf

Al wat adem kreeg en levenskrachten
dankt U dat het U als koning kent
Laten alle landen van de aarde
beseffen wie U bent

En als iemand valt of door het leven
krom gebogen wordt, dan helpt de Heer
Alle mensen die hem kennen
weten God is er altijd weer, steeds weer

Wat hij doet, wat hij doet
toont ons zijn grote liefde

Roep hem, roep maar
Hij zal er zijn
Hij geeft antwoord, hij beschermt je
Pak zijn hand, dan val je niet

Van zijn liefde zal ik blijven zingen
alle dagen zing ik hem mijn dank
God, ik adem om van u te zingen
Ik zing mijn leven lang

Belijdenis:

Lied: NLB 705 Ere zij aan God de Vader

Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil’gen Geest, de trooster,
de Drie-een’ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-een’ge in zijn troon.

Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons bevrijdt van elke smet.
Ere zij aan Hem, die zondaars
in de rij van koon’gen zet.
Halleluja, halleluja,
‘t Lam, dat vrijkocht en dat redt!

Ere zij de Heer der eng’len,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volk’ren,
aard en hemel looft uw werk!
Halleluja, hallleluja,
looft de Koning heel zijn werk!

Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng’len U ter eer,
heerlijheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!

Bidden

Collecte

Lied Psalm 118: 1, 5

1. Laat ieder ‘s Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den Heer vreest, laat het horen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

5. De Heer is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.
Ik loof den Heer mijn leven lang.
Hoort in hun kamp Gods knechten zingen
nu Hij de zege heeft gebracht:
Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!

Zegen

Lied NLB 425: vervuld van uw zegen

Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord
in Christus verbonden
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord

Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkerste dal
door liefde gedreven
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal

Geven:
maak uw gift over op de rekening van de diaconie van een van beide kerken.
de Rank: NL 81 RABO 0157 6741 34
Goede Herderkerk: NL 70 RABO 0159 1200 20

Contact:
Behoefte aan contact of een vraag over de preek?
Bel of app na de dienst met 06-42543430.
Iedere zondag van 11:14-12:15 uur.

God ontmoeten?
De Goede Herderkerk is geopend voor jou
voor Stilte, een Gebed of een Ontmoeting.
Iedere dinsdag van 10-12 uur
Iedere vrijdag van 14-16 uur.
Burg. v. Engelenweg 175 IJsselmuiden.

Kinderwerkjes 11 april

Vandaag gaat het in de kerkdienst over de verschijningen van Jezus nadat hij was opgestaan uit het graf.

Er zijn natuurlijk weer allerlei werkjes en puzzels!

Heel veel plezier vandaag!

De werkjes uit het verhaal:

Download (PDF, Onbekend)

En natuurlijk zijn er ook weer puzzels!!

Download (PDF, Onbekend)

Download (PDF, Onbekend)

Download (PDF, Onbekend)

Paasmuziek 2021

De Paasdienst van 2021 is afgesloten met een aantal prachtige paasliederen. Hieronder kunt u ze nog een keer terugluisteren.

De video begint bij het prachtige lied ‘Jezus leeft en ik met hem’