Dagelijks woord:

Eerstvolgende diensten:


Meer diensten

Berichten

kerkdienst 13 mei

Liturgie hemelvaartsdag 13 mei 2021 9:30 uur.

Voorganger: Ds Dennis vd Zee.

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Liturgie

Afkondigingen Ouderling

Aansteken Kaars

Stil gebed + Votum en Groet

Psalm 24 vers 4 en 5 NB
Gij poorten, heft uw hoofd om hoog.

4. Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
laat uw verheven koning binnen.
Wie is die vorst zo groot in eer,
die sterke held ? Het is de Heer,
die alle macht kan overwinnen.

5. Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
ruim baan voor de verheven koning.
Wie is die vorst zo groot in kracht ?
Het hoofd van ‘s hemels legermacht !
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning.

Gebed om verlichting door de Geest

Schriftlezing: Lukas 24:44-53

44 Hij zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’
45 Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften.
46 Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood,
47-48 en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem.
49 Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’
50 Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen.
51 Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel.
52 Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem,
53 waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.

Filmpje voor de kinderen.

Lied: Wij knielen voor Uw zetel neer (Lvk 231)

1 Wij knielen voor uw zetel neer,
wij, Heer, en al uw leden,
en eren U als onze Heer
met lied’ren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o Eerstgeboren’ uit de dood
zich diep eerbiedig buige!

2 Die ons, gereinigd door uw bloed,
tot priesters hebt verheven,
en ons de hoge rang, de moed
van koningen gegeven,
U zij de roem, U zij de lof,
U de eerkroon opgedragen!
Geheel de aard’ en ‘t hemelhof
moet van uw eer gewagen.

3 U, die als Heer der heerlijkheid
verreest tot heil der volken,
verwachten wij in majesteit
eens weder op de wolken.
Ja, halleluja, ja Hij komt!
Juicht, mensen, eng’len, samen.
Juicht met een vreugd, die ‘t al verstomt,
juicht allen! Amen, amen!

Verkondiging

Lied: Heer wij kijken omhoog – Sela

Heer, we kijken omhoog en denken aan U.
U was hier bij ons en waar bent U nu?
U lijkt soms zo ver te zijn.

Heer, U bent nu bij God. Hij gaf U de macht.
U heerst overal, bij dag en bij nacht;
van nu tot in eeuwigheid.

Jezus, hoog op de troon:
U leeft, U straalt als de zon.
Uw liefde is groot en schijnt door ons heen.
U laat ons nooit alleen.

Heer, we leven voor U, al is het soms zwaar.
U geeft ons uw Geest. U geeft ons elkaar.
Geen mens hoeft alleen te zijn!

Heer, we kijken omhoog en zien naar U uit.
U komt weer terug, dan zijn wij uw bruid.
U zult altijd bij ons zijn.

Dankgebed en voorbede

Herinnering collecte

Slotlied: Ga dan Heen – Sela

In de nacht van ons bestaan,
Een wereld ver bij God vandaan,
Delen wij zijn liefde uit,
Door de kracht van Jezus’ kruis.
Stervend als het goede graan,
Doen wij wat Jezus heeft gedaan:
Trekken heel de wereld door,
Leven Gods genade voor.

Ga dan heen:
Verkondig zijn Naam
Aan iedereen,
Want Jezus is Heer!
Ga dan heen
En twijfel niet meer:
Hij is bij ons,
Zal met ons gaan.

Maak het goede nieuws bekend,
Dat Jezus leeft en wij met Hem.
Door de liefde die van God
In ons hart is uitgestort.
Als de liefde in ons leeft,
Die niet zichzelf zoekt maar die geeft,
Dienen wij in kwetsbaarheid
En leven voor gerechtigheid.

Ga dan heen:
Verkondig zijn Naam
Aan iedereen,
Want Jezus is Heer!
Ga dan heen
En twijfel niet meer:
Hij is bij ons,
Zal met ons gaan.

Ga dan heen:
Verkondig zijn Naam
Aan iedereen,
Want Jezus is Heer!
Ga dan heen
En twijfel niet meer:
Hij is bij ons,
Zal met ons gaan.

Zegen

Geven:
maak uw gift over op de rekening van de diaconie van een van beide kerken.
de Rank: NL 81 RABO 0157 6741 34
Goede Herderkerk: NL 70 RABO 0159 1200 20

God ontmoeten?
De Goede Herderkerk is geopend voor jou
voor Stilte, een Gebed of een Ontmoeting.
Iedere dinsdag van 10-12 uur
Iedere vrijdag van 14-16 uur.
Burg. v. Engelenweg 175 IJsselmuiden.

 

Kerkdienst 9 mei

Liturgie zondag 9 mei 2021 9:30 uur.

Voorganger: Ds. Diederik F. Ensing

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Votum

Zegengroet

Zingen: Liedboek 231 vers 1 en 2:
1 Wij knielen voor uw zetel neer,
wij, Heer, en al uw leden,
en eren U als onze Heer
met lied’ren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o Eerstgeboren’ uit de dood
zich diep eerbiedig buige!

2 Die ons, gereinigd door uw bloed,
tot priesters hebt verheven,
en ons de hoge rang, de moed
van koningen gegeven,
U zij de roem, U zij de lof,
U de eerkroon opgedragen!
Geheel de aard’ en ‘t hemelhof
moet van uw eer gewagen.

Gebed

Genadeverkondiging

NLB. 42a/Opwekking 281 Als een hert

Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

Kindmoment en kinderlied

Schriftlezing: II Kor. 3

1 Beginnen we onszelf weer aan te bevelen? Of hebben we net als sommige anderen aanbevelingsbrieven voor of van u nodig?
2 U bent zelf onze aanbevelingsbrief, in ons hart geschreven, maar voor iedereen te zien en te lezen:
3 u bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, niet met inkt geschreven maar met de Geest van de levende God, niet in stenen platen gegrift maar in het hart van mensen.
4 Dit vertrouwen kunnen wij dankzij Christus tegenover God uitspreken.
5 Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen; onze bekwaamheid danken we aan God.
6 Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.
7 Wanneer wat de dood bracht en met letters in steen werd gegrift, al met zo veel luister verscheen dat het volk van Israël niet naar Mozes kon kijken door de stralende glans op zijn gezicht – een glans die verdween –,
8 zal dan wat de Geest brengt niet nog groter luister hebben?
9 Wanneer wat tot veroordeling leidt al met luister is bekleed, dan is wat tot vrijspraak leidt dat des te meer.
10 De luister van toen is niets in vergelijking met de overweldigende luister van nu.
11 Wanneer wat verdwijnt al luister bezit, geldt dat des te meer voor wat blijft.
12 Dit is onze hoop, en daarom handelen we in alle openheid
13 en zijn we niet als Mozes, die zijn gezicht met een sluier bedekte, zodat de Israëlieten niet konden zien dat de glans verdween.
14 Hun denken verstarde, en dezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond wanneer het voorgelezen wordt. Hij wordt alleen in Christus weggenomen.
15 Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart, telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen.
16 Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen.
17 Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.
18 Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.

Opwekking 734 (Psalm 145)

God ik adem om van U te zingen
Alle dagen zing ik dank op dank
Groter bent u dan in duizend levens
een mens bevatten kan

Wat U doet, gaat elke taal te boven
maar erover zwijgen wil ik niet
Uw rechtvaardigheid wil ik bezingen
Uw goedheid met dit lied, dit lied

Hij vergeeft, hij vergeeft
veegt weg wat wij verkeerd doen

In zijn liefde blijft hij dichtbij
dicht bij al zijn mensen
dicht bij alles wat hij leven gaf

Al wat adem kreeg en levenskrachten
dankt U dat het U als koning kent
Laten alle landen van de aarde
beseffen wie U bent

En als iemand valt of door het leven
krom gebogen wordt, dan helpt de Heer
Alle mensen die hem kennen
weten God is er altijd weer, steeds weer

Wat hij doet, wat hij doet
toont ons zijn grote liefde

Roep hem, roep maar
Hij zal er zijn
Hij geeft antwoord, hij beschermt je
Pak zijn hand, dan val je niet

Van zijn liefde zal ik blijven zingen
alle dagen zing ik hem mijn dank
God, ik adem om van u te zingen
Ik zing mijn leven lang

Preek: II Kor. 3: 15-18

15 Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart, telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen.
16 Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen.
17 Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.
18 Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.

OPW. 167 Samen in de naam van Jezus

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan.
Want de Geest spreekt alle talen
en doet elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is
en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
’t Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
’t Is uw Geest die mij doet zeggen
‘Jezus Christus is de Heer.’

De Tien Woorden

OPW. 687 Heer wijs mij uw weg

Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

Gebed

Collecte

GK 250 – LvK 304 God is getrouw, zijn plannen falen niet.

1 God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die ‘t heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
en ‘t werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.

2 De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,
zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;
de adem zijner lippen overmant
de tegenstand.

3 De Heil’ge Geest, die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land
als Gods gezant.

Zegen

Geven:
maak uw gift over op de rekening van de diaconie van een van beide kerken.
de Rank: NL 81 RABO 0157 6741 34
Goede Herderkerk: NL 70 RABO 0159 1200 20

God ontmoeten?
De Goede Herderkerk is geopend voor jou
voor Stilte, een Gebed of een Ontmoeting.
Iedere dinsdag van 10-12 uur
Iedere vrijdag van 14-16 uur.
Burg. v. Engelenweg 175 IJsselmuiden.

 

Kinderwerkjes 9 mei

Dag allemaal.

Vandaag gaat het bijbelverhaal over het maken van een monument.

Jozua maakte samen met het volk Israël een monument bij de Jordaan.

En er zijn vandaag natuurlijk weer puzzels en kleurplaten!

Veel plezier!

Download (PDF, Onbekend)

Download (PDF, Onbekend)

 

 

 

Tafeldienst 2 mei

Liturgie zondag 2 mei 2021 16:30 uur.

Voorganger: Ds Johannes van Beveren.

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Start van de dienst: Korte intro

Zegengroet

Lied: psalm 116 LB
God heb ik lief, want die getrouwe HEER
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan,
nu danken voor de redding van mijn leven?
Ik heb de kelk van ’s HEREN heil geheven
en noem voor heel het volk zijn grote naam.

Voor ‘t oog van al de zijnen zal ik Hem
offers van dank naar mijn beloften brengen,
in ’s HEREN voorhof mijn gejubel mengen
met uw lofprijzingen, Jeruzalem.

Bidden.

Gesprek

Lied: GK gezang 177 Heer u bent mijn leven

1. Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij

2. ‘k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons
en met God de Vader en verenigt met uw volk
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst
dan brengt U ons thuis in Gods rijk

3. Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu

4. Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Gods rijk

Bidden

Zegen

Geven:
maak uw gift over op de rekening van de diaconie van een van beide kerken.
de Rank: NL 81 RABO 0157 6741 34
Goede Herderkerk: NL 70 RABO 0159 1200 20

God ontmoeten?
De Goede Herderkerk is geopend voor jou
voor Stilte, een Gebed of een Ontmoeting.
Iedere dinsdag van 10-12 uur
Iedere vrijdag van 14-16 uur.
Burg. v. Engelenweg 175 IJsselmuiden.

 

Kerkdienst 2 mei

Liturgie zondag 2 mei 2021 9:30 uur.

Voorganger: Ds Dennis vd Zee

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Afkondigingen ouderling

Aansteken kaars

Stil gebed + Votum en Groet

Psalm 84: Wat hou ik van Uw huis.

Wat hou ik van uw huis,
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,
zo’n blijvende schreeuw om de levende God.

Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij u onder de pannen, God.
Wonen bij u is een zegen,
zo’n blijvende kans om te zingen voor u.

Gelukkig wie naar u
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan ze van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in zijn heilige stad.

Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dichtbij u
dan duizend dagen zonder u.
Liever bij u aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent.

De Heer beveiligt ons,
eer en geluk zal hij geven,
hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op u.

Wat hou ik van uw huis!

Leefregel: Johannes 15:9-17

9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde:
10 je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf.
11 Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.
12 Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.
13 Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.
14 Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg.
15 Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb.
16 Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven.
17 Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

Zingen: Mijn Herder (Eigen opname)

De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij omringt mij met zijn liefde.

De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid.

Hij roept mijn naam; ik hoor zijn stem; Hij de mijne.
Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; brengt mij veilig thuis.
Mijn Herder verzorgt al mijn wonden; heeft mij teder verbonden.
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.

Hij gaat mij voor; ik volg zijn spoor; Hij zal leiden.
Als ik val, geeft Hij mij kracht om weer op te staan.
Mijn Herder beschermt heel mijn leven door het zijne te geven.
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.

Al gaat mijn weg door een donker dal;
ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats
waar ik eeuwig thuis zal zijn.

Gebed om verlichting

Kindermoment en kinderlied

Schriftlezing:

1 Sam. 18:1-5;
1 Jonatan, die bij dit gesprek aanwezig was, voelde zich meteen sterk tot David aangetrokken en vatte een innige vriendschap voor hem op.
2 Saul nam David vanaf die dag bij zich en liet hem niet meer teruggaan naar zijn ouderlijk huis.
3 En Jonatan, die David zo lief had als zijn eigen leven, sloot vriendschap met hem:
4 hij deed zijn mantel af en gaf die aan David. Ook gaf hij hem zijn uitrusting, tot en met zijn zwaard, zijn boog en zijn koppelriem.
5 Alle veldtochten die David in opdracht van Saul ondernam, bracht hij tot een goed einde. Daarom benoemde Saul hem tot legeraanvoerder, met instemming van de soldaten en ook van de hovelingen.

1 Sam. 20:24-34;
24 David hield zich dus buiten de stad verborgen. Met nieuwemaan zette de koning zich aan het feestmaal.
25 Toen de koning ging zitten, op zijn vaste plaats tegen de wand, stond Jonatan op. Abner nam plaats naast Saul; Davids plaats bleef onbezet.
26 Saul zei er die dag niets van; hij dacht bij zichzelf dat het misschien toeval was, dat David niet rein was of iets dergelijks.
27 Maar toen Davids plaats de volgende dag, de tweede dag van het nieuwemaansfeest, nog steeds onbezet bleef, vroeg Saul aan zijn zoon Jonatan: ‘Waarom is de zoon van Isaï niet aan de maaltijd verschenen, gisteren niet en vandaag ook niet?’
28 ‘David heeft mij dringend verlof gevraagd om naar Betlehem te gaan,’ antwoordde Jonatan.
29 ‘“Laat me alsjeblieft gaan,” vroeg hij. “Er wordt bij mij thuis in de familiekring een offerfeest gehouden, en mijn broer heeft mij gezegd dat ik moet komen. Wees zo goed mij ongehinderd naar huis te laten gaan, zodat ik mij bij mijn broers kan voegen.” Daarom laat hij zich verontschuldigen bij het feestmaal van de koning.’ 30 Woedend barstte Saul tegen Jonatan uit: ‘Hoerenjong! Alsof ik niet weet dat jij de kant van de zoon van Isaï hebt gekozen. Je maakt jezelf te schande, en de moeder bij wie ik je verwekt heb erbij!
31 Zolang de zoon van Isaï hier op aarde rondloopt, ben jij je leven en je koningschap niet zeker. Laat hem onmiddellijk halen en breng hem bij me, want hij is ten dode opgeschreven.’
32 ‘Maar waarom moet hij sterven?’ vroeg Jonatan. ‘Wat heeft hij dan gedaan?’
33 Daarop slingerde Saul zijn speer naar Jonatan in een poging om hem te treffen. Toen begreep Jonatan dat zijn vader vastbesloten was om David uit de weg te ruimen.
34 Woedend liep hij van tafel weg, zonder dat hij die tweede dag van het nieuwemaansfeest iets gegeten had, want hij maakte zich zorgen om David en was gegriefd omdat zijn vader hem zo beledigd had.

1 Sam 23:14-18
14 David en zijn mannen verschansten zich in rotsholen in de met kloven doorsneden woestenij ten oosten van Zif. Saul stuurde elke dag verkenners uit om David op te sporen, maar God leverde hem niet aan hem uit.
15 David, die in Choresa zat, in de woestijn van Zif, merkte wel dat Saul het nog steeds op zijn leven gemunt had.
16 Sauls zoon Jonatan zocht David in Choresa op om hem te zeggen dat hij op God moest blijven vertrouwen.
17 ‘Je hoeft niet bang te zijn,’ zei hij, ‘mijn vader Saul zal je niet te pakken krijgen. Jij zult koning van Israël worden en ik zal je tweede man zijn. En dat weet mijn vader zelf ook.’
18 Nadat ze samen ten overstaan van de HEER hun vriendschapsverbond hadden bevestigd, ging Jonatan terug naar huis; David bleef in Choresa.

Verkondiging

Zingen: Welk een Vriend is onze Jezus

Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer.
juist omdat wij ’t al niet brengen
in ’t gebed tot onze Heer.

Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in ’t strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden,
tot Hem die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is ‘t, die ons schraagt.

Zijn wij zwak, belast, beladen
en terneer gedrukt door zorg,
dierb’re Heiland, onze toevlucht
Gij zijt onze Hulp en Borg.
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
In zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

In zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

Dankgebed en voorbede

Herinnering collecte

Zingen: Heer U bent mijn leven

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu

Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Gods rijk

Zegen

Geven:
maak uw gift over op de rekening van de diaconie van een van beide kerken.
de Rank: NL 81 RABO 0157 6741 34
Goede Herderkerk: NL 70 RABO 0159 1200 20

Contact:
Behoefte aan contact of een vraag over de preek?
Bel of app na de dienst met 06-158 36 132.
Iedere zondag van 11:45-12:15 uur.

God ontmoeten?
De Goede Herderkerk is geopend voor jou
voor Stilte, een Gebed of een Ontmoeting.
Iedere dinsdag van 10-12 uur
Iedere vrijdag van 14-16 uur.
Burg. v. Engelenweg 175 IJsselmuiden.

 

Kinderwerkjes 2 mei

Dag allemaal, vandaag gaat het in de kerkdienst over de vrienden David en Jonathan.

Daar hoort een kleurplaat bij. Onder de kleurplaat vindt je ook nog wat puzzels!

Veel plezier.

Download (PDF, Onbekend)

Download (PDF, Onbekend)

Download (PDF, Onbekend)

Download (PDF, Onbekend)