Dagelijks woord:

Eerstvolgende diensten:


Meer diensten

Berichten

Biddend naar pinksteren (4)

Ds Johannes van Beveren legt uit wat de Heilige Geest vertelt. En van wie de boodschap van de Heilige Geest is.

Biddend naar Pinksteren (3)

Met Pinksteren vieren we dat Gods grote werk doorgaat. Zijn kracht wordt zichtbaar door gewone mensen.

 

Biddend naar pinksteren (2)

Biddend naar Pinksteren 2 – Bidden hoe doe je dat nou eigenlijk? Ds Johannes van Beveren legt het aan de hand van o.m. Exodus 20 uit.

Biddend naar pinksteren (1)

Biddend naar Pinksteren  – Na Jezus hemelvaart bleven de discipelen bij elkaar. In Handelingen 1:14 staat: ‘Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed.’ Wat doe jij? Bid je mee?

 

Huiskamerdienst 24 mei

Liturgie zondag 24-5-2020

Voorganger: Ds Johannes van Beveren.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Read more

Huiskamerdienst Hemelvaartsdag 21 mei 2020

Liturgie 20 mei 2020.

Voorganger: Ds Johannes van Beveren.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

welkom

Votum en groet

luisteren psalm 121
(Nederland Zingt)

Ik hef mijn ogen op naar de bergen
vanwaar zal komen mijn hulp

Mijn hulp is van de Ene:
de Maker van hemel en aarde

Niet geve hij je voet aan wanke-ling prijs
niet sluimeren zal hij die over je waakt.

Zie, nooit sluimert, nooit slaapt:
hij die over Israël waakt.

Het is de Ene die over je waakt:
de Ene is je schaduw aan je rechterhand.

Overdag zal de zon je niet steken:
noch de maan in de nacht.

De Ene zal over je waken voor alle kwaad,
hij zal waken over je ziel.

De Ene waakt over je gaan en je komen
van nu af en tot in eeuwigheid.

Glorie aan de Vader en de Zoon
en de adem van de Geest.
Als in den beginne, zo nu en altijd
tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

bidden

Zingen Opw 46: Vader ik aanbid u
(eigen opname)

Vader, ik aanbid U.
‘k Leg mijn leven voor U.
Halleluja.

Jezus, ik aanbid U.
‘k Leg mijn leven voor U.
Halleluja.

Heil’ge Geest, ik aanbid U.
‘k Leg mijn leven voor U.
Halleluja.

Lezen Handelingen 1:1-11

Jezus opgenomen in de hemel

1 In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven,
2 vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen die hij door de heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was.
3 Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God.
4 Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan.
5 Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’
6 Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: ‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’
7 Hij antwoordde: ‘Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden.
8 Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’
9 Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen.
10 Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen.
11 Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’

Lezen 1 Thessalonicenzen 4: 13-18
13 Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben.
14 Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf.
15 Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan.
16 Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan,
17 en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn.
18 Troost elkaar met deze woorden.

Zingen Psalm 47 vers 1 en 3
1. Juicht, o volken, juicht,
handklapt en betuigt
onze God uw vreugd,
wees tezaam verheugd,
zingt des Hoogsten eer,
buigt u voor Hem neer.
Alles ducht zijn kracht,
alles vreest zijn macht.
Zijne majesteit maakt haar heerlijkheid
over ‘t rond der aard
wijd en zijd vermaard.

3. God vaart voor het oog
met gejuich omhoog;
‘t schel bazuingeluid
galmt Gods glorie uit.
Heft de lofzang aan,
zingt zijn wonderdaân.
Zingt de schoonste stof,
zingt des Konings lof
met een zuiv’re galm, met een blijde psalm;
Hij, de Vorst der aard,
is die hulde waard.

Kindmoment en kinderlied

Preek

Zingen NLB 653 U kennen, uit en tot U leven (eigen opname)
(LB gezang 75)

1 U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ‘t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

3 O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

5 Gij zijt het water ons ten leven;
de bronnen van de eeuwigheid
zijn ons ter lafenis gegeven,
zijn doorgebroken in de tijd.
O Gij, die als een bron ontspringt
in elk die tot U komt en drinkt.

Bidden

Geven
maak uw gift over op de rekening van de diaconie van een van beide kerken.
de Rank: NL 81 RABO 0157 6741 34
Goede Herderkerk: NL 70 RABO 0159 1200 20

Zegen

Zingen opw 764 Zegekroon

U zult altijd voor ons strijden.
U hebt steeds uw trouw getoond.
Deze waarheid is mijn blijdschap:
Heer, U draagt de zegekroon.

U, mijn helper en beschermer,
U, mijn herder en mijn vriend,
uw genade is mijn adem en mijn lied.

Waar uw goedheid wordt bezongen,
wil ik knielen voor uw troon.
Waar U bent verstilt de onrust,
want U draagt de zegekroon.

Vul dit huis nu met uw glorie,
vul ons hart met heilig vuur.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Halleluja!
Jezus overwon, Jezus overwon.
Halleluja!
Prijs Hem, die de wereld overwon.

U zult altijd voor ons plreiten,
U die zocht tot U ons vond.
En geen macht kan U bestrijden,
want U draagt de zegekroon.

U bent Jezus, de Messias,
die de wereld redding biedt.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Halleluja!
Jezus overwon, Jezus overwon.
Halleluja!
Prijs Hem, die de wereld overwon.

Elke muur wordt neergehaald, ieder bolwerk afgebroken.
U draagt de zegekroon; U overwon, U overwon!

Elke muur wordt neergehaald, ieder bolwerk afgebroken.
U draagt de zegekroon; U overwon, U overwon!

Elke muur wordt neergehaald, ieder bolwerk afgebroken.
U draagt de zegekroon; U overwon, U overwon!

Elke muur wordt neergehaald, ieder bolwerk afgebroken.
U draagt de zegekroon; U overwon, U overwon!

Aan het kruis leek U verslagen,
maar U hebt de dood onttroond;
zelfs het graf kon U niet houden,
want U draagt de zegekroon.

Halleluja!
Jezus overwon, Jezus overwon.
Halleluja!
Jezus, Hij die overwon.

Elke muur wordt neergehaald, ieder bolwerk afgebroken.
U draagt de zegekroon; U overwon, U overwon!

Elke muur wordt neergehaald, ieder bolwerk afgebroken.
U draagt de zegekroon; U overwon, U overwon!

Elke muur wordt neergehaald, ieder bolwerk afgebroken.
U draagt de zegekroon; U overwon, U overwon!

Elke muur wordt neergehaald, ieder bolwerk afgebroken.
U draagt de zegekroon; U overwon, U overwon!

 

Agenda

Quiz Battle Online

juni 6 @ 19:00