Dagelijks woord:

Eerstvolgende diensten:


Meer diensten

Berichten

Themadienst 24 oktober: Jezus kent maar één loser!

24 oktober 9:30 – Themadienst: Jezus kent maar één loser!

We leven in een prestatiemaatschappij. Daar hoor je pas bij als je succesvol bent. Met een hoge opleiding. En een vet betaalde baan.
Daar ga je voor. Daarom studeer je je helemaal de blubber. En werk je je uit de naad. Want in onze maatschappij geldt: alleen jij staat aan de basis van jouw eigen succes.

Maar dan gaat het mis. Je loopt vast in je studie. Of je moet alweer op zoek naar de volgende tijdelijke en slecht betaalde baan.
Of je komt door de hoge druk en stress thuis te zitten met een depressie, een burnout of andere gezondheidsproblemen. In deze maatschappij ben je dan al snel een mislukkeling. Een loser.

Daarom gaan we het zondag 24 oktober in de themadienst over losers hebben. En we ontdekken dat Jezus maar één loser kent!

Wees erbij:
Zondag 24 oktober 9:30 in de kerk of online.
Neem je telefoon mee, of houd hem bij de hand!
Na afloop is er voor iedereen van 12-30 jaar een meet-and-greet-met-appeltaart!

Kerkdienst 17 oktober

Liturgie zondag 17 oktober 2021 9:30 uur.

Voorganger: Ds Johannes van Beveren

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Afkondigingen,

Stil gebed, votum en groet,

Zingen opw 599 Nog voordat je bestond

Nog voordat je bestond,
kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment
en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.

En wat je ook doet,
zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed,
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar
wanneer jij komt.

Refrein:
Kom tot de Vader,
kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar,
wanneer jij komt.

En wat je nu ook doet…

(Refrein 2x)

De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.

Bidden

Kindmoment

Kinderopw 185: de here zegent jou

de Here zegent jou
en Hij beschermt jou
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn
Hij zal Zijn vrede aan je geven

de Here zegent u
en Hij beschermt u
Hij schijnt Zijn licht over uw leven
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij u zijn
Hij zal Zijn vrede aan u geven (2x)

Doopformulier

Zingen Sela – Doop

In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.

Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

In zijn lichaam ingelijfd:
Christus’ kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is.
Dat ons leven bij U veilig is.

Doop gebed en bediening

Zingen psalm 105: 1, 5 (ber GK)

1. Looft, looft verheugd de HEER der heren,
aanbidt zijn naam en wilt Hem eren.
Laat alle volken nu verstaan
de wondren, die Hij heeft gedaan.
En spreekt met eerbied en ontzag
van al zijn werken dag aan dag.

5. God zal zijn waarheid nimmer krenken,
maar eeuwig zijn verbond gedenken.
Wat Hij beloofd heeft, blijft van kracht
tot in het duizendste geslacht.
‘t Verbond met Abraham, zijn vrind,
bevestigt Hij van kind tot kind.

Danken

Lezen Daniël 3:1-30

Het gouden beeld

1 Op een dag gaf koning Nebukadnessar opdracht een gouden beeld te maken, zestig el hoog en zes el breed, en hij liet het opstellen in de provincie Babel, in de vlakte van Dura.
2 Vervolgens ontbood hij de satrapen, stadhouders, gouverneurs, staatsraden, schatbewaarders, rechters, magistraten en alle bestuurders van de provincies; ze moesten de inwijding bijwonen van het beeld dat koning Nebukadnessar had opgericht.
3 De satrapen, stadhouders, gouverneurs, staatsraden, schatbewaarders, rechters, magistraten en alle bestuurders van de provincies kwamen bijeen om het beeld dat koning Nebukadnessar had opgericht in te wijden. Ze stelden zich op voor het door Nebukadnessar opgerichte beeld.
4 Een heraut riep met luide stem: ‘Volken en naties, welke taal u ook spreekt, luister naar dit bevel.
5 Zodra u de muziek hoort van hoorn, panfluit, lier, luit, citer, dubbelfluit en andere instrumenten, valt u op uw knieën neer en buigt u in aanbidding voor het gouden beeld dat koning Nebukadnessar heeft opgericht.
6 Wie niet neerknielt en buigt, zal onmiddellijk in een brandende oven worden gegooid.’
7 En dus knielden alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, zodra ze de muziek van hoorn, panfluit, lier, luit, citer en andere instrumenten hoorden, en bogen zij in aanbidding voor het gouden beeld dat koning Nebukadnessar had opgericht.
8 Enkele Chaldeeën namen de gelegenheid te baat en traden naar voren om de Judeeërs te beschuldigen.
9 Ze zeiden tegen koning Nebukadnessar: ‘Majesteit, leef in eeuwigheid!
10 U hebt bevolen dat iedereen die de muziek van hoorn, panfluit, lier, luit, citer, dubbelfluit en andere instrumenten hoort, op zijn knieën moet neervallen en het gouden beeld moet aanbidden,
11 en dat ieder die weigert in een brandende oven moet worden gegooid.
12 Er zijn enkele Judese mannen aan wie u het bestuur over de provincie Babel hebt opgedragen, Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen storen zich niet aan uw bevel, majesteit. Ze vereren uw goden niet en buigen niet voor het gouden beeld dat u hebt opgericht.’
13 Nebukadnessar barstte in woede uit en beval Sadrach, Mesach en Abednego bij hem te brengen. Toen de mannen voor de koning waren geleid,
14 voer Nebukadnessar uit: ‘Is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat jullie mijn goden niet vereren en niet willen neerknielen voor het gouden beeld dat ik heb opgericht?
15 Luister goed, als jullie je bereid tonen om, zodra je de muziek van hoorn, panfluit, lier, luit, citer, dubbelfluit en andere instrumenten hoort, op je knieën te vallen en in aanbidding te buigen voor het beeld dat ik gemaakt heb … Maar weigeren jullie te buigen, dan worden jullie onmiddellijk in een brandende oven gegooid. En welke god zal jullie dan uit mijn handen kunnen redden?’
16 Sadrach, Mesach en Abednego zeiden hierop tegen de koning: ‘Wij vinden het niet nodig, Nebukadnessar, uw vraag te beantwoorden,
17 want als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen kan redden, zal hij ons redden.
18 Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij uw goden niet zullen vereren, noch zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht.’
19 Nebukadnessar werd razend, en met een van woede vertrokken gezicht keek hij Sadrach, Mesach en Abednego aan. Hij gaf opdracht de oven zevenmaal heter op te stoken dan men gewoonlijk deed.
20 En hij beval enkele van de sterkste mannen uit zijn leger om Sadrach, Mesach en Abednego te knevelen en in de brandende oven te gooien.
21 De mannen werden gekneveld en met kleren en al, met jassen, broeken en mutsen, in de brandende oven gegooid.
22 Omdat het bevel van de koning strikt was opgevolgd en de oven uitzonderlijk heet was gestookt, werden de mannen die Sadrach, Mesach en Abednego naar boven brachten door de uitslaande vlammen gedood.
23 De drie, Sadrach, Mesach en Abednego, vielen gekneveld in de laaiende oven.
24 Toen sloeg de schrik koning Nebukadnessar om het hart. Hij stond haastig op en zei tegen zijn raadsheren: ‘Wij hebben toch drie geknevelde mannen in het vuur gegooid?’ Zij antwoordden: ‘Zeker, majesteit.’
25 Hij vervolgde: ‘Maar ik zie vier mannen vrij rondlopen in het vuur. Ze zijn ongedeerd en de vierde lijkt op een godenzoon!’ 26Nebukadnessar liep naar de deur van de brandende oven en riep: ‘Sadrach, Mesach en Abednego, dienaren van de hoogste God, kom naar buiten, kom hier!’ Toen kwamen Sadrach, Mesach en Abednego uit de vlammen naar buiten.
27 De satrapen, stadhouders, gouverneurs en raadsheren van de koning drongen naar voren. Ze bekeken de mannen en zagen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Geen haar op hun hoofd was verschroeid, hun jassen waren nog heel, er hing zelfs geen brandlucht om hen heen.
28 Nebukadnessar nam het woord. Hij zei: ‘Geprezen zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren gered. Zij hebben zich op hem verlaten, zij hebben het bevel van de koning genegeerd en hun lichaam prijsgegeven, omdat zij voor geen andere dan hun eigen God willen neerknielen of buigen.
29 Daarom vaardig ik het bevel uit dat eenieder, van welk volk, welke natie of taal ook, die zich oneerbiedig uitlaat over de God van Sadrach, Mesach en Abednego, in stukken wordt gehakt en dat zijn huis in puin wordt gelegd, want er is geen god die kan redden als deze.’
30 Vervolgens gaf de koning Sadrach, Mesach en Abednego een hogere positie in de provincie Babel.

Zingen psalm 16: 1, 2, 5 (ber GK)

1. Bewaar mij, HEER, mijn toeverlaat zijt Gij!
Ik zeg tot U: Gij zijt mijn God, mijn Here.
Ja, buiten U is er geen goed voor mij,
er is geen ander die ik wil vereren.
Mijn blijdschap is uw heilig volk op aarde:
hen acht ik hoog, hen houd ik steeds in waarde.

2. Hoe worden zij door smart op smart verteerd
die om de gunst van andre goden vragen.
Hun offerdienst, bij hen zo hoog geëerd,
begeer ik niet, ik kan die niet verdragen.
Hoe zou ik ooit in vreemde goden roemen?
Mijn lippen zullen zelfs hun naam niet noemen.

5. Gij, die mijn ziel van dood en graf bevrijdt,
behoedt mij als uw gunstgenoot voor ‘t sterven:
ik zal, door U op ‘t levenspad geleid,
de vreugde van uw aangezicht beërven.
Voor immer zal uw rechterhand bevatten
een overvloed van kostelijke schatten.

Preek

Zingen Sela – Een toekomst vol van hoop

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Bidden

Belijden

Geven, kinderen terug

Zingen LB 704: 1, 3 Dank, dank nu allen God

1 Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

3 Lof, eer en prijs zij God
die troont in ‘t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Zegen

Geven:
maak uw gift over op de rekening van de diaconie van een van beide kerken.
de Rank: NL 81 RABO 0157 6741 34
Goede Herderkerk: NL 70 RABO 0159 1200 20

God ontmoeten?
De Goede Herderkerk is geopend voor jou
voor Stilte, een Gebed of een Ontmoeting.
Iedere dinsdag van 10-12 uur
Iedere vrijdag van 14-16 uur.
Burg. v. Engelenweg 175 IJsselmuiden.

 

Kerkdienst 10 oktober

Liturgie zondag 10 oktober 2021 9:30 uur.

Voorganger: Ds Dennis van der Zee

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Liturgie
Afkondigingen ouderling
Stil gebed + Votum en Groet

Psalm 67: 1 en 2 NB God zij ons gunstig en genadig

1. God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons ‘t gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend’,
zo, dat allerwegen ieder volk de zegen
van uw heil erkent.

2. De volken zullen U belijden,
o God, U loven al te zaam !
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwen naam.
Volken zult Gij rechten, / hun geding beslechten
in gerechtigheid,
volken op deez’ aarde, / die uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.

Leefregel: 1 Petrus 1:13-21

13 Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart.
14 Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst,
15 maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is.
16 Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want ik ben heilig.’
17 En aangezien u hem die iedereen beoordeelt naar zijn daden, zonder aanzien des persoons, Vader noemt, moet u tijdens uw leven als vreemdeling ook ontzag voor hem hebben.
18 U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd,
19 maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus.
20 Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen, en nu is hij, aan het einde van de tijd, verschenen omwille van u.
21 Door hem gelooft u in God, die hem uit de dood heeft opgewekt en hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof tevens hoop is op God.

LvK 172: 1 en 4 Een mens te zijn op aarde

1 Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die ‘t ons heeft voorgedaan.

4 Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.

Gebed om verlichting

Kindermoment + Kinderlied

Schriftlezing: Daniel 1

Aan het Babylonische hof
1 In het derde regeringsjaar van Jojakim, de koning van Juda, trok Nebukadnessar, de koning van Babylonië, op naar Jeruzalem en belegerde de stad.
2 De Heer leverde Jojakim, de koning van Juda, aan hem uit en gaf hem een deel van de voorwerpen van Gods tempel in handen. Hij nam ze mee naar Sinear, naar de tempel van zijn eigen god, en liet ze daar in de schatkamer zetten.
3 De koning gaf het hoofd van zijn eunuchen, Aspenaz, opdracht een aantal Israëlieten van koninklijke en voorname afkomst naar zijn paleis te brengen.
4 Het moesten jongemannen zonder lichamelijke gebreken zijn, aantrekkelijk om te zien, rijk aan kennis, ontwikkeld en met een scherp verstand, en bovendien geschikt om aan het hof te dienen. Aspenaz moest hen onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën.
5 De koning wees hun een dagelijkse hoeveelheid toe van de spijzen en de wijn van zijn tafel. Na drie jaar onderricht zouden ze in dienst van de koning treden.
6 Onder hen waren enkele Judeeërs: Daniël, Chananja, Misaël en Azarja.
7 Maar de hoofdeunuch gaf hun andere namen; Daniël noemde hij Beltesassar, Chananja Sadrach, Misaël Mesach en Azarja Abednego.
8 Daniël was vastbesloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden en hij vroeg de hoofdeunuch toestemming zich van de spijzen en de wijn van de tafel van de koning te onthouden.
9 God zorgde ervoor dat de hoofdeunuch Daniël gunstig gezind was.
10 Toch zei de hoofdeunuch tegen hem: ‘Ik ben bang voor mijn heer, de koning; hij heeft bepaald wat jullie zullen eten en drinken, en als hij vindt dat jullie er slechter uitzien dan jullie leeftijdsgenoten zal hij mij daarvoor verantwoordelijk stellen.’
11 Daarop richtte Daniël zich tot de kamerheer die de hoofdeunuch aan hem en aan Chananja, Misaël en Azarja had toegewezen:
12 ‘Neem de proef op de som en laat uw dienaren tien dagen alleen groente eten en water drinken.
13 Vergelijk ons uiterlijk daarna met dat van de jongemannen die de koninklijke spijzen eten, en beslis dan over uw dienaren op grond van wat u ziet.’
14 De kamerheer ging op het voorstel in en gaf hun tien dagen.
15 Aan het eind van de tien dagen zagen zij er gezonder en beter doorvoed uit dan alle jongemannen die de koninklijke spijzen voorgezet hadden gekregen.
16 Dus diende de kamerheer hun geen koninklijke spijzen en wijn meer op, maar gaf hij hun alleen nog groente. 17 En God schonk de vier jongemannen wijsheid, kennis en verstand van alle geschriften; bovendien was Daniël bij machte alle mogelijke visioenen en dromen uit te leggen.
18 Toen de door de koning vastgestelde tijd verstreken was, leidde de hoofdeunuch alle jongemannen voor Nebukadnessar.
19 De koning sprak met hen, en niemand kon zich met Daniël, Chananja, Misaël en Azarja meten. Zij traden in dienst van de koning.
20 En over welke kwestie van wijsheid of inzicht de koning hen ook raadpleegde, hij vond hen tien keer zo voortreffelijk als alle magiërs en bezweerders in heel zijn rijk.
21 Daniël bleef aan het hof tot het eerste jaar van het koningschap van Cyrus.

LvK 481: 1 en 2 O Grote God die liefde zijt

1 O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

2 Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

Verkondiging

Opwekking 798 Houd Vol

Wij zijn het volk van God
Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar
Een leven lang te gast
Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

Het is een zegetocht
Van heiligen en twijfelaars bij elkaar
Maar kijk, wij lopen nog
Wij lopen wat God heeft beloofd achterna

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen

En nu wij zijn omringd
Door zoveel helden die ons voor zijn gegaan
Nu geven wij niet op
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen
Hij laat ons nooit alleen

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen

Dankgebed en voorbede

Opwekking 346 Maak ons tot een stralend licht

Maak ons tot een stralend licht
voor de volken,
een stralend licht
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld ziet
wie haar het leven geeft.
Laat het schijnen door ons heen.

Maak ons tot een woord
van hoop voor de volken,
een levend woord
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
dat U verlossing geeft.
Uw genade door ons heen.

Maak ons tot een zegening
voor de volken, een zegening
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
wie elke schuld vergeeft.
Uw genezing door ons heen.

Maak ons tot een vrolijk lied
voor de volken, een lied van dank
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld zingt
voor degeen die eeuwig leeft.
Laat het klinken door ons heen.

En bouw uw koninkrijk
in de volken, uw wil geschied’
in de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
dat Jezus Christus heerst.
Bouw uw koninkrijk in ons.
Bouw uw koninkrijk op aard’!

Zegen

Geven:
maak uw gift over op de rekening van de diaconie van een van beide kerken.
de Rank: NL 81 RABO 0157 6741 34
Goede Herderkerk: NL 70 RABO 0159 1200 20

God ontmoeten?
De Goede Herderkerk is geopend voor jou
voor Stilte, een Gebed of een Ontmoeting.
Iedere dinsdag van 10-12 uur
Iedere vrijdag van 14-16 uur.
Burg. v. Engelenweg 175 IJsselmuiden.

 

Kinderwerkje 10 oktober

Zondag 10 oktober gaat het over Daniël. In Babylonië kwam hij met zijn vrienden werken aan het hof van de koning. Daniël vroeg aan de hofhouding of hij samen met zijn vrienden zich aan de voedselwetten van Israël mocht houden. De hofhouding stond versteld dat Daniël en zijn vrienden hierdoor er beter uit zagen dan de mensen uit andere landen, die het menu van de Babylonische koning kregen.

Hieronder vind je het werkblad met een werkje, en verschillende puzzels.

En: Zondagmorgen ben je van harte welkom in de kerk om samen met Gerjanne te knutselen!

Veel plezier!

Download (PDF, Onbekend)

Kerkdienst 3 oktober

Liturgie zondag 3 oktober 2021 9:30 uur.

Voorganger: Ds Kees Haak

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Tekst: 2Timoteüs 3:16-17

Votum – groet – amen

Lied Opwekking 709 – De hemel vertelt.

De hemel vertelt van Gods heerlijkheid,
Het uitspansel spreekt van Zijn macht.
De dag zegt het voort aan de dag die komt,
De nacht aan de volgende nacht.
Zonder te spreken, geen enkel woord,
Wordt hun stem over heel de wereld gehoord.

Halleluja,
God van de hemel,
God van de aarde.
Halleluja,
God van het land en de zee.
Halleluja,
God van de dieren,
God van de mensen.
Halleluja,
Alles getuigt met ons mee.

De schepping verkondigt Zijn majesteit,
De zee bruist van blijdschap voor Hem.
De regenboog spreekt van Zijn grote trouw,
De bergen verheffen hun stem.
Zonder te spreken, geen enkel woord.
Wordt hun stem over heel de wereld gehoord.

Halleluja,
God van de hemel,
God van de aarde.
Halleluja,
God van het land en de zee.
Halleluja,
God van de dieren,
God van de mensen.
Halleluja,
Alles getuigt met ons mee.

BRIDGE
God heeft vanaf het begin van de tijd
Zichtbaar gemaakt dat Hij leeft.
Hij toont Zijn kracht en Zijn Goddelijkheid
In wat Hij geschapen heeft.

Halleluja,
God van de hemel,
God van de aarde.
Halleluja,
God van het land en de zee.
Halleluja,
God van de dieren,
God van de mensen.
Halleluja,
Alles getuigt met ons (mee.)
Halleluja,
God van de hemel,
God van de aarde.
Halleluja,
God van het land en de zee.
Halleluja,
God van de dieren,
God van de mensen.
Halleluja,
Alles getuigt met ons mee.

Gebed

Belijdenis Opwekking 347 Ik geloof in God de Vader

Ik geloof in God de Vader
Schepper, die de schepping draagt
In Zijn Zoon, in Christus Jezus
die, geboren uit een maagd
aan het kruis de wereld redde
onze zonden op zich nam
Opgestaan en opgevaren
troont Hij aan Gods rechterhand

Jezus, Hij is Heer
Hij is Heer
Naam aller Namen, naam aller Namen

Ik geloof in God de Trooster
gaven van de Hei’lge Geest
die Gods Woord aan ons bevestigd,
gaat en predikt en geneest
Als Hij komt met macht en luister
zal de mensheid voor Hem staan
dan zal elke knie zich buigen,
elke tong belijdt Zijn Naam

Jezus, U bent Heer
U bent Heer
Naam aller namen, naam aller namen.

Zingen: Uw woord is en lamp voor mijn voet

Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp, uw Woord is een licht.
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.

Lezen 2Tim 3:1 – 4:10

1 Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn.
2 De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten.
3 Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten
4 en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer liefhebben dan God,
5 ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. Keer je af van zulke mensen.
6 Sommigen van hen dringen zich op aan hele families en krijgen dan vrouwen in hun macht die met zonde beladen zijn en door allerlei begeerten worden gedreven,
7 die almaar willen leren maar nooit in staat zullen zijn de waarheid te kennen.
8 Zoals Jannes en Jambres zich tegen Mozes hebben verzet, zo verzetten deze dwaalleraren zich tegen de waarheid. Het zijn mensen met een zieke geest en een onbetrouwbaar geloof.
9 Maar ze zullen niet veel bereiken, want iedereen zal hun dwaasheid snel doorzien, zoals ook met Jannes en Jambres gebeurde.
10 Jij daarentegen bent mij trouw gevolgd in mijn leer, mijn levenswijze, streven, geloof, geduld, liefde, volharding,
11 en je hebt hetzelfde lijden en dezelfde vervolgingen ondergaan die mij in Antiochië, Ikonium en Lystra hebben getroffen. Ik heb ze allemaal doorstaan, de Heer heeft mij steeds weer gered.
12 Allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd.
13 Slechte mensen en oplichters zullen van kwaad tot erger vervallen; het zijn bedriegers die zelf bedrogen worden.
14 Maar jij, blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren
15 en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus.
16 Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven,
17 zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.

1 Ik roep je dringend op, ten overstaan van God en van Christus Jezus, die zal oordelen over de levenden en de doden, ik bezweer je bij zijn komst en heerschappij:
2 Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist.
3 Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hun naar de mond praten.
4 Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels.
5 Jij echter moet in alles nuchter zijn, je lijden aanvaarden, je werk als verkondiger van het evangelie doen, je dienende taak vervullen.
6 Mijn bloed wordt al als een offer uitgegoten, het moment waarop ik heenga nadert.
7 Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden.
8 Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien.
9 Kom snel naar me toe,
10 want Demas heeft me verlaten; hij heeft deze wereld lief gekregen en is naar Tessalonica vertrokken. Crescens is naar Galatië gegaan, Titus naar Dalmatië.

Lied:

Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Uw woord is een lamp,
Uw woord is een licht.
Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.

Kindermoment – is tegelijk de inleiding op de preek

Lied ‘Door de kracht van de Heilige Geest’

Refrein:
Door de kracht, door de kracht
van de heilige Geest,
door de kracht, door de kracht
van de God die geneest.
Die er is, die zal zijn
en die is geweest.
Vieren wij feest met elkaar.

Wij zingen halleluja
en prijzen de Heer.
Hij is het waard!

(refrein)
Door de kracht, door de kracht
van de heilige Geest,
door de kracht, door de kracht
van de God die geneest,
die er is, die zal zijn
en die is geweest
vieren wij feest met elkaar.

Als ik zing halleluja,
dan prijs ik de Heer.
Hij is het waard!

(refrein)
Door de kracht, door de kracht
van de heilige Geest,
door de kracht, door de kracht
van de God die geneest,
die er is, die zal zijn
en die is geweest
vieren wij feest met elkaar.

Tekst 2Tim 3:16-17 (staat op mijn PPP – hoeft niet vooraf gelezen)

PREEK

Lied: Opwekking 575 Jezus alleen

Jezus alleen, ik bouw op Hem
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
Dwars door het duister van de nacht.

Zijn woord van liefde dat mij sust
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
dankzij zijn liefde leef ik nu.

Jezus alleen werd mens als wij;
klein als een kind, in kwetsbaarheid.
Oneindig veel hield Hij van mij,
leed om mijn ongerechtigheid.

En door zijn offer werd ik vrij,
Hij droeg mijn straf,
Hij stierf voor mij, ontnam de dood zijn heerschappij;
dankzij zijn sterven leef ik nu.

Daar in het graf, in dood gehuld,
leek al zijn macht tenietgedaan.
Maar, o die dag, dat werd vervuld:
Jezus, de Heer is opgestaan!

Sinds Hij verrees in heerlijkheid
ben ik van vloek en schuld bevrijd
Ik leef in Hem en Hij in mij;
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

Geen levensangst, geen stervensnood;
dat is de kracht, waar ik in sta.
Van eerste stap tot aan de dood
leidt Hij de weg waarop ik ga.

Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
in die verwachting houd ik stand.
In Hem alleen, in Hem alleen!

1Joh 1:1-4 (als voorwoord bij de wet)

1 Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is.
2 Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is.
3 Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus.
4 We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken.

Wet

LB-2013 Liedboek 310 Eén is de Heer, de God der goden

Eén is de Heer, de God der goden,
wie buigt voor beelden wordt misleid.
Ga op de weg van zijn geboden –
er is geen god die zo bevrijdt!

Houd zijn Naam hoog, houd die in ere,
veracht, misbruik de hemel niet;
dankbaar zal ieder respecteren
zijn dag, zijn rust – gedenk, geniet!

Sla wat het voorgeslacht ons leerde
niet onnadenkend in de wind.
Dood nooit wie zich niet kan verweren –
wie drift bemint wordt ziende blind.

Breek geen verbond, voorgoed gesloten,
blijf trouw aan wie u liefde gaf.
Diefstal kan geen geluk vergroten;
neem niet uw naaste vreugde af.

Leugen en laster? Valse goden!
Begeerte baart slechts bitterheid.
Ga op de weg van Gods geboden –
er is geen god die zo bevrijdt!

Gebed

Collecte

LB-2013 Liedboek 361: 1a 2a 3m 4v 5m 6v 7a

1a Er heeft een stem gesproken,
de Heer was daar!
Antwoordt Hem vastbesloten,
staat voor Hem klaar

2a Behoudt het woord, de gaven,
met wakk’re zin;
volhardt uw taak te dragen
en leeft daarin!

3m Hebt Gij uw knecht genodigd?
Wie ben ik, Heer?
Roekeloos, kleingelovig,
zwak en niets meer.

4v Het woord, van God gegeven,
brengt ommekeer,
het voedt ons in het leven,
is vol verweer.

5m Houdt hoog zijn naam en wetten,
strijdt onbevlekt.
Niets kan het heil beletten,
dat Hij verwekt.

6v Leer ons eenvoudig leven
niet afgeleid.
Wie zich aan Hem wil geven
sta steeds bereid.

7a De tijden slaan als golven
over ons hoofd.
Wie in Hem blijft geloven
wordt niet verdoofd.

Zegen

GKB-2017 Gezongen Amen – Psalm 106:22

Geprezen zij de Heer die leeft,
Die Israël verkoren heeft.
Hij brengt straks heel zijn volk tezamen,
Gezegend zij zijn trouw beleid.
Zegg’ al het volk nu: ‘Amen, amen.
Loof Hem in alle eeuwigheid.’

Geven:
maak uw gift over op de rekening van de diaconie van een van beide kerken.
de Rank: NL 81 RABO 0157 6741 34
Goede Herderkerk: NL 70 RABO 0159 1200 20

God ontmoeten?
De Goede Herderkerk is geopend voor jou
voor Stilte, een Gebed of een Ontmoeting.
Iedere dinsdag van 10-12 uur
Iedere vrijdag van 14-16 uur.
Burg. v. Engelenweg 175 IJsselmuiden.

 

Corona: per 25 september vervalt 1,5 meter

Op 14 september heeft de overheid bekend gemaakt dat de anderhalvemetermaatregel in verband met corona vanaf 25 september niet langer nodig is. Voor ons als kerk betekent dit het einde van veel beperkingen in de zondagse samenkomsten en op andere momenten van samenzijn als gemeente. Van die ruimte mogen we dankbaar gebruik maken. Zeker aan het begin van het nieuwe seizoen is dat bijzonder fijn.

We realiseren ons dat dit best een spannend moment is. Voor de één kan het niet snel genoeg gaan, een ander zal het juist veel enger vinden om de kerk binnen te gaan als iedereen weer dicht bij elkaar zit, zonder afstand. Het is goed dat we ons daarvan bewust zijn en elkaar daarin ook respecteren. Het einde van deze maatregel heft onze zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar niet op.

Ruimte en veiligheid
Toch willen we ook aandacht vragen voor gemeenteleden – en mensen in hun nabije kring – die te maken hebben met onderliggend lijden en voor hen bij wie vaccinaties geen of onvoldoende bescherming bieden. Daarnaast zijn er mensen die zich vanuit verschillende motieven (nog) niet hebben laten vaccineren.

In de kerkzaal zullen de kosters ruimte te reserveren voor leden die graag naar de kerk willen komen, maar ook de 1,5 meter nog in acht willen nemen.
Voor alle duidelijkheid: het gaat dan niet om een vak voor ongevaccineerden of voor mensen met een negatief testbewijs. Maar het is ruimte waar mensen, die zich anders niet veilig voelen in de kerk, hun plek kunnen innemen.

Voor de overige zitplekken adviseren we om zo mogelijk op afstand van elkaar te gaan zitten. Niet door een strikte toepassing van wel of niet 1,5 meter, maar door in liefde rekening te houden met elkaar.

Aanmelden?
Het aanmelden is niet meer nodig.

Toegangscontrole?
Voor evenementen en horeca wordt gesproken over toegangscontrole met testuitslag of coronapas. Voor het bezoeken van bijvoorbeeld winkels, musea en kerken is geen coronatoegangsbewijs noodzakelijk. Wij stoppen met de toegangscontrole en gaan er van uit dat iedereen zich aan de basismaatregelen houdt.

Samen zingen
Voor wat betreft samenzang zingen we alle liederen weer mee. Voldoende ventilatie blijft hierbij van belang.

Starten van activiteiten
Niet alleen voor de zondagse samenkomsten vervalt de anderhalvemetermaatregel, dit geldt ook voor doordeweekse activiteiten in het kerkgebouw en bij gemeenteleden thuis. Kinder- en jeugdwerk, kinderoppas, bijbelklas, bijbelstudie, groeigroepen, vergaderingen etc. Het kan allemaal weer na lange tijd. We hebben het ook weer nodig. Samen weer iets doen; elkaar ontmoeten en toerusten. Kijk wat jij kan en zet je in voor deze nieuwe start!

Het is voor groepsleiders verstandig om te inventariseren of dit bij deelnemers eventueel op bezwaren stuit en om naar alternatieven te zoeken als dit het geval is. Zo voorkom je in al het enthousiasme over verruiming van de mogelijkheden, dat leden buitengesloten worden van activiteiten en zich bezwaard voelen om dat kenbaar te maken.

Wat verder blijft
Corona is niet weg, niet in ons land en ook niet in de rest van de wereld. We leren ermee te leven. Daarom blijven deze basismaatregelen van kracht:

  • blijf thuis als je klachten hebt en laat je testen
  • was geregeld je handen
  • hoesten en niezen doe je in je elleboog
  • zorg voor voldoende frisse lucht

De Kerkenraad NGKV IJsselmuiden