Dagelijks woord:

Eerstvolgende diensten:


Meer diensten

Berichten

Kerkdienst 25 oktober

Liturgie zondagmorgen 25 oktober 2020 9:30 uur.

Voorganger Ds Dennis vd Zee.

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Mededelingen

Aansteken kaars

Stil gebed + Votum en Groet

Opwekking 624 Wees genadig

De woorden die U sprak, Heer
ben ik al weer vergeten.
Het vuur van Uw beloften
is langzaam uitgedoofd.

Met een hart vol van twijfel
volg ik aardse wijsheid.
Vergeef mij toch mijn ongeloof;
hernieuw het vuur in mij.

Refrein:
Wees genadig,
Heer vergeef mij.
Wees genadig voor mij.
Wees genadig,
Heer vergeef mij.
Wees genadig voor mij.

Ik bouwde zelf een altaar
van dingen van de wereld.
Ik wandelde op wegen
ver bij U vandaan.

Nu keer ik terug en stort mij
in uw armen van genade.
Vergeef mij, Heer en help mij
opnieuw Uw weg te gaan.

Refrein.

Ik hunker naar Uw liefde,
barmhartig en genadig,
als een stroom van vergeving
die geen einde kent.

Alles in mij buigt nu voor U,
hier in Uw nabijheid.
Het licht van uw verlossing
schijnt helder in de nacht.

Refrein.

Genadeverkondiging 1 Kor 15:9-10 (Paulus leefde uit genade)

9 Want ik ben de minste van de apostelen, ik ben de naam apostel niet waard omdat ik Gods gemeente heb vervolgd.
10 Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb harder gezwoegd dan alle andere apostelen, niet op eigen kracht maar dankzij Gods genade.

Opwekking 428 Genade zo oneindig groot

Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die ‘t niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan ‘k zien.

Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook – als ik mij tot Hem keer
dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid )
dat ik genade vond. )2x

Leefregel: Mattheus 5:13-16
13 Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.
14 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.
15 Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is.
16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Psalm 25 vers 2 en 10

2. Heer, ai, maak mij Uwe wegen,
Door Uw woord en Geest bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen,
En waarheen G’ Uw treden wendt,
Leid mij in Uw waarheid, leer
IJv’rig mij Uw wet betrachten;
Want Gij zijt mijn heil, o Heer,
‘k Blijf U al den dag verwachten.

10. Hoed mijn ziel, en red z’ uit noden;
Maak mij niet beschaamd, o Heer,
Want ik kom tot U gevloden.
Laat d’ oprechtheid meer en meer,
Met de vroomheid, mij behoên;
‘k Wacht op U in mijn ellenden.
Laat Uw hand, in tegenspoên,
Israël verlossing zenden.

Gebed om verlichting

Kindermoment + Kinderlied

Klik hier voor het kinderwerkje

Schriftlezing: Handelingen 9 vers 1-22 NBV

Saulus geroepen
1 Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de hogepriester
2 met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagogen in Damascus, opdat hij de aanhangers van de Weg die hij daar zou aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem.
3 Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel.
4 Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: ‘Saul, Saul, waarom vervolg je mij?’
5 Hij vroeg: ‘Wie bent u, Heer?’ Het antwoord was: ‘Ik ben Jezus, die jij vervolgt.
6 Maar sta nu op en ga de stad in, daar zal je gezegd worden wat je moet doen.’
7 De mannen die met Saulus meereisden, stonden sprakeloos; ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand.
8 Saulus kwam overeind, en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. Zijn metgezellen pakten hem bij de hand en brachten hem naar Damascus.
9 Drie dagen lang bleef hij blind en at en dronk hij niet.
10 In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen zei de Heer tegen hem: ‘Ananias!’ Hij antwoordde: ‘Ik luister, Heer.’
11 Daarop zei de Heer: ‘Ga naar de Rechte Straat en vraag daar in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden,
12 en hij heeft in een visioen gezien hoe een man die Ananias heet, binnenkomt en hem de handen oplegt om hem weer te laten zien.’
13 Ananias antwoordde: ‘Heer, van veel kanten heb ik gehoord over deze man en over al het kwaad dat hij uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan.
14 Bovendien heeft hij toestemming van de hogepriesters om hier iedereen die uw naam aanroept in de boeien te slaan.’
15 Maar de Heer zei: ‘Ga, want hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder alle volken en heersers en onder al de Israëlieten.
16 Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam.’
17 Ananias vertrok en ging naar het huis, waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei: ‘Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de heilige Geest.’
18 Meteen was het alsof er schellen van Saulus’ ogen vielen; hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen,
19 en nadat hij gegeten had, kwam hij weer op krachten. Hij bleef enkele dagen bij de leerlingen in Damascus
20 en ging onmiddellijk in de synagogen verkondigen dat Jezus de Zoon van God is.
21 Allen die hem hoorden waren stomverbaasd en vroegen: ‘Dat is toch de man die in Jeruzalem de volgelingen van die Jezus naar het leven stond, en hij is toch hierheen gekomen om hen gevangen te nemen en uit te leveren aan de hogepriesters?’
22 Saulus’ optreden werd echter steeds krachtiger, en hij bracht de in Damascus wonende Joden in verwarring door aan te tonen dat Jezus de messias is.

Opwekking 689 Spreek o Heer

Spreek, o Heer, door uw heilig woord,
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt.
Zaai uw woord, plant het diep in ons,
en verander ons naar uw evenbeeld,
zodat Christus licht in ons zichtbaar is,
onze daden maakt tot getuigenis.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons,
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

Leer ons Heer, uw volmaakte weg,
echte need’righeid en gehoorzaamheid.
Toets ons hart en ons denken nu,
in het heilig vuur van uw zuiverheid.
In geloof zien wij dan uw majesteit,
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid.
Woord van hoop, dat ons leven deed,
overwinning geeft over ongeloof.

Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw,
laat de diepten zien van uw plan met ons.
Woord dat klonk voor de tijd begon,
onze vaste grond tot in eeuwigheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werk’lijkheid.
Spreek,o Heer, en voltooi uw kerk,
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.

Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werk’lijkheid.
Spreek,o Heer, en voltooi uw kerk
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.

Spreek, o Heer, en voltooi in ons
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

Verkondiging

LvK 442 1, 2 en 4 – Jezus ga ons voor

1. Jezus, ga ons voor,
deze wereld door
en U volgend op Uw schreden,
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan Uw hand,
naar het vaderland.

2. Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons Heer om zonder klagen,
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons trad,
is het rechte pad.

4. In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij,
met Uw troost en met Uw zegen,
tot aan ‘t eind van onze wegen.
Leid ons op Uw tijd,
in Uw heerlijkheid.

Dankgebed en voorbede

Herinnering Collecte
(Kijk onderaan de liturgie voor meer informatie)

Slotlied: Sela – Gods zegen voor jou

Gods liefde draagt jou.
Zijn hand beschermt jou
waar je ook bent of zal gaan.
Ontvang Gods zegen
over je leven:
Vrede voor jou in zijn naam!

Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:
zijn vrede rust op jou.
De Heilige Geest in de naam van Jezus,
vervult, beschermt en zegent jou.

Ga met Gods vrede.
Deel in zijn zegen.
Leef uit zijn volheid en kracht.
Durf te geloven.
Blijf op hem hopen:
leef je geloof elke dag!

Zegen

Geven:
maak uw gift over op de rekening van de diaconie van een van beide kerken.
de Rank: NL 81 RABO 0157 6741 34
Goede Herderkerk: NL 70 RABO 0159 1200 20

Contact:
Behoefte aan contact of een vraag over de preek?
Bel of app na de dienst met 06-130 815 83.
Iedere zondag van 11:14-12:15 uur.

God ontmoeten?
De Goede Herderkerk is geopend voor jou
voor Stilte, een Gebed of een Ontmoeting.
Iedere dinsdag van 10-12 uur
Iedere vrijdag van 14-16 uur.
Burg. v. Engelenweg 175 IJsselmuiden.

 

Kinderwerkje 25 oktober

Vandaag gaat het verhaal over Paulus.

Hieronder vindt je bij het verhaal een kleurplaat en een woordzoeker.

Veel kleur en puzzelplezier!

Download (PDF, Onbekend)

Download (PDF, Onbekend)

Kerkdienst 18 oktober

Liturgie zondagmorgen 18 oktober 2020 9:30 uur.

Voorganger Ds Reitsema – Lienden.

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Welkom en afkondigingen
Aanvangslied: Psalm 100: 1-4 (Cantorij)

1. Juicht, alle volken, prijst de HEER!
Dient God met vreugde, geeft Hem eer.
Komt, jubelt voor zijn aangezicht
en wandelt vrolijk in zijn licht.

2. De HEER is God, erkent zijn macht,
Hij schiep ons door zijn grote kracht.
Wij zijn van Hem in eeuwigheid,
zijn volk, de schapen die Hij weidt.

3. Gaat zingend door zijn tempelpoort,
zet in zijn voorhof ‘t zingen voort,
zingt daar zijn grote naam ter eer,
zingt tot zijn glorie, looft de HEER!

4. Want goedertieren is de HEER,
zijn goedheid eindigt nimmermeer,
zijn trouw en waarheid houden kracht
tot in het verste nageslacht.

Votum en groet
Zingen Psam 62:1 LvK(NL.zingt)

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, – op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast:
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

Bei Gott bin ich geborgen, still wie ein Kind,
bei Ihm ist Trost und Heil.
Ja, hin zu Gott verzehrt sich meine Seele,
kehrt in Frieden ein.

Bij God ben ik geborgen, stil als een kind,
bij Hem is troost en heil.
Ja, ik verlang naar God met heel mijn wezen,
vrede is bij Hem.

In God alone my soul can find rest and peace
In God my peace and joy
Only in God my soul can find its rest
Find its rest and peace

Voorlezing 10 geboden

Zingen “Create in me a clean heart” Opw 389

Create in me a clean heart, o God )
and renew a right spirit within me. )2x

Cast me not away
from thy presence, o Lord
and take not thy Holy Spirit from me.
Restore unto me the joy of thy salvation
and renew a right spirit within me.

Gebed

Kindmoment en kinderlied

Klik hier voor het kinderwerkje

Zingen: “Als een hert…” (Opw.281) (Joost en Erik)

Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

Bijbellezing: Psalm 23

1 Een psalm van David.
De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
2 Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
3 hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.
4 Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want u bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.
5 U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
u zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
6 Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.

Preek: “De Heer is mijn Herder”

Zingen: “De Heer is mijn Herder” NLB 23b (NL zingt)

De Heer is mijn Herder!
‘k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat’ren der rust.

De Heer is mijn Herder!
In ‘t hart der woestijn
verkwikken en laven
zijn hemelse gaven;
Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.

De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
‘k Zal immer verkeren
in ‘t huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde me altijd.

Gebed,voorbeden

Collecte

Merrel Reitsema zingt “The Lord’s my Shepherd”

1. The Lord’s my Shepherd, I’ll not want;
He makes me down to lie
In pastures green; He leadeth me
The quiet waters by.

1. De HEER is mijn herder en geen ding
ontbreekt mij naar zijn wil.
Hij schenkt mij rust in grazig land,
aan waat’ren klaar en stil.

2. My soul He doth restore again,
And me to walk doth make
Within the paths of righteousness,
E’en for His own name’s sake.

2. Hij is het die mijn ziel verkwikt
en die mijn schreden leidt
in rechte sporen, om de eer
zijns Naams in eeuwigheid.

3. Yea, though I walk in death’s dark vale,
Yet will I fear no ill;
For Thou art with me, and Thy rod
And staff me comfort still.

3. Al ga ik door een duister dal.
ik vrees geen kwaad, want Gij
zijt altijd met mij en uw stok
en staf vertroosten mij.

4. My table Thou hast furnished
In presence of my foes;
My head Thou dost with oil anoint,
And my cup overflows.

4. Gij zijt het die mijn dis bereidt,
voor ’t oog van wie mij krenkt,
die zalft mijn hoofd en mij een kelk
des overvloeiens schenkt.

5. Goodness and mercy all my life
Shall surely follow me,
And in God’s house forevermore
My dwelling-place shall be.

5. Zo zullen heil en goedheid groot
mij volgen dag aan dag
en ik verkeer in ’s HEREN Huis,
waar ’k eeuwig wonen mag.

Zegen

Zingen: “Vervuld van uw zegen” NLB 425

Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord
in Christus verbonden
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord

Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkerste dal
door liefde gedreven
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal

Geven:
maak uw gift over op de rekening van de diaconie van een van beide kerken.
de Rank: NL 81 RABO 0157 6741 34
Goede Herderkerk: NL 70 RABO 0159 1200 20

Contact:
Behoefte aan contact of een vraag over de preek?
Bel of app na de dienst met 06-130 815 83.
Iedere zondag van 11:14-12:15 uur.

God ontmoeten?
De Goede Herderkerk is geopend voor jou
voor Stilte, een Gebed of een Ontmoeting.
Iedere dinsdag van 10-12 uur
Iedere vrijdag van 14-16 uur.
Burg. v. Engelenweg 175 IJsselmuiden.

 

Kinderwerkje 18 oktober

Knutsel je ook vandaag weer mee?

-Kleur de onderdelen in
-Beplak het schaapje met wol of watten of iets anders
-Maak een gaatje in het midden van het hart
-Lijm nu het schaap op de gewenste plek.

Download (PDF, Onbekend)

Kerkdienst 11 oktober

Liturgie zondagmorgen 11 oktober 2020 9:30 uur.

Voorganger Ds Johannes van Beveren.

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Votum en groet

Psalm 103: 1, 3, 5

1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefd’ u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

3. Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

5. Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan ‘t licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.

9. Laat heel het machtig koninkrijk des HEREN
zijn grote naam, zijn grote daden eren.
Komt allen tot de lof des HEREN saam.
Lof zij de HEER in hemel en op aarde,
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde,
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.

Wet

Zingen GK 242: 1-3 Ach wat moet ik toch beginnen

1. Ach, wat moet ik toch beginnen
nu ik steeds weer zonden doe.
Mijn geweten maakt mij moe,
brengt mij steeds mijn schuld te binnen.
Er is hulp in deze strijd
dankzij Jezus, Hij bevrijdt.

2. Want ik heb in doen en laten
vaak de Here diep gegriefd.
Toch heeft Hij een zondaar lief.
Dankzij hemelse genade
sterft het helse zelfverwijt,
dankzij Jezus, Hij bevrijdt.

3. Heer, U wekt een mens tot leven
en U trekt hem tot uw licht.
Niet meer bang voor het gericht
sterven wij – door dood omgeven,
leven wij – de dood ten spijt,
dankzij Jezus, Hij bevrijdt.

Doop onderwijs (fomulier 1)

Luisteren Sela doop

In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.

Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

In zijn lichaam ingelijfd:
Christus’ kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,

om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is.
Dat ons leven bij U veilig is.

Gebed

Vragen en doop

Zingen opw 770 ik zal er zijn

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Tiener/kindermoment + kinderlied.

Lezen Johannes 21 vers 15-25

15 Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’
16 Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’
17 en voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen.
18 Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’
19 Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: ‘Volg mij.’
20 Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling van wie Jezus hield hen volgde – de leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die hem zou verraden.
21 Toen Petrus hem zag vroeg hij Jezus: ‘En wat gebeurt er met hem, Heer?’
22 Maar Jezus antwoordde: ‘Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Maar jij moet mij volgen.’
23 Op grond van deze uitspraak hebben sommige broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet zou sterven, maar Jezus had niet gezegd: ‘Hij zal niet sterven,’ maar: ‘Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom.’
24 Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt, en het ook heeft opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is.
25 Jezus heeft nog veel meer gedaan: als al zijn daden, een voor een, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden.

Psalm 133 DNP

1. Wat goed is het om eensgezind te leven,
om liefde te ontvangen en te geven,
als broers en zussen bij elkaar.
Het is als olie op Aärons haar
die heerlijk ruikt, zijn weg zoekt naar omlaag
en neervalt op zijn baard en kraag.

2. Als morgendauw is het, als zachte regen,
die neerdaalt van de Hermon als een zegen
op Sions hoogverheven top.
Daar woont de HEER, daar bloeit de liefde op.
Daar geeft Hij wie in vrede samenleeft
een toekomst die geen einde heeft.

Preek

Zingen opw 705 aan de maaltijd wordt het stil

Aan de maaltijd wordt het stil,
als de meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht,
elk apart de voeten wast en zegt:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen

Toon mijn liefde, aan de ander
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.

In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen.

Toon mijn liefde, aan de ander
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.

Bidden

Geven

Zegen

Zingen psalm 146: 1, 3, 8

1. Ik wil zingen al mijn dagen:
Halleluja, prijs de HEER.
Psalm en lied, Hem opgedragen,
zal ik wijden aan zijn eer.
Juich, mijn ziel, in God verblijd,
heel uw aardse levenstijd.

3. Zalig hij die in dit leven
Jakobs God tot helper heeft,
hij die door de nood gedreven,
zich tot Hem om troost begeeft,
die zijn hoop in ‘t moeilijkst lot
vestigt op de HEER, zijn God.

8. ‘t Is de HEER van alle heren
Sions Koning, groot in macht,
die voor eeuwig zal regeren
tot het laatste nageslacht.
Sion, zing uw God ter eer.
Halleluja, loof de HEER.

Geven:
maak uw gift over op de rekening van de diaconie van een van beide kerken.
de Rank: NL 81 RABO 0157 6741 34
Goede Herderkerk: NL 70 RABO 0159 1200 20

Contact:
Behoefte aan contact of een vraag over de preek?
Bel of app na de dienst met 06-130 815 83.
Iedere zondag van 11:14-12:15 uur.

God ontmoeten?
De Goede Herderkerk is geopend voor jou
voor Stilte, een Gebed of een Ontmoeting.
Iedere dinsdag van 10-12 uur
Iedere vrijdag van 14-16 uur.
Burg. v. Engelenweg 175 IJsselmuiden.

 

Kinderwerkje 11 oktober

Kindmoment 11 oktober:

Kleur en knutsel je mee?

Vandaag is er een kleurplaat over dopen.

En een knutselwerkje over de doop van Jezus in de Jordaan.

Veel plezier!

Download (PDF, Onbekend)

Download (PDF, Onbekend)