Dagelijks woord:

Eerstvolgende diensten:


Meer diensten

Berichten

Kerkdienst 22 mei 2022

Liturgie zondag 22 mei 2022 9:30 uur.

Voorganger: Ds Johannes van Beveren

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Liturgie 22-5-2022

Welkom,

Zingen Opw 464: wees stil voor het aangezicht van God

Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

Votum en groet

Zingen psalm 111: 1, 4, 6 (GK)

1. Looft, halleluja, looft de HEER.
Ik breng met heel mijn hart Hem eer,
met allen die oprecht Hem zoeken.
Groot zijn Gods werken en zeer goed.
Wie vreugde schept in wat Hij doet,
moet ze nauwkeurig onderzoeken.

4. Gods werk is waarheid en vol recht;
en alles wat Hij heeft gezegd,
is ons een licht op onze wegen.
Hij doet zijn vaste woord gestand,
dat tijd en eeuwigheid omspant.
Hij is getrouw in vloek en zegen.

6. ‘t Begin van ware wijsheid is
– zo leert ons Gods getuigenis –
de HERE als uw God te vrezen.
Wie hiernaar leeft, hij heeft verstand,
hij dient zijn God met hart en hand.
Voor eeuwig wordt Gods naam geprezen.

Bidden

Lezen Johannes 16: 23-33

23 Dan hoeven jullie Mij niets meer te vragen. Werkelijk, Ik verzeker jullie, wat je de Vader ook vraagt in mijn naam – Hij zal het je geven.
24 Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volkomen zijn.
25 Ik heb jullie dit alles in beelden verteld, maar er komt een tijd dat Ik niet meer in beelden spreek, maar jullie zonder omwegen over de Vader vertel.
26 Als je dan iets vraagt in mijn naam, hoef Ik het niet meer namens jullie aan de Vader te vragen,
27 want de Vader zelf heeft jullie lief, omdat jullie Mij liefhebben en geloven dat Ik van God ben gekomen.
28 Ik ben bij de Vader vandaan gegaan en naar de wereld gekomen, nu verlaat Ik de wereld weer en ga Ik terug naar de Vader.’
29Toen zeiden de leerlingen: ‘Ja, nu spreekt U rechtstreeks en niet in beelden.
30 Nu begrijpen we dat U alles weet en dat niemand U iets hoeft te vragen, nu geloven we dat U van God bent gekomen.’
31 Jezus vroeg: ‘Nu geloven jullie?
32 Er komt een tijd, en die tijd is er al, dat jullie uiteengejaagd worden, dat ieder zijn eigen weg gaat en Mij alleen achterlaat. Maar Ik ben niet alleen, want de Vader is bij Mij.
33 Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.’

Lezen 2 Korinthe 4: 6-18

6 Want de God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen,’ heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus.

Het huidige leven en de toekomstige luister

7 Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God.
8 We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld.
9 We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronde.
10 We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt.
11 Voortdurend worden wij levenden omwille van Jezus aan de dood prijsgegeven, opdat in ons sterfelijke bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar wordt.
12 Zo is in ons de dood werkzaam, en in u het leven.
13 Er staat geschreven: ‘Ik bleef vertrouwen, daardoor kon ik spreken.’ In datzelfde vertrouwen spreken ook wij, omdat we geloven
14 en weten dat Hij die de Heer Jezus heeft opgewekt ook ons, net als Jezus, zal opwekken, zodat wij samen met u voor Hem zullen staan.
15 Dit alles gebeurt dus omwille van u, zodat Gods goedheid, die zich door steeds meer mensen verbreidt, ook tot steeds meer dankzegging leidt, tot eer van God.
16 Daarom verzaken wij onze plicht niet, want ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd.
17 En de geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft.
18 Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.

Zingen psalm 116: 1, 4, 5

1. Ik hou van God, Hij heeft mijn stem gehoord.
Smeek ik om hulp, Hij wil mij antwoord geven.
Ik roep Hem aan zolang als ik zal leven.
Van mijn gebed mist Hij geen enkel woord.

4. Kom weer tot rust, mijn ziel, de HEER is goed.
Hij redde mij, de dood kon mij niet vangen.
Hij veegde alle tranen van mijn wangen
en heeft mijn voeten voor een val behoed.

5. Te snel dacht ik: ‘Op niemand kan ik aan.’
Toch heb ik mijn geloof niet opgegeven.
Dicht bij de HEER mag ik weer verder leven.
Hoe dank ik Hem voor wat Hij heeft gedaan?

Kindermoment door Lisa.

Preek

Zingen GK 213: 1, 3 Eigenroem is uitgesloten

1. Eigenroem is uitgesloten:
onverdiend geluk voor mij!
Groot geschenk van God genoten:
zijn genade maakt me vrij.
Ja, nog voor ik was geboren,
voor Gods hand die alles schiep,
iets uit niets tot leven riep,
heeft zijn liefde mij gekozen:
God is liefde! Engelenstem,
mensentong, verheerlijk Hem!

3. Dat is eindeloze ontferming:
door genade schuldenvrij!
God schenkt redding en bescherming
aan een zondaar, ook aan mij.
Telkens als mijn onvermogen,
als mijn diep bederf mij tart,
toont God mij zijn vaderhart,
lees ik in zijn vriend’lijk’ ogen:
God is liefde! Engelenstem,
mensentong, verheerlijk Hem!

Bidden

Geven

Belijden

Zingen LB 405: 1, 2, 3 Heilig, heilig, heilig

1. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen word’ U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die een in wezen zijt.

2. Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden,
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer.
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden
al uwe eng’len, onvolprezen Heer.

3. Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
een en al vuur en liefde en majesteit.

Zegen en amen

Geven:
maak uw gift over op de rekening van de diaconie van een van beide kerken.
de Rank: NL 81 RABO 0157 6741 34
Goede Herderkerk: NL 70 RABO 0159 1200 20

God ontmoeten?
De Goede Herderkerk is geopend voor jou
voor Stilte, een Gebed of een Ontmoeting.
Iedere donderdag van 9-12 uur
Iedere vrijdag van 14-16 uur.
Burg. v. Engelenweg 175 IJsselmuiden.

 

Kerkdienst 15 mei 2022

Liturgie zondag 15 mei 2022 9:30 uur.

Voorganger: Br Bert Holsappel

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Liturgie 15 mei 2022

Votum (sela)

Votum
Onze hulp en onze verwachting
is van God, onze Heer.
Hij die alles maakte,
laat niet los wat Hij begon.

Groet
Genade en vrede
van God, de Vader;
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.
Hij woont met zijn Geest in ons.
Halleluja, halleluja, amen!

Zingen Psalm 116 : 1, 3 en 8 (LB1973)

1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.

8. Voor ‘t oog van al de zijnen zal ik Hem
offers van dank naar mijn beloften brengen,
in ‘s Heeren voorhof mijn gejubel mengen
met uw lofprijzingen, Jeruzalem.

Leefregel: Johannes 10 : 11 – 18

11 Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen.
12 Een ingehuurde knecht, iemand die geen herder is en niet de eigenaar van de schapen, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen;
13 de man is maar ingehuurd en de schapen kunnen hem niets schelen.
14 Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij,
15 zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.
16 Maar Ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet Ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.
17 De Vader heeft Mij lief omdat Ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen.
18 Niemand neemt mijn leven, Ik geef het zelf. Ik heb de macht om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb gekregen.’

Zingen LB 1973 : Gezang 14

1. De Heer is mijn Herder!
‘k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat’ren der rust.

2. De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel,
Hij draagt me als ik viel.

3. De Heer is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf,
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!

4. De Heer is mijn Herder!
In ‘t hart der woestijn
verkwikken en laven
zijn hemelse gaven;
Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.

5. De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
‘k zal immer verkeren
in ‘t huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde me altijd.

Gebed

Kindmoment

Bijbellezing: Hebreeën 10: 1 -18

1 Omdat de wet slechts een voorafschaduwing toont van al het goede dat nog komen moet en daarvan niet de gestalte zelf laat zien, heeft hij ook niet de kracht om degenen die jaar in jaar uit God naderen met steeds dezelfde offers ooit tot volmaaktheid te brengen.
2 Anders zouden die offers allang niet meer gebracht worden; degenen die aan de dienst deelnemen, zouden immers als ze eenmaal gereinigd zijn geen enkel zondebesef meer hebben.
3 Het tegendeel is echter waar: elk jaar worden met die offers de zonden weer in herinnering geroepen –
4 bloed van stieren en bokken kan immers onmogelijk zonden wegnemen.
5 Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld:
‘Offers en gaven hebt U niet verlangd,
maar U hebt Mij een lichaam gegeven;
6 brand- en reinigingsoffers behaagden U niet.
7 Toen heb Ik gezegd: “Hier ben Ik,”
want dit staat in de boekrol over Mij geschreven:
“Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen.”’
8 Eerst zegt Hij: ‘Offers en gaven hebt U niet verlangd, brand- en reinigingsoffers behaagden U niet’ – ook al zijn dit offers die volgens de wet worden gebracht.
9 Dan zegt Hij: ‘Hier ben Ik, Ik ben gekomen om uw wil te doen,’ waarmee Hij het eerste opheft om het tweede van kracht te doen zijn.
10 Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, voor eens en altijd.
11 De priesters blijven dagelijks hun dienst verrichten en steeds opnieuw dezelfde offers opdragen, die de zonden nooit kunnen wegnemen,
12 terwijl Hij, na zijn eenmalig offer voor de zonden, voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen,
13 waar Hij wacht tot van zijn vijanden een bank voor zijn voeten is gemaakt.
14 Door deze ene offergave heeft Hij hen die zich door Hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht.
15 Hiervan legt ook de heilige Geest voor ons getuigenis af, want nadat Hij gezegd heeft:
16 ‘Dit is het verbond dat Ik in de toekomst met hen zal sluiten,’ spreekt de Heer: ‘In hun hart zal Ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal Ik ze neerschrijven,
17 en aan hun zonden en hun wetteloosheid zal Ik niet meer denken.’
18 Waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig.

Zingen Psalm 40 : 2, 3 (LB1973)

2. Zalig de man die op den Heer vertrouwt,
geen acht slaat op de eigenwaan
van die hun eigen wegen gaan,
maar die de leugen uit zijn leven houdt.
Mijn God, ik wil U roemen
en al uw daden noemen,
niets is aan U gelijk.
Wil ik ze tellen, Heer,
ik zie er telkens meer,
‘t gaat boven mijn bereik.

3. Het is geen offervuur wat U behaagt,
Gij wilt, Heer, dat ik naar U hoor
en zelf ontsluit Gij mij het oor:
Gij hebt alleen gehoorzaamheid gevraagd.
Mijn God, ik draag uw wetten,
om op uw wil te letten,
gedurig bij mij om.
Het boek schrijft over mij.
Gij hoordet hoe ik zei:
O Heere, zie, ik kom !

Bijbellezing: Hebreeën 10: 19 -25

Geloof en volharding
19 Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom het heiligdom binnengaan.
20 Hij heeft voor ons met zijn lichaam, door het voorhangsel heen, een nieuwe, levende weg gebaand,
21 en doet nu als hogepriester dienst in het huis van God.
22 Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons geweten gereinigd is door de besprenkeling van ons hart, en ons lichaam met zuiver water is gewassen.
23 Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want Hij die de belofte heeft gedaan is trouw.
24 Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden,
25 en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.

Verkondiging

Zingen Psalm 84 (Psalmen voor nu)

Wat hou ik van uw huis,
HEER van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen
naar de binnenpleinen van de HEER.
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,
zo’n blijvende schreeuw om de levende God.

Een vogel is er thuis,
HEER van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo’n blijvende kans om te zingen voor U.

Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan ze van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in zijn heilige stad.

Ach hoor en kijk naar mij,
HEER van de hemelse legers.
Ja liever één dag dichtbij U
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent.

De HEER beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven,
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
HEER van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.

Tien Woorden

Zingen Opwekking 585 (Er is een dag….)

Er is een dag,
waar al wat leeft al lang op wacht,
een dag van blijdschap,
als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag,
dan komt de Heer en haalt zijn bruid,
die rein en stralend
Opgaat in zijn heerlijkheid.

Er klinkt geschal,
wanneer de graven opengaan
en doden opstaan,
voor eeuwig levend door zijn kracht.
Hun aardse tent
wordt nu bekleed met heerlijkheid,
de dood verzwolgen,
overwonnen voor altijd.

Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!

Dus kijk omhoog
en zie wat nog verborgen is,
maar wat beloofd is,
dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt,
weet dat het maar voor even is.
Als Jezus terugkomt,
deel je in zijn heerlijkheid

Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!

Gebed

Collecte

Slotzang NLB 416 (Ga met God….)

1. Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

3. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen

Geven:
maak uw gift over op de rekening van de diaconie van een van beide kerken.
de Rank: NL 81 RABO 0157 6741 34
Goede Herderkerk: NL 70 RABO 0159 1200 20

God ontmoeten?
De Goede Herderkerk is geopend voor jou
voor Stilte, een Gebed of een Ontmoeting.
Iedere donderdag van 9-12 uur
Iedere vrijdag van 14-16 uur.
Burg. v. Engelenweg 175 IJsselmuiden.

 

Kerkdienst 8 mei 2022

Liturgie zondag 8 mei 2022 9:30 uur.

Voorganger: Ds Ensing

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Liturgie:

Read more

Kinderwerkje 1 mei

Dag allemaal,

vandaag liet Gerjanne zien wat er gebeurt als je een brandend waxinelichtje in luchtdichte pot stopt. Het lichtje gaat uit omdat het geen zuurstof meer krijgt.

Zo is het ook met ons: wij hebben Jezus nodig, anders gaat ons kaarsje ook uit.

Tijdens de kinderdienst zijn er mooie papieren lantaarntjes gemaakt. Wil je er ook eentje maken? Druk dan het voorbeeld af op stevig papier, kleur het in, knip uit en vouw het in elkaar. Je kunt de raampjes beplakken met vliegerpapier en er een elektrisch kaarsje in zetten.

Veel plezier!

Download (PDF, Onbekend)

Kerkdienst 1 mei 2022

Liturgie zondag 1 mei 2022 9:30 uur.

Voorganger: Ds DJ van Diggele

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Read more

Kerkdienst 24 april

Liturgie zondag 24 april 2022 9:30 uur.

Voorganger: Ds Harry Offereins

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Welkom en introductie

Read more