Dagelijks woord:

Eerstvolgende diensten:


Meer diensten

Berichten

kerkdienst 13 juni

Liturgie zondag 13 juni 2021 9:30 uur.

Voorganger: Ds Johannes van Beveren.

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Welkom en intro

Votum en groet

Lied Opw 328: Heer, ontferm u over ons,

Heer, ontferm U over ons.
Kom en heel ons land.
Reinig met uw vuur.
Raak ons nu aan.
Wij buigen neer en
roepen tot U, Heer.
O, Heer ontferm U over ons.

Wet

Bidden

Lied Opw 689: Spreek o heer

Spreek, o Heer, door uw heilig woord,
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt.
Zaai uw woord, plant het diep in ons,
en verander ons naar uw evenbeeld,
zodat Christus licht in ons zichtbaar is,
onze daden maakt tot getuigenis.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons,
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

Leer ons Heer, uw volmaakte weg,
echte need’righeid en gehoorzaamheid.
Toets ons hart en ons denken nu,
in het heilig vuur van uw zuiverheid.
In geloof zien wij dan uw majesteit,
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid.
Woord van hoop, dat ons leven deed,
overwinning geeft over ongeloof.

Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw,
laat de diepten zien van uw plan met ons.
Woord dat klonk voor de tijd begon,
onze vaste grond tot in eeuwigheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werk’lijkheid.
Spreek,o Heer, en voltooi uw kerk,
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.

Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werk’lijkheid.
Spreek,o Heer, en voltooi uw kerk
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.

Spreek, o Heer, en voltooi in ons
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

Lezen Handelingen 3:1-10

Genezing van een verlamde
1 Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk omstreeks het negende uur naar de tempel voor het namiddaggebed.
2 Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht; hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel.
3 Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes.
4 Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei: ‘Kijk ons aan.’
5 De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen.
6 Maar Petrus zei: ‘Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop.’
7 Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels.
8 Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en God lovend.
9 Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven.
10 Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten en waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was gebeurd.

Lezen 1 Korinte 1: 26-31

26 Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren.
27 Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen;
28 wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen.
29 Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen.
30 Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door hem worden wij verlost,
31 opdat het zal zijn zoals geschreven staat: ‘Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen.’

Kindmoment

Preek

Lied Psalm 16 PvN

Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig;
ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen:
ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig

De mensen hebben andere idolen
en wringen zich voor hen in honderd bochten,
maar ik zal dat nooit doen. En zelfs hun naam niet noemen.

Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn beker:
u hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij.
U houdt mijn hele leven in uw handen
en ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd.

De hele nacht lig ik aan God te denken;
Ik voel dat hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust.
Dan word ik blij, en zeker van mijn redding:
ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand.

Want u zult mij niet zomaar laten sterven;
ik hoef niet naar het graf. Want u laat mij niet los.
U wilt mij leren waar ik u moet zoeken:
heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn.

Bidden

Geven

Lied: GK Psalm 103 vers 1 en 2.

Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem erenm
vergeet niet hoe zijn liefd’ u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

Loof Hem die zo met gaven u verzadigt,
dat uw bestaan, met glorie begenadigd,
gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt.
Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen,
Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen,
op Israël zijn zegen uitgestort.

Zegen

Geven:
maak uw gift over op de rekening van de diaconie van een van beide kerken.
de Rank: NL 81 RABO 0157 6741 34
Goede Herderkerk: NL 70 RABO 0159 1200 20

Contact:
Behoefte aan contact of een vraag over de preek?
Bel of app na de dienst met 06-130 815 83.
Iedere zondag van 11:14-12:15 uur.

God ontmoeten?
De Goede Herderkerk is geopend voor jou
voor Stilte, een Gebed of een Ontmoeting.
Iedere dinsdag van 10-12 uur
Iedere vrijdag van 14-16 uur.
Burg. v. Engelenweg 175 IJsselmuiden.

 

Kinderwerkje 13 juni

Dag allemaal,

Zondag gaat het in de kerkdienst over een verlamde man. En er zijn weer werkjes!!

  1. Een kleurplaat
  2. Een woordzoeker
  3. Een trekpop-knutsel.

Veel plezier!

Kleurplaat:

Download (PDF, Onbekend)

Woordzoeker:

Download (PDF, Onbekend)

Trekpop:

NODIG

– werkblad (180 gram), zie hieronder.
– 4 splitpennen
– touw
– kleurpotloden/stiften
​- schaar
(- prikpen/prikker)

WERKWIJZE

1- Kleur de onderdelen op het werkblad en knip deze uit.
2- Maak met de prikpen (een punt van een schaar kan ook) gaatjes op de dikke
zwarte stippen in de onderkant van de jas, de schouders, de bovenbenen en de bovenarmen.
3- Maak een klein gaatje op de vier aangegeven kleine stippen.
4- Bevestig de armen en benen met de splitpennen aan het lijf (niet te strak!)
5- Verbind de kleine gaatjes van de bovenarmen met een touwtje en de kleine gaatjes van de
bovenbenen met een touwtje.
Bevestig daarna een touwtje aan het touwtje van de bovenarmen
en verbind deze met het touwtje van de benen. (Zie foto’s achterzijde trekpop.)
6- Trek aan het touwtje: De lamme man was genezen.
Hij bleef rondlopen en springen en dankte God.

Download (PDF, Onbekend)

Ben je wel eens bang?

Vandaag ging het in het kindmoment in de kerk over bang zijn.

Ben jij wel eens bang?

Er is voor vandaag ook een werkje. Helemaal onderaan staat het werkblad wat je kunt afdrukken:

Kleur de basisplaten in.
Er zijn twee versies.
De basisplaat op blad 1 inkleuren, binnenste stuk tussen de handen uitknippen.
Hartvorm met jongen of meisje van blad 2 inkleuren en uitknippen en achter de handen plakken.

Kleur de basisplaat van blad 3 of 4 in.
Kleur ook de handen op blad 5 in, ik heb zelf deze handen op een gekleurd 120 grams papier geprint.
Knip de handen uit, vouw de plakstrookjes naar achteren.
Doe lijm op de plakstroken en lijm de handen mooi over de basisplaat heen.
De handen komen nu iets bol te staan.
Plak eventueel watten er als wolken omheen.

Download (PDF, Onbekend)

kerkdienst 6 juni

Liturgie zondag 6 juni 2021 9:30 uur.

Voorganger: Drs C.J. Haak

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Votum – groet – amen

Zingen psalm 116: 1, 7, 8 DNP

1. Ik hou van God, Hij heeft mijn stem gehoord.
Smeek ik om hulp, Hij wil mij antwoord geven.
Ik roep Hem aan zolang als ik zal leven.
Van mijn gebed mist Hij geen enkel woord.

7. De dood van uw getrouwen raakt U, HEER.
Ik ben uw dienaar, HEER, voor U geboren.
Net als mijn moeder wil ik bij U horen.
Ik ben bevrijd; de dood kwelt mij niet meer.

8. Lof aan de HEER, mijn dank stijgt op naar Hem.
Ik houd mijn woord, het volk is mijn getuige:
ik ga zijn huis in om voor Hem te juichen.
Zing halleluja, heel Jeruzalem!

Gebed

Lezen-01 Hebreeën 2:14-18

14 Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel,
15 en zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood.
16 Het moge duidelijk zijn: hij is niet begaan met het lot van engelen, hij is begaan met het lot van de nakomelingen van Abraham.
17 Daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters; alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een barmhartige en betrouwbare hogepriester zijn, die verzoening bewerkt voor hun zonden.
18 Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan.

Kindmoment door predikant – inclusief PPP

Lied Je hoeft niet bang te zijn – al gaat de storm tekeer

Lezen-02 1Johannes 4:7-20

7 Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.
8 Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.
9 En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven.
10 Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.
11 Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.
12 Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.
13 Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest.
14 En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld.
15 Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God.
16 Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.
17 Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus.
18 De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden.
19 Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.
20 Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft.

Preek 1Joh 4:17-19 (tekst wordt tijdens de preek gelezen)

Bij de preek hoort een handout. Klik hier om deze te bekijken en evt te bewaren.

Zingen Psalm 91 – the psalm project

Hij die op God’s bescherming wacht
krijgt van de hoogste koning
een schuilplaats waar hij overnacht
beschutting in zijn woning

Hij die op God’s bescherming wacht
krijgt van de hoogste Heer
een schuilplaats waar hij overnacht
beschutting keer op keer

Ik zeg tot God U bent mijn schild
mijn vesting in de nood
Op U vertrouw ik Heer
U bent mijn toevlucht in de dood

Ik steun op God mijn toeverlaat
in angst en in mijn pijn
Hij waakt waarheen mijn weg ook gaat
Hij zal mijn redding zijn

Ik zeg tot God U bent mijn schild
mijn vesting in de nood
Op U vertrouw ik Heer
U bent mijn toevlucht in de dood

Belijdenis Belijdenis van Nicea

Zingen Opwekking 575 – Jezus alleen, ik bouw op Hem

Jezus alleen, ik bouw op Hem
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
Dwars door het duister van de nacht.

Zijn woord van liefde dat mij sust
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
dankzij zijn liefde leef ik nu.

Jezus alleen werd mens als wij;
klein als een kind, in kwetsbaarheid.
Oneindig veel hield Hij van mij,
leed om mijn ongerechtigheid.

En door zijn offer werd ik vrij,
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,
ontnam de dood zijn heerschappij;
dankzij zijn sterven leef ik nu.

Daar in het graf, in dood gehuld,
leek al zijn macht tenietgedaan.
Maar, o die dag, dat werd vervuld:
Jezus, de Heer is opgestaan!

Sinds Hij verrees in heerlijkheid
ben ik van vloek en schuld bevrijd
Ik leef in Hem en Hij in mij;
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

Geen levensangst, geen stervensnood;
dat is de kracht, waar ik in sta.
Van eerste stap tot aan de dood
leidt Hij de weg waarop ik ga.

Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
in die verwachting houd ik stand.
In Hem alleen, in Hem alleen!

Gebed

Collecte

Zingen NLB 634: 1 en 2 – U zij de glorie, opgestane Heer (opname)

1. U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daalde d’engel af,
heeft de steen genomen van ‘t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

2. Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren blijde en welgezind
en zegt telkenkere: “Christus overwint.”
U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer.

3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?
In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood
U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zegen 2Kor 13:13 – AMEN

Geven:
maak uw gift over op de rekening van de diaconie van een van beide kerken.
de Rank: NL 81 RABO 0157 6741 34
Goede Herderkerk: NL 70 RABO 0159 1200 20

Contact:
Behoefte aan contact of een vraag over de preek?
Bel of app na de dienst met 06-130 815 83.
Iedere zondag van 11:14-12:15 uur.

God ontmoeten?
De Goede Herderkerk is geopend voor jou
voor Stilte, een Gebed of een Ontmoeting.
Iedere dinsdag van 10-12 uur
Iedere vrijdag van 14-16 uur.
Burg. v. Engelenweg 175 IJsselmuiden.

 

kerkdienst 30 mei

Liturgie zondag 30 mei 2021 9:30 uur.

Voorganger: Ds Johannes van Beveren.

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Liturgie

Welkom

Stil gebed, votum en groet

Lied: Psalm 121

Ik hef mijn ogen op naar de bergen
vanwaar zal komen mijn hulp

Mijn hulp is van de Ene:
de Maker van hemel en aarde

Niet geve hij je voet aan wanke-ling prijs
niet sluimeren zal hij die over je waakt.

Zie, nooit sluimert, nooit slaapt:
hij die over Israël waakt.

Het is de Ene die over je waakt:
de Ene is je schaduw aan je rechterhand.

Overdag zal de zon je niet steken:
noch de maan in de nacht.

De Ene zal over je waken voor alle kwaad,
hij zal waken over je ziel.

De Ene waakt over je gaan en je komen
van nu af en tot in eeuwigheid.

Glorie aan de Vader en de Zoon
en de adem van de Geest.
Als in den beginne, zo nu en altijd
tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Gebed

Lezen Johannes 10: 1-18

De goede herder

1 ‘Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover.
2 Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen.
3 Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.
4 Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen.
5 Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.’
6 Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde.
7 Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen.
8 Wie vóór mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd.
9 Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden.
10 Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.
11 Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.
12 Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen;
13 de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen.
14 Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij,
15 zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.
16 Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.
17 De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen.
18 Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen.’

Kindermoment

Lied: De heer is mijn herder

Refr.
De Heer is mijn herder
Hij is alles wat ik nodig heb
Hij brengt mij tot rust
en Hij geeft nieuwe kracht
Hij leidt mij steeds verder
op de juiste weg die ik moet gaan
de Heer is mijn herder

Al ga ik door een donker dal
ik hoef niet bang te zijn
Ik weet dat U mij bij zult staan
U bent heel dichtbij

Refr.
De Heer is mijn herder
Hij is alles wat ik nodig heb
Hij brengt mij tot rust
en Hij geeft nieuwe kracht
Hij leidt mij steeds verder
op de juiste weg die ik moet gaan
de Heer is mijn herder

Want wat mij ook wordt aangedaan
U helpt mij telkens weer
U geeft mij wat ik nodig heb
en nog zoveel meer

Uw goedheid en uw liefde, Heer
volgen mij altijd
en ik mag heel dicht bij U zijn
tot in eeuwigheid

Refr.
De Heer is mijn herder
Hij is alles wat ik nodig heb
Hij brengt mij tot rust
en Hij geeft nieuwe kracht
Hij leidt mij steeds verder
op de juiste weg die ik moet gaan
de Heer is mijn herder

Preek

Psalm 80 DNP Vers 1, 3 en 6

1. Hoor naar ons bidden, trouwe herder,
en leid uw Israël weer verder.
U troont in heiligheid en pracht.
Sta op en red uw volk met macht.
God, toon uw vriendelijk gezicht;
verschijn met uw bevrijdend licht.

3. Eens hebt U ons, Egyptes slaven,
als kleine wijnstok uitgegraven.
en op een ruime plek geplant.
Daar vulde hij het hele land.
Van oost tot west, van noord tot zuid,
hing overal zijn verse fruit.

6. Kom aan uw volk uw vrede geven.
Laat uw geliefde zoon weer leven.
Dan roepen wij uw naam weer aan,
gaan wij nooit meer bij U vandaan.
God, toon uw vriendelijk gezicht,
verschijn met uw bevrijdend licht.

Belijden

Zingen: NLB 675 (LvK 477) Vers 1

1 Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Bidden

Geven

Lied psalm 23

God is mijn Herder, die mij weidt
in groene velden vind ik rust
Hij gaat mij voor naar stille wateren
zijn goedheid verkwikt mijn ziel

Heer, ik vertrouw op U alleen
Heer, ik vertrouw op U alleen
Want uw trouw en goedheid volgen mij
Genade leidt mij naar huis

Ik wil van God als van mijn Herder spreken.
Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken.
Groen is het land waarin Hij mij doet komen,
fris is de bron die Hij voor mij doet stromen.
Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen,
opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen.

De Heer is mijn Herder
‘k Heb al wat mij lust
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden
Hij voert mij al zachtkens
aan waat’ren der rust

De Heer is mijn Herder
al dreigt ook het graf
Geen kwaad zal ik vrezen
Gij zult bij mij wezen
O Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf

De Heer is mijn Herder
Hem blijf ik gewijd
‘k Zal immer verkeren
in ‘t huis mijnes Heren
Zo kroont met haar zegen
Zijn liefde m’altijd

Mijn God, mijn Herder, zorgt voor mij
Wijst mij een groene streek
Daar rust ik aan een stille stroom
en niets dat mij ontbreekt

Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht
Doet mij zijn wegen gaan
De paden van gerechtigheid
Ter ere van zijn naam

Uw trouw en goedheid volgen mij
Uw liefde, dag aan dag
en wonen zal ik in Gods huis
zolang ik leven mag

Al ga ik door een donker dal
ook dan vrees ik de boze niet
Want U bent bij mij en uw stok en staf
vertroosten mij steeds opnieuw.

Heer, ik vertrouw op U alleen
Heer, ik vertrouw op U alleen
Want uw trouw en goedheid volgen mij
Genade leidt mij naar huis

Heer, ik vertrouw op U alleen
Heer, ik vertrouw op U alleen
Want uw trouw en goedheid volgen mij
Genade leidt mij naar huis

Zegen

Geven:
maak uw gift over op de rekening van de diaconie van een van beide kerken.
de Rank: NL 81 RABO 0157 6741 34
Goede Herderkerk: NL 70 RABO 0159 1200 20

Contact:
Behoefte aan contact of een vraag over de preek?
Bel of app na de dienst met 06-425 434 30.
Van 11:45-12:15 uur.

God ontmoeten?
De Goede Herderkerk is geopend voor jou
voor Stilte, een Gebed of een Ontmoeting.
Iedere dinsdag van 10-12 uur
Iedere vrijdag van 14-16 uur.
Burg. v. Engelenweg 175 IJsselmuiden.

kinderwerkjes 30 mei.

Dag allemaal,

vandaag gaat het over schapen.

En de herder die voor de schapen zorgt.

Natuurlijk zijn er vandaag ook weer leuke dingen om te doen.
Een kleurplaat, een schapenspel en een rebus!

Voor het schapenspel heb je watjes en een dobbelsteen nodig.

Veel plezier vandaag!

Download (PDF, Onbekend)

Download (PDF, Onbekend)

En er is nog een rebus: