Dagelijks woord:

Eerstvolgende diensten:


Meer diensten

Berichten

Kerkdienst 16 juni

Kerkdienst zondag 16 juni 2024 9:30 uur. – Doopdienst

Voorganger: Ds Johannes van Beveren.

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Eredienst 16-6-24

Welkom, votum (gezongen)

Groet en amen (gez)

Zingen psalm 103: 1, 5, 7

1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefd’ u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

5. Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan ‘t licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.

7. Maar ‘s HEREN gunst zal over die Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,
en zijn gerechtigheid de eeuwen door.
Zijn heil omsluit de komende geslachten;
zo volgen zij die zijn verbond betrachten,
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.

Zingen LB 130c uit de diepten roep ik u

Uit de diepten roep ik U
Heer mijn God
Ik heb U nodig Here, luister
Nu ik schorgebeden fluister
Luister toch
Heer luister toch

Als U niets dan zonden zag
Heer, mijn God
Wie bleef in leven? Maar U wilt nu
juist vergeven dus verdient U
diep ontzag
ons diep ontzag

Ik blijf wachten tot U komt
Heer, mijn God
Ik blijf nog sterker op U wachten
dan een mens in lange nachten
wachten op het licht
het morgenlicht

Israël, hoop op de Heer
Hoop op God
want Hij heeft zich aan jou verbonden.
Hij verlost je van je zonden
Hij maakt vrij
Hij maakt jou vrij

Bidden

Dooponderwijs

Bidden

Doop

Zingen Sela – Dooplied

In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.

Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

In zijn lichaam ingelijfd:
Christus’ kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is.
Dat ons leven bij U veilig is.

Danken

Kindmoment en kinderlied

Lees je bijbel,
bid elke dag
bid elke dag
bid elke dag
Lees je bijbel,
bid elke dag,
dat je groeien mag

Lezen Jesaja 49:14-20

Sions klachten door de HEER weerlegd
14 Sion zegt:
‘De HEER heeft mij verlaten,
mijn Heer is mij vergeten.’
15 Maar zou een vrouw haar zuigeling vergeten,
zich niet ontfermen over het kind dat zij droeg?
Zelfs al zou zij het vergeten,
Ik vergeet jou nooit.
16 Ik heb je in mijn handpalmen gegrift,
je muren staan Mij steeds voor ogen.
17 Je kinderen haasten zich terug naar huis,
de vijand die je verwoestte en vernielde, trekt weg.
18 Sla je ogen op, kijk om je heen:
ze stromen in drommen naar je toe.
Zo waar Ik leef – spreekt de HEER –,
je zult je met hen tooien,
hen dragen zoals een bruid haar sieraden.
19 Je puinhopen, je verwoeste en vernielde land –
weldra zal het te klein zijn voor al je bewoners,
en je aartsvijand zal in de verte verdwijnen.
20 Je dacht dat je je kinderen verloren had,
maar eens zul je hen horen zeggen:
‘Het is ons hier te benauwd.
Geef ons meer ruimte om te wonen.’

Lezen Galaten 4:1-11

1 Ik bedoel dit: Zolang een erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf, ook al is hij reeds de eigenaar van alles.
2 Hij staat onder voogdij en toezicht tot het door zijn vader vastgestelde tijdstip is gekomen.
3 Op dezelfde manier waren ook wij, toen we nog onmondig waren, als slaaf onderworpen aan de machten van de wereld.
4 Maar toen de bestemde tijd gekomen was, zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet,
5 om ons, die aan de wet onderworpen waren, vrij te kopen opdat wij als kind aangenomen zouden worden.
6 En omdat u zijn kinderen bent, heeft God in ons hart de Geest van zijn Zoon gezonden, die ‘Abba, Vader’ roept.
7 U bent nu dus geen slaven meer, maar kinderen en als zodanig erfgenamen, dankzij God.
8 Vroeger, toen u God nog niet kende, onderwierp u zich aan goden die helemaal geen goden zijn.
9 Hoe is het dan toch mogelijk dat u zich nu, terwijl u God hebt leren kennen – meer nog, door God gekend bent – opnieuw tot die zwakke, armzalige machten wendt en u daaraan weer als slaaf wilt onderwerpen?
10 U houdt u aan vastgestelde dagen, maanden, seizoenen en jaren?
11 Ik vrees dat al mijn inspanningen voor u zinloos zijn geweest.

Zingen psalm 68: 2, 9 DNP

2. God kijkt vanuit zijn heiligdom
als vader naar de wezen om;
de weduwen behoedt Hij.
Wie zich verlaten voelt en zwak
geeft Hij ruimhartig onderdak;
de hongerige voedt Hij.
Wie niet meer weet wat vrijheid is
haalt Hij uit de gevangenis,
van elke straf ontheven.
Maar mensen die opstandig zijn
lijden gebrek in de woestijn,
waar niets kan overleven.

9. Zing, koninkrijken, zing voor Hem,
voor God de Heer, met hart en stem;
erken Hem, alle volken.
Hij trekt zijn koninklijke spoor
de hoge hemelsferen door,
ver boven lucht en wolken.
De Heer verheft zijn stem met kracht.
Zijn majesteit en grote macht
gaan elk verstand te boven.
Vanuit zijn heiligdom staat Hij
zijn Israël vol liefde bij.
Laat iedereen Hem loven!

Verkondiging

Zingen GK 213: 1-3 Eigenroem is uitgesloten

1. Eigenroem is uitgesloten:
onverdiend geluk voor mij!
Groot geschenk van God genoten:
zijn genade maakt me vrij.
Ja, nog voor ik was geboren,
voor Gods hand die alles schiep,
iets uit niets tot leven riep,
heeft zijn liefde mij gekozen:
God is liefde! Engelenstem,
mensentong, verheerlijk Hem!

2. Want zo lief had God de wereld,
dat Hij zijn geliefde Zoon
voor die diep gevallen wereld
overgaf aan smaad en hoon.
Ja, toen wij nog zondaars waren,
liet God zijn genade zien,
toen zijn Zoon de kruisdood stierf,
stierf voor ons die schuldig waren:
God is liefde! Engelenstem,
mensentong, verheerlijk Hem!

3. Dat is eindeloze ontferming:
door genade schuldenvrij!
God schenkt redding en bescherming
aan een zondaar, ook aan mij.
Telkens als mijn onvermogen,
als mijn diep bederf mij tart,
toont God mij zijn vaderhart,
lees ik in zijn vriend’lijk’ ogen:
God is liefde! Engelenstem,
mensentong, verheerlijk Hem!

Bidden

Wet

Geven

Zingen opw 710 Zegen mij

Zegen mij op de weg die ik moet gaan,
zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt,
God, zegen mij alle dagen lang.

Vader, maak mij tot een zegen,
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met Uw geest Heer,
Jezus kom tot mij,
als de bron van leven,
die ontspringt diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven,
zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn,
o God, zegen ons tot in eeuwigheid.

Vader maak ons tot een zegen,
hier in de woestijn.
Wachtend op Uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van Uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Vader, maak mij tot een zegen,
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met Uw geest Heer,
Jezus kom tot mij,
als de bron van leven,
die ontspringt diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij,
van Uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

zegen en amen (gez)

Geven:
maak uw gift over op de rekening van de diaconie van een van beide kerken.
de Rank: NL 81 RABO 0157 6741 34
Goede Herderkerk: NL 70 RABO 0159 1200 20

 

Kerkdienst 9 juni

Kerkdienst zondag 9 juni 2024 9:30 uur.

Voorganger: Br Dave Plantinga

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Orde van dienst zondagmorgen 9 juni 2024

Mededelingen [door ouderling van dienst]

Voorzang Lvdk 460:1,2,3,4,5 Loof de Koning, heel mijn wezen

1. Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

Read more

Kerkdienst 2 juni

Kerkdienst zondag 2 juni 2024 9:30 uur.

Viering Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds Johannes van Beveren

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Eredienst 3 juni 2024AD

Welkom en afkondigingen

Stil moment en votum (gez)

Groet en amen (gez)

Zingen psalm 133:1, 2

1. Wat goed is het om eensgezind te leven,
om liefde te ontvangen en te geven,
als broers en zussen bij elkaar.
Het is als olie op Aärons haar
die heerlijk ruikt, zijn weg zoekt naar omlaag
en neervalt op zijn baard en kraag.

Read more

Kerkdienst 26 mei

Kerkdienst zondag 26 mei 2024 9:30 uur.

Voorganger: Ds A. Reitsema

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Liturgie IJsselmuiden, 26 mei 2024, 9.30 uur

Welkom en mededelingen

Voorzang; “Alles wat adem heeft love de Here” , Gez.21:1,2,3

1. Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

Read more

Pinksterdienst 19 mei

Pinksterdienst zondag 19 mei 2024 9:30 uur.

Belijdenis van Thijs, Wiebe, Mariska en Jesse

Voorganger: Ds Johannes van Beveren.

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Liturgie Pinksteren 2024

Welkom en afkondigingen

Votum: ‘k stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God

‘k Stel mijn vertrouwen
op de Heer, mijn God.
Want in zijn hand
ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief,
zijn vrede woont in mij.
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet:
Hij is mij steeds nabij.

Read more

Kerkdienst 12 mei

Kerkdienst zondag 12 mei 2024 9:30 uur.

Voorganger: Ds Johannes van Beveren

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Eredienst zondag 12-5-2024 AD IJsselmuiden

Welkom en afkondigingen

Stil gebed en votum (gez)
Groet en amen (gez)

Zingen opw 715 Wat hou ik van uw huis

Wat hou ik van Uw huis
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,
zo’n blijvende schreeuw om de Levende God.

Read more