Dagelijks woord:

Eerstvolgende diensten:


Meer diensten

Berichten

Pinksterdienst 19 mei

Pinksterdienst zondag 19 mei 2024 9:30 uur.

Belijdenis van Thijs, Wiebe, Mariska en Jesse

Voorganger: Ds Johannes van Beveren.

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Liturgie Pinksteren 2024

Welkom en afkondigingen

Votum: ‘k stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God

‘k Stel mijn vertrouwen
op de Heer, mijn God.
Want in zijn hand
ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief,
zijn vrede woont in mij.
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet:
Hij is mij steeds nabij.

Groet en amen

Zingen Opw 733 De zon komt op maakt de morgen wakker

De zon komt op, maakt de morgen wakker
mijn dag begint met een lied voor U
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen
laat mij nog zingen als de avond valt

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel,
prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige Naam

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen
tienduizend redenen tot dankbaarheid

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige Naam

En op die dag, als mijn kracht vermindert
mijn adem stokt en mijn einde komt
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam

Bidden

Kindmoment en kinderlied

Lezen Handelingen 2: 1-4, 14-17, 37-40

De komst van de heilige Geest
1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.
2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.
3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten,
4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

Toespraak van Petrus
14 Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe: ‘U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte.
15 Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; het is immers pas het derde uur na zonsopgang.
16 Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël:
17 “Aan het einde der tijden, zegt God,
zal Ik mijn Geest uitgieten over al wat leeft.
Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren,
jongeren zullen visioenen zien
en oude mensen dromen dromen.

37 Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’
38 Petrus antwoordde: ‘Kom tot inkeer en laat u allen dopen in de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden,
39 want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’
40 En met nog veel meer woorden legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: ‘Laat u redden uit deze verdorven generatie!’

Lezen Hebreeën 10:19-25

Geloof en volharding
19 Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom het heiligdom binnengaan.
20 Hij heeft voor ons met zijn lichaam, door het voorhangsel heen, een nieuwe, levende weg gebaand,
21 en doet nu als hogepriester dienst in het huis van God.
22 Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons geweten gereinigd is door de besprenkeling van ons hart, en ons lichaam met zuiver water is gewassen.
23 Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want Hij die de belofte heeft gedaan is trouw.
24 Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden,
25 en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.

Zingen psalm 118: 1, 6 DNP

1. Laat iedereen Gods goedheid prijzen;
zijn liefde houdt voor eeuwig stand.
Laat Israël Hem eer bewijzen:
‘Zijn liefde houdt voor eeuwig stand.’
Herhaal het zingend, priesterkoren:
‘Zijn liefde houdt voor eeuwig stand.’
Als je de HEER dient, laat het horen:
‘Zijn liefde houdt voor eeuwig stand.’

6. De steen waar bouwers niets in zagen,
die werd de cruciale steen,
door God als hoeksteen aangedragen.
Zijn werk verwondert iedereen!
Dit is de dag van Hem gekregen,
een dag van blijdschap en gezang.
Wij bidden, HEER, geef ons uw zegen;
geef voorspoed, HEER, ons leven lang.

Verkondiging

Zingen opwekking 797 U roept ons samen als kerk van de Heer

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Belijdenisvragen en Antwoord

Zegen

Belijdenis: zingen GK 177 Heer u bent mijn leven

1 Heer’, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.
Heer’, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga.
Zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vre-zen, want U bent bij mij.
Heer’, ik bid U, blijf-mij nabij.

2 Ik geloof in U, geboren uit een maagd.
eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij.
U die stierf uit lie-fde, leeft nu onder ons,
één met God de Vader en verenigt met Uw volk,
tot de dag gekomen is van Uw wederkomst,
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

3 Heer’, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.
Heer’, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
En niets in dit le-ven zal ons scheiden Heer’.
Zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaa-n heb, heeft U mij bevrijd.
En in Uw vergeving leef ik nu.

4 Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons mi-dden, Geest van liefd’en kracht.
U die via duizend wegen ons hier samen bracht.
En op duizend we-gen, zendt U ons weer uit
om het zaad te zijn van Gods rijk.

Danken en bidden

Geven

Zingen opwekking 770 Hoe wonderlijk mooi

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Zegen en amen

Geven:
maak uw gift over op de rekening van de diaconie van een van beide kerken.
de Rank: NL 81 RABO 0157 6741 34
Goede Herderkerk: NL 70 RABO 0159 1200 20

 

Kerkdienst 12 mei

Kerkdienst zondag 12 mei 2024 9:30 uur.

Voorganger: Ds Johannes van Beveren

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Eredienst zondag 12-5-2024 AD IJsselmuiden

Welkom en afkondigingen

Stil gebed en votum (gez)
Groet en amen (gez)

Zingen opw 715 Wat hou ik van uw huis

Wat hou ik van Uw huis
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,
zo’n blijvende schreeuw om de Levende God.

Read more

Kerkdienst 9 mei

Kerkdienst hemelvaartsdag 9 mei 2024 9:30 uur.

Voorganger: Ds A Reitsema

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Liturgie

Mededelingen

Voorzang: “Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam” Opw. 70

Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam,
die U ons noemt door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
tonen het wonder van uw heerlijkheid.

Read more

Kerkdienst 5 mei

Kerkdienst zondag 5 mei 2024 9:30 uur.

Voorganger: Ds Joh. Weij

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Liturgie

Welkom en mededelingen

Woord van vertrouwen (gezongen) en Groet (amen gezongen)

Zingen: gez. 145 Ger. Kerkboek Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam

Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam,
die U ons noemt door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
tonen het wonder van uw heerlijkheid.

Read more

Kerkdienst 28 april

Kerkdienst zondag 28 april 2024 9:30 uur.

Voorganger: Ds B. Schaaij.

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Liturgie

Voorzang: Sela Ps 96

Zing voor de Heer een nieuw lied,
heel de aarde, zing voor de Heer.
Zing voor de Heer een nieuw lied:
Heel de aarde, zing voor de Heer.
Zing een loflied voor Hem, tot de eer van zijn naam
en vertel iedereen dat Hij redt.
Vertel alle volken hoe groot Hij is
en van de wonderen die Hij heeft gedaan.

Read more

Kerkdienst 21 april

Kerkdienst zondag 21 april 2024 9:30 uur.

Voorganger: Ds Sj. Maliepaard

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Liturgie:

Aanvangslied: Ps. 106:1,22 Looft nu den HEER, want Hij is goed (LvdK)

1. Looft nu den Heer, want Hij is goed,
die met zijn liefde ons ontmoet.
Zijn trouw houdt stand te allen tijde.
Wie prijst zijn daden woord voor woord ?
Wie kan zijn heerlijkheid belijden ?
Wie looft Hem zodat elk het hoort ?

Read more