Dagelijks woord:

Eerstvolgende diensten:


Meer diensten

Berichten

Bijbelleesgroep: Richteren

De bijbelleesgroep is inmiddels beland bij het boek Richteren. Ds Dennis vd Zee heeft een video-inleiding gemaakt.

Leest u/jij ook mee?

Neem voor meer informatie en een leesrooster even contact op met Dennis of Lianne vd Zee.

Huiskamerdienst 29 maart 2020

Liturgie huiskamerdienst zondagmorgen 29 maart 2020

U kunt de dienst vanaf 9:30 volgen via de kerkradio of via het youtubekanaal.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Stil gebed + Votum en Groet

Orgelspel Psalm 130 (Anton)

Schuldbelijdenis gebed

Leefregel: Efeze 4:25-5:2

25 Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. 26 Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, 27 geef de duivel geen kans. 28 Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. 29 Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort. 30 Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. 31 Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid.

32 Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.

51 Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft, 2 en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.

Zie hoe Jezus lijdt voor mij (Opw 706 – Sela)

Zie hoe Jezus lijdt voor mij,
aan het kruis de dood nabij.
Die voor mij het oordeel draagt;
Hij die tot zonde wordt gemaakt.
Wat een offer – Hij voor mij!
Wie wil worden zoals Hij?
Zoveel pijn, ongerechtigheid,
is op Hem die voor mij strijdt.

Zie hoe Jezus biddend strijdt
met de pijn, verlatenheid.
Zo alleen, verwond roept Hij:
Mijn God, waarom verlaat U mij?
Zie wat Jezus heeft gedaan;
in zijn lijden heeft doorstaan.
Zoveel liefde verwondert mij;
niemand heeft zo lief als Hij.

Als de Heer zijn leven geeft
vlucht de dag, de aarde beeft.
Zelfs de dood verliest haar macht
als Jezus roept: het is volbracht!
Waarlijk Hij is Zoon van God,
die voor ons gekruisigd wordt.
Door zijn wonden genezen wij;
in zijn dood maakt Hij ons vrij.

Heel de schepping slaakt een zucht;
zij ontwaakt, het duister vlucht.
Jezus leeft, is opgestaan;
Hij roept ons uit de dood vandaan.
Juich, want Hij, mijn Here leeft!
Hij die overwonnen heeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;
nooit van God verlaten zijn.

Juich want Hij, mijn Here leeft!
Hij die ons de toekomst geeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;
nooit van God verlaten zijn.

Gebed

Kindermoment

Kinderlied: Als ik mijn ogen sluit (Opwekking voor kids 85)

als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgotha
dan lijkt het net of ik daar op die heuvel sta.
ik zie het houten kruis zie wat de mensen doen
dat Jezus sterven moet,
want dat gebeurde toen

ik hoor opnieuw zijn stem die roept het is volbracht
en daarna wordt het stil ‘t is donker als de nacht,
toen stierf hij aan het kruis toen was de pijn voorbij
o ik weet meer dan ooit
dat hij dit deed voor mij

Ik doe mijn ogen dicht en vouw mijn handen stil
ik bid met heel mijn hart wat ik hem zeggen wil
hier aan dat houten kruis droeg U de straf voor mij
ik had nog nooit een vriend
die zoveel hield van mij

Schriftlezing: Galaten 1:1-5

11 Van Paulus, een apostel die niet is aangesteld of gezonden door mensen, maar door Jezus Christus en God, de Vader, die Christus uit de dood heeft opgewekt. 2 Aan de gemeenten in Galatië, ook namens alle broeders en zusters die bij mij zijn. 3 Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van onze Heer Jezus Christus, 4 die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld. Dat is de wil van onze God en Vader. 5 Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.

Verkondiging

Zo lief had God de Vader ons (Opw 509 – Sela)

Zo lief had God de Vader ons,
dat Hij zijn eigen Zoon zond
tot heil van ons gebroken hart,
omdat Hij ons zo kostbaar vond.
Hoe diep en schrijnend was Gods pijn
toen Hij zijn Zoon zo lijden zag;
toch is het Jezus’ bloed dat ons
weer dicht in zijn nabijheid bracht.

O zie de mens daar aan het kruis,
met al mijn schuld beladen;
beschaamd hoor ik mijn eigen stem
Hem loochenen en smaden.
Het was mijn zonde die Hij droeg,
totdat Hij riep: ‘Het is volbracht!’;
zijn laatste adem bracht mij hoop,
zijn sterven werd mijn levenskracht.

Ik roem niet meer in eigen kracht,
in gaven, in wat wijsheid is;
ik roem alleen nog in de Heer,
zijn dood en zijn verrijzenis.
Hoe zou ik delen in zijn loon,
de zege die Hij heeft behaald?
Maar dit weet ik met heel mijn hart:
zijn offer heeft mijn schuld betaald

Zegen

Grote God die liefde is (Anton)

Huiskamerdienst 22 maart 2020

Huiskamerdienst 22 maart 2020.

Klik hier voor het youtubekanaal en bekijk de dienst terug.

Liturgie hieronder.
Read more

NGKV IJsselmuiden op youtube

De komende periode komen we als gemeente niet bij elkaar in de kerk. Om toch met elkaar verbonden te zijn is er een wekelijkse nieuwsbrief, maar is er ook een nieuw youtube kanaal van onze gemeente.

Op dit kanaal vindt u iedere zondag een nieuwe huiskamerdienst.
Deze dienst wordt ‘s morgens om 9:30 ook uitgezonden via de kerkradio.

Daarnaast zijn we hard bezig met het maken van nieuw materiaal.

Mocht u een creatief idee hebben voor het kanaal, neem dan even contact op met Kees Stuij. Hij coördineert alle activiteiten.

We wensen iedereen alle goeds toe. God gaat ook in deze lastige periode met ons mee.

Bericht Kerkenraad ivm Corona virus (16-3)

Beste zusters en broeders, jong en oud,

Vorige week heeft u een bericht ontvangen over een aantal besluiten in verband met het Corona virus. Die besluiten waren op dat moment gepast. Op 16 maart 2020 heeft de kerkenraad opnieuw vergaderd. De situatie in Nederland is namelijk veranderd en ernstiger geworden. Daarom is de kerkenraad genoodzaakt de volgende besluiten te nemen.

Onze kerkdiensten zijn tot nader order gestopt met ingang van 22 maart 2020.

Ds. Johannes van Beveren en ds. Dennis van der Zee zullen voor de komende zondagen voor een preek (overdenking) zorgen die wordt uitgezonden. Klik hier voor meer informatie.

Alle activiteiten in groepen of activiteiten waarbij er persoonlijk contact is, worden voorlopig stop gezet. Dit geldt voor catechisaties, clubs en verenigingen, huisbezoeken, alle vergaderingen, Bijbelkringen en groeigroepen, de uitgifte van collectemunten in de kerk, bezoeken van wijkzusters, etc. Dat houdt tevens in dat een aantal werkzaamheden van de kerkenraad niet kunnen doorgaan en opschuiven in de tijd.

Read more

Liturgie middagdienst 15 maart

Klik hier om de dienst terug te luisteren.

Liturgie hieronder

Read more