Dagelijks woord:

Eerstvolgende diensten:


Meer diensten

Berichten

Kerkdienst 28 februari

Liturgie zondag 28 februari 2021 9:30 uur.

Voorganger: Ds Johannes van Beveren.

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Welkom

Stilte, votum en groet

Lied opw 354: Glorie aan God

Glorie aan God
Glorie aan God
Glorie aan God
Glorie aan God

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer
Hij ’s het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.
Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon.

Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer

Glorie aan God
Glorie aan God
Glorie aan God
Glorie aan God

Heersen met Hem op de troon en zijn stem,
spreekt van liefde, vervult ons met glorie.
Heilig en vrij alle tranen voorbij.
Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding
waardig het Lam,
waardig het Lam!

Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer

Glorie aan
Glorie aan God
Glorie aan God
Glorie aan God

Wet (Exodus 20)

1 Toen sprak God deze woorden:
2 ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.
3 Vereer naast mij geen andere goden.
4 Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde.
5 Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten;
6 maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht.
7 Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan.
8 Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag.
9 Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten,
10 maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen.
11 Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard.
12 Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.
13 Pleeg geen moord.
14 Pleeg geen overspel.
15 Steel niet.
16 Leg over een ander geen vals getuigenis af.
17 Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’

Lied GK 168 Vader, vol van vrees en schaamte

Vader, vol van vrees en schaamte,
buigen wij voor U.
Heel uw werk door ons vertreden,
klaagt ons, mensheid aan bij U.

Heer ontferm U over ons,
die schuldig voor U staan.
U bent onze God en Redder,
neem ons in uw liefde aan.

Vader, in dit uur der waarheid,
keren w’ons tot U.
O, vergeef ons, Heer herstel ons,
maak ons hart en leven nieuw.

Vul ons met uw heil’ge Geest,
geef vuur en kracht steeds weer.
Ieder zal uw macht aanschouwen,
dat wij uw naam verhogen Heer.
dat wij uw naam verhogen Heer.

Bidden

Kindmoment

Klik hier voor kinderwerkjes

Lezen Marcus 9:2-10

Een stem uit de hemel
2 Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante,
3 zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen.
4 Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus.
5 Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.’
6 Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd.
7 Toen viel de schaduw van een wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!’
8 Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond.
9 Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan.
10 Ze namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de dood.

Preek

Lied Gk 160: glorie aan God in de hoogste hemel.

Refrein:
Glorie aan God in de hoogste hemel
en op aarde vrede,
Hij heeft in mensen behagen.

1. Hij is verschenen
als vlam in een doornstruik,
heeft Mozes geroepen
van achter de schapen
ter wille van mensen.

2. Hij is verschenen
als stem uit de vuurzee,
een hemelse lichtglans,
die sprak de tien woorden
ter wille van mensen.

4. Hij is verschenen
als Jezus Messias
die wegdraagt de zonden,
het Licht van de wereld
ter wille van mensen.

Bidden

Lied Psalm 33: 2, 7, 8 (ber LB)

2. Zingt al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde / overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Heemlen hoog verheven, / vol van blinkend leven,
schiep Hij door zijn stem.

7. Heil hem, die hoopt in vrees en beven
op Gods genadig aangezicht.
Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven,
God houdt het oog op hem gericht.
Ja, Hij kent de zijnen, / Hij laat niet verkwijnen
wie zijn hulp verbeidt.
Koninklijk van gaven / wil de Heere laven
wie ontbering lijdt.

8. Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heilge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde / uwe liefd’ ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wien wij wachten, / geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

Zegen

Lied Liefde blijdschap vrede (opname)

Refrein:
Liefde, blijdschap, vrede,
goedheid en ook trouw.
Wil de Heer je leren,
door de Heil’ge Geest in jou.

Het is vaak moeilijk
om goed te doen.
En echt voor God te leven.
Daarom heeft de Heer
als hulp voor ons
zijn Heil’ge Geest gegeven.

(refrein)

Waar je ook bent
of wat je ook doet.
Hij wil je steeds weer leren.
Om door je hele doen
en laten heen
de Vader te vereren.

(refrein)

Wanneer Gods Geest
je leven leidt.
Dan zul je pas gaan merken.
Dat zijn aanwezigheid
je vrede geeft,
en altijd zal versterken.

(refrein)

Geven:
maak uw gift over op de rekening van de diaconie van een van beide kerken.
de Rank: NL 81 RABO 0157 6741 34
Goede Herderkerk: NL 70 RABO 0159 1200 20

Contact:
Behoefte aan contact of een vraag over de preek?
Bel of app na de dienst met 06-130 815 83.
Iedere zondag van 11:14-12:15 uur.

God ontmoeten?
De Goede Herderkerk is geopend voor jou
voor Stilte, een Gebed of een Ontmoeting.
Iedere dinsdag van 10-12 uur
Iedere vrijdag van 14-16 uur.
Burg. v. Engelenweg 175 IJsselmuiden.

 

Kinderwerkjes 28 februari

Dag allemaal. Zondag gaat het in het kindmoment over Elia.

Doe je weer mee?

Er zijn natuurlijk weer allerlei leuke dingen om te doen. Veel plezier!

Een kleurplaat

En puzzels!

Download (PDF, Onbekend)

Kerkdienst 21 februari

Liturgie zondag 21 februari 2021 9:30 uur.

Voorganger: Ds Johannes van Beveren.

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Welkom

Afhankelijkheid belijden

Lied Opw 334: Heer uw licht en uw liefde schijnen

Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus licht van de wereld vernieuw ons
levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons,
Schijn in mij, schijn door mij.

Kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heil’ge Geest
stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer, uw woord
dat het licht overwint.

Heer ‘k wil komen in Uw nabijheid
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid
door het bloed mag ik U toebehoren
Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen
schijn in mij, schijn door mij.

Kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heil’ge Geest
stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard’ vervullen
spreek Heer, uw woord
dat het licht overwint

Staan wij oog in oog met u Heer
Daalt uw stralende licht op ons neer
Zichtbaar, tastbaar wordt u in ons leven
U volmaakt wie volkomen zich geven
schijn in mij, schijn door mij.

Kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heil’ge Geest
stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer, uw woord
dat het licht overwint.

Bidden

Lezen marcus 1:1-15

1 Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.
2 Het staat geschreven bij de profeet Jesaja:
‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit,
hij zal een weg voor je banen.
3 Luid klinkt een stem in de woestijn:
“Maak de weg van de Heer gereed,
maak recht zijn paden!”’
4 Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen.
5 Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden.
6 Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde honing.
7 Hij verkondigde: ‘Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken.
8 Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’
9 In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen.
10 Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen,
11 en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’
12 Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in. 13Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem.
14 Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde.
15 Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’

Kindmoment

Preek

Lied Psalm 40: 1, 3, 7

1. Met heel mijn hart heb ik de HEER verwacht,
Hij heeft gehoord naar mijn gebed,
mij uit de modderpoel gered,
mijn voet weer op een vaste grond gebracht.
Hij heeft mij doen herleven,
mij in de mond gegeven
een nieuw lied tot zijn eer.
Laat ieder die het zag
stil zijn van diep ontzag
en hopen op de HEER.

3. Het is geen offervuur wat U behaagt,
Gij wilt, Heer, dat ik naar U hoor,
en zelf ontsluit Gij mij het oor:
Gij hebt alleen gehoorzaamheid gevraagd.
Mijn God, ik draag uw wetten,
om op uw wil te letten,
gedurig bij mij om.
Het boek schrijft over mij.
Gij hoordet hoe ik zei:
“O Here, zie, ik kom!”

7. Laat wie uw heil beminnen hier en nu
in U verheugd zijn, U ter eer
uitroepen: groot is onze HEER!
Laat wie U zoeken jubelen in U!
Al leef ik in ellende,
de Here zal het wenden,
de Heer ziet naar mij om.
Gij die mijn helper zijt,
mijn God die mij bevrijdt,
o toef niet langer, kom!

Belijdenis

Apostolische Geloofsbelijdenis(Twaalf Artikelen)
I 1 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
II 2 En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
3 die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
4 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, neergedaald in de hel;
5 op de derde dag opgestaan uit de doden;
6 opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader;
7 vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
III 8 Ik geloof in de Heilige Geest.
9 Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
10 vergeving van de zonden;
11 opstanding van het vlees;
12 en een eeuwig leven.

Lied NLB 575 Vers 1, 2 en 6 Jezus leven van ons leven

1 Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

2 Gij die alles hebt gedragen
al de haat en al de hoon,
die beschimpt wordt en geslagen,
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon,
als de minste mens gebonden,
aangeklaagd om onze zonde.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

6 Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgegaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.

Bidden

Lied Opw 695 Stil, verberg mij nu

Verberg mij nu
Onder uw vleugels Heer
Houd mij vast
In uw sterke hand

Als de oceaan haar krachten toont
Zweef ik met U hoog
boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed
dan word ik stil;
U bent mijn God!

Vind rust mijn ziel
in God alleen
ken Zijn kracht
vertrouw Hem en wees stil

Als de oceaan haar krachten toont
zweef ik met U hoog
boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed
dan word ik stil;
U bent mijn God!

Als de oceaan haar krachten toont
zweef ik met U hoog
boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed
dan word ik stil

Dan word ik stil
U bent mijn God!

Zegen

Geven:
maak uw gift over op de rekening van de diaconie van een van beide kerken.
de Rank: NL 81 RABO 0157 6741 34
Goede Herderkerk: NL 70 RABO 0159 1200 20

Contact:
Behoefte aan contact of een vraag over de preek?
Bel of app na de dienst met 06-130 815 83.
Iedere zondag van 11:14-12:15 uur.

God ontmoeten?
De Goede Herderkerk is geopend voor jou
voor Stilte, een Gebed of een Ontmoeting.
Iedere dinsdag van 10-12 uur
Iedere vrijdag van 14-16 uur.
Burg. v. Engelenweg 175 IJsselmuiden.

 

Kinderwerkjes 21 februari

Dag allemaal,

vandaag gaat het in de kerkdienst over een ontmoeting die Jezus had in de woestijn.

En natuurlijk zijn er weer werkjes waar je mee aan de slag kunt.

Download (PDF, Onbekend)

Kerkdienst 14 februari

Liturgie zondag 14 februari 2021 9:30 uur.

Voorganger: Ds Dennis vd Zee

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Afkondigingen ouderling
Welkom + Aansteken kaars
Stil gebed + Votum en groet

Lied: Psalmen Medley

Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig.
Ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen:
ik heb U nodig, God, de rest is overbodig.

Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God!
Ik vertrouw op U.
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God!
Ik vertrouw op U.

Ik zit aan uw tafel, persoonlijk genodigd;
ik zie voor het raam de jaloerse gezichten.
Terwijl U mijn glas vult, mijn lichaam verzorgt met
veel meer dan ik ooit had gehoopt of verwacht.
Met mij zal het goed gaan. Zolang ik zal leven,
wilt U van uw heerlijke liefde mij geven.
En altijd een plek met uw rust in mijn wereld,
omdat ik uw huis weet te vinden, mijn Heer.

Ik bevrijd wie Mij liefheeft
en bescherm wie Mij kent.
Roep je Mij aan, Ik geef antwoord.
In de nood ben Ik bij je
en bevrijd je van angst.
Ik zal roem en overvloed geven.
Ik zal je redding zijn,
Ik zal je redding zijn.

Want U zult mij niet zomaar laten sterven,
ik hoef niet naar het graf,
want U laat mij niet los.
U wilt mij leren waar ik het moet zoeken,
heel dicht bij U, mijn God,
zal ik gelukkig zijn.

En altijd een plek met uw rust in mijn wereld,
omdat ik uw huis weet te vinden, mijn Heer.

Gebed om verlichting

Kindermoment + Kinderlied

Klik hier voor kinderwerkjes

Schriftlezing: Markus 1:40-45

40 Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed; hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel: ‘Als u wilt, kunt u mij rein maken.’
41 Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’
42 En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein.
43 Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing:
44 ‘Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga u aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven, als getuigenis voor de mensen.’
45 Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd was, met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toe komen.

Lied: Good good father

Oh, I’ve heard a thousand stories
Ik heb duizenden verhalen gehoord
of what they think you’re like
over hoe men denkt wie U bent.
But I’ve heard the tender whisper of love
Maar ik heb het tedere gefluister van liefde gehoord
in the dead of night
in de stilte van de nacht
as you tell me that you’re pleased
waarin U vertelt dat u tevreden bent
And that I’m never alone
en dat ik nooit alleen ben.

You’re a Good, Good Father
U bent een goede, goede Vader,

It’s who you are, it’s who you are, it’s who you are
Dat is wie U bent, wie U bent, wie U bent
And I’m loved by you
En ik ben geliefd door U
It’s who I am, it’s who I am, it’s who I am
Dat is wat ik ben, wat ik ben, wat ik ben

Oh, and I’ve seen many searching for answers far and wide
En ik heb velen zien zoeken naar antwoorden. Dichtbij en ver weg.
But I know we’re all searching
Maar ik weet dat we alleen zoeken
For answers only you provide
Naar antwoorden die U ons geeft
‘Cause you know just what we need
Omdat u gewoon weet wat we nodig hebben
Before we say a word
voordat we het zeggen.

You’re a Good, Good Father
U bent een goede, goede Vader,
It’s who you are, it’s who you are, it’s who you are
Dat is wie U bent, wie U bent, wie U bent
And I’m loved by you
En ik ben geliefd door U
It’s who I am, it’s who I am, it’s who I am
Dat is wat ik ben, wat ik ben, wat ik ben

‘Cause you are perfect in all of your ways
Omdat U perfect bent in al uw wegen
You are perfect in all of your ways
U bent perfect in al uw wegen
You are perfect in all of your ways to us
U bent perfect in al uw wegen naar ons toe.

You are perfect in all of your ways
U bent perfect in al uw wegen
You are perfect in all of your ways
U bent perfect in al uw wegen
You are perfect in all of your ways to us
U bent perfect in al uw wegen naar ons toe.

Oh, it’s love so undeniable
Liefde, zo onmiskenbaar
I, I can hardly speak
Ik kan nauwelijks spreken
Peace so unexplainable
Vrede die niet is uit te leggen.
I, I can hardly think
Ik kan nauwelijks denken

As you call me deeper still
Zoals je me nog dieper noemt
As you call me deeper still
Zoals je me nog dieper noemt
As you call me deeper still
Zoals je me nog dieper noemt
Into love, love, love
In liefde, liefde, liefde.

You’re a Good, Good Father
U bent een goede, goede Vader,
It’s who you are, it’s who you are, it’s who you are
Dat is wie U bent, wie U bent, wie U bent
And I’m loved by you
En ik ben geliefd door U
It’s who I am, it’s who I am, it’s who I am
Dat is wat ik ben, wat ik ben, wat ik ben

Verkondiging

Lied: Jezus’ liefde voor mij

Dank U mijn Vader voor al uw genade, die U liefdevol geeft.
Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd, door Hem die in mij leeft.
U heeft mij in liefde aanvaard,
die mijn hart veranderd heeft.
U heeft mij rechtvaardig verklaard,
wat mij rust en vrede geeft.

Al wat ik ben,
dank ik aan Hem:
aan Jezus’ liefde voor mij.
Zolang ik besta,
volg ik Hem na;
krijgt Hij gestalte in mij.

Laat mij verder groeien, laat vruchten opbloeien van uw heilige Geest.
Maak mij overvloedig, standvastig en moedig, geef mij wat nog ontbreekt.
Heer, werk met genade in mij:
dat mijn hart U niet bedroeft.
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij:
uw genade is mij genoeg.

Niets houdt mij tegen mij over te geven, aan U: Jezus alleen.
U leidt mij door diepten; met krachtige liefde draagt U, mij erdoorheen.
U heeft mij de liefde verklaard,
die mijn hart veroverd heeft.
U bent mijn bewondering waard:
U bent alles waar ik voor leef!

Getuigenissen over de liefde van God

Lied: Liefde, blijdschap, vrede

Refrein:
Liefde, blijdschap, vrede,
goedheid en ook trouw.
Wil de Heer je leren,
door de Heil’ge Geest in jou.

Het is vaak moeilijk
om goed te doen.
En echt voor God te leven.
Daarom heeft de Heer
als hulp voor ons
zijn Heil’ge Geest gegeven.

(refrein)

Waar je ook bent
of wat je ook doet.
Hij wil je steeds weer leren.
Om door je hele doen
en laten heen
de Vader te vereren.

(refrein)

Wanneer Gods Geest
je leven leidt.
Dan zul je pas gaan merken.
Dat zijn aanwezigheid
je vrede geeft,
en altijd zal versterken.

(refrein)

Dankgebed en voorbede

Lied: Zegen mij

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Zegen

Lied: Jezus Overwinnaar

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.

Geven:
maak uw gift over op de rekening van de diaconie van een van beide kerken.
de Rank: NL 81 RABO 0157 6741 34
Goede Herderkerk: NL 70 RABO 0159 1200 20

Contact:
Behoefte aan contact of een vraag over de preek?
Bel of app na de dienst met 06-130 815 83.
Iedere zondag van 11:14-12:15 uur.

God ontmoeten?
De Goede Herderkerk is geopend voor jou
voor Stilte, een Gebed of een Ontmoeting.
Iedere dinsdag van 10-12 uur
Iedere vrijdag van 14-16 uur.
Burg. v. Engelenweg 175 IJsselmuiden.

 

Kinderwerkjes 14 februari

Vandaag is het valentijnsdag. Voor veel mensen de dag van de liefde.

Daar gaat het in de kerkdienst ook over vanmorgen. De liefde die Jezus geeft.

En natuurlijk zijn er ook weer heel veel te kleuren, puzzelen en knutselen.

Veel plezier!

Download (PDF, Onbekend)

Download (PDF, Onbekend)