Dagelijks woord:

Eerstvolgende diensten:


Meer diensten

Berichten

Kerkdienst 5 februari 2023

Liturgie zondag 5 februari 2023 9:30 uur.

Voorganger: Drs Cees Haak

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Votum – groet – amen

DNP Ps 16 Bied mij beschutting, God

1. Bied mij beschutting God, ik schuil bij U.
U bent mijn koning, niets gaat U te boven.
De namaakgoden van het hier en nu
geven hun dienaars nooit wat ze beloven.
Ik zal aan hen geen offergaven wijden;
hun slechte namen zal ik nooit belijden.

2. U vult mijn beker, wat een overvloed!
Een prachtig land is voor mij uitgemeten.
Uzelf bent mijn bezit, HEER, U bent goed.
U geeft mij inzicht, U vormt mijn geweten.
Steeds kijk ik naar U op: U zult mij leiden.
Ik struikel nooit, want U staat mij terzijde.

3. Vanbinnen zing ik, want mijn hart is blij:
U laat mij steeds op uw bescherming hopen.
De dood krijgt dankzij U geen vat op mij;
U laat uw knecht het kille graf ontlopen.
U leidt mij in de richting van het leven.
Voorgoed geniet ik van wat U zult geven.

Gebed

Kindermoment met afsluitend lied

Lezen Joh 1:35 – 2:11, waarvan 2:1-11 de preektekst

35 De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen.
36 Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij: ‘Daar is het lam van God.’
37 De twee leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee.
38 Jezus draaide zich om, en toen Hij zag dat ze Hem volgden, zei Hij: ‘Wat zoeken jullie?’ ‘Rabbi,’ zeiden zij tegen Hem (dat is in onze taal ‘meester’), ‘waar verblijft U?’
39 Hij zei: ‘Kom maar mee, dan zul je het zien.’ Ze gingen met Hem mee en zagen waar Hij onderdak had gevonden. Het was ongeveer twee uur voor zonsondergang, en ze bleven die dag bij Hem.
40 Een van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei en Jezus gevolgd waren, was Andreas, de broer van Simon Petrus.
41 Meteen zocht hij zijn broer Simon op, en hij zei tegen hem: ‘Wij hebben de messias gevonden,’ (dat is Christus, ‘gezalfde’)
42 en hij nam hem mee naar Jezus. Jezus keek hem aan en zei: ‘Jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar voortaan zul je Kefas heten.’ (Dat is Petrus, ‘rots’.)
43 De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan. Hij zocht Filippus op en zei tegen hem: ‘Volg Mij.’
44 Filippus kwam uit Betsaïda, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus.
45 Hij zocht Natanaël op en zei tegen hem: ‘We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten hebben gesproken: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret!’
46 ‘Uit Nazaret?’ zei Natanaël. ‘Kan daar iets goeds vandaan komen?’ ‘Ga zelf maar kijken,’ zei Filippus.
47 Jezus zag Natanaël aankomen en zei: ‘Dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog.’
48 ‘Waar kent U mij van?’ vroeg Natanaël. Jezus antwoordde: ‘Ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat.’
49 ‘Rabbi,’ zei Natanaël, ‘U bent de Zoon van God, U bent de koning van Israël!’
50 Jezus vroeg: ‘Geloof je omdat Ik tegen je zei dat Ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien.’
51 ‘Werkelijk, Ik verzeker jullie,’ voegde Hij eraan toe, ‘jullie zullen de hemel geopend zien, en de engelen van God zien omhooggaan en neerdalen naar de Mensenzoon.’

Bruiloft in Kana
1 Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er,
2 en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd.
3 Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen Hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’
4 ‘Vrouw, wat wilt u van Me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’
5 Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is.’
6 Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete.
7 Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand.
8 Toen zei Hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze.
9 En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom
10 en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’
11 Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste teken; Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in Hem.

LB2013 Gezang 283:1a, 2a, 3m. 4v. 5a In de veelheid van geluiden

1. In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt

2. En van overal gekomen
drinkend uit de ene bron
bidden wij om nieuwe dromen
richten wij ons naar de zon

3. Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe

4. Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid

5. Die ons naam voor naam wilt noemen
al uw liefde ons besteedt
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee

Preek Tekst 2:1-11

GK2017 Gez 214:1.2 Ik heb de vaste rots gevonden

1. Ik heb de vaste grond gevonden,
waarin mijn anker eeuwig hecht:
de dood van Christus voor de zonden,
van eeuwigheid als grond gelegd.
Die grond zal onverwrikt bestaan,
als aarde en hemel ondergaan.

2. Het is het eeuwige erbarmen,
dat mijn besef te boven gaat,
het zijn de liefdevolle armen,
het is zijn hart, dat openstaat.
Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft
die Hem het hart gebroken heeft.

Belijdenis Apostolicum gezamenlijk uitspreken

1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde.
2. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
3. die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;
5. op de derde dag opgestaan uit de doden;
6. opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
7. van daar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
8. Ik geloof in de heilige Geest.
9. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen;
10. vergeving van de zonden;
11. opstanding van de doden;
12. en een eeuwig leven.
Amen

GK2017 Gez 177:3 Heer, u bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw

3. Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer.
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd,
en in uw vergeving leef ik nu.

Gebed

Collecte

GK2017 Gez 215:3.4.5 De Vader stelt hem in de troon

3. De Vader stelt Hem in de troon
als Christus en als Here,
bekleed met macht en ere.
De heerschappij is aan de Zoon,
wiens goddelijk geweld
de laatste vijand velt.

4. Wie kan zijn hoog en heilig recht
ter wereld ooit verbreken?
Wie zal Hem tegenspreken,
die voor zijn kerk en pleit beslecht
en haar na strijd en kruis
voert in het vaderhuis.

5. O, Heer, die onze Koning zijt,
laat niets uw rijk verhind’ren,
en open voor uw kindren
de poorten van uw woning wijd.
Laat, met uw feestkleed aan
ons tot uw bruiloft gaan.

Zegen – Amen

Geven:
maak uw gift over op de rekening van de diaconie van een van beide kerken.
de Rank: NL 81 RABO 0157 6741 34
Goede Herderkerk: NL 70 RABO 0159 1200 20

 

Kerkdienst 29 januari 2023

Liturgie zondag 29 januari 2023 9:30 uur.

Voorganger: Ds Johannes van Beveren

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Welkom en afkondigingen

Stil gebed en votum (gezongen)

Read more

Kinderwerkjes 29 januari

Dag allemaal, zondag 29 januari is er weer een kerkdienst. Deze zondag heet roepingenzondag. Wat dat betekent gaat Pauline uitleggen in de kinderdienst. Kom je ook? Tot zondag!

Hieronder alvast wat puzzels en werkjes. Veel plezier!

Download (PDF, Onbekend)

Kerkdienst 22 januari 2023

Liturgie zondag 22 januari 2023 9:30 uur.

Viering heilig avondmaal.

Voorganger: Ds Johannes van Beveren.

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Liturgie Eredienst IJsselmuiden 22-1-23 AD viering Heilig Avondmaal

Welkom en afkondigingen

Read more

Kerkdienst 15 januari 2023

Liturgie zondag 15 januari 2023 9:30 uur.

Voorganger: Ds Maliepaard

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Liturgie:

Aanvangslied: Ps. 96:1,3,7

Read more

Kerkdienst 8 januari 2023

Liturgie zondag 8 januari 2023 9:30 uur.

Voorganger: Dave Plantinga

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Orde van dienst zondagmorgen 8 januari 2023

Mededelingen [door ouderling van dienst]

Read more