Dagelijks woord:

Eerstvolgende diensten:


Meer diensten

Berichten

Kerkdienst 29 mei 2022

Liturgie zondag 29 mei 2022 9:30 uur.

Voorganger: Dr J. Dekker

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Welkom en mededelingen

Voorzang: Psalm 97: 1 en 6 LvdK

1. Groot Koning is de Heer. / Volken, bewijst Hem eer,
breek uit in jubel, aarde, / nu Hij de macht aanvaardde.
De landen wijd en zijd / zijn in zijn naam verblijd.
Op recht en op gericht / heeft Hij zijn troon gesticht
in de verborgenheid.

6. Gods heil, Gods glorie staat / licht als de dageraad
reeds voor het oog te gloren / van wie Hem toebehoren.
Een vreugde van de Heer / stroomt in hun harten neer.
Gij die rechtvaardig zijt, / weest in de Heer verblijd.
Zijn naam zij lof en eer !

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Gezang 239: 1, 3, 6 en 7 LvdK

1. Kom Schepper God, o Heil’ge Geest,
daal in de mensenharten neer,
zij zijn uw schepselen geweest,
herschep hen in genade, Heer.

3. Ontsteek een licht in ons verstand
en maak tot liefde ons hart bereid,
geleid met milde vaste hand
ons zwakke vlees in zekerheid.

6. Maak ons geloof zo vol en schoon
dat het de Vader leert verstaan
en Jezus Christus, ‘s Vaders Zoon,
o Geest van beiden uitgegaan.

7. Lof zij de Vader, lof de Heer
die uit de dood is opgestaan,
de Trooster ook zij lof en eer
en heerlijkheid van nu voortaan.

Gebed

Leefregels (Ef. 6,10-20)

Houd stand
10 Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.
11 Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.
12 Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.
13 Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, en goed voorbereid stand te kunnen houden.
14 Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst,
15 de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten,
16 en draag daarbij het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven.
17 Draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard, dat u van de Geest ontvangt.
18 Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.
19 Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik spreek, zodat ik met vrijmoedigheid het goddelijk geheim van het evangelie bekend mag maken,
20 waarvoor ik gezant ben, ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij vrijuit spreek, zoals mijn plicht is.

Luisterlied: Be Strong in the Lord (Cantorij)

Kindermoment en kinderlied

Eerste Bijbellezing: Johannes 14,15-21 NBV21

15 Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden.
16 Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn:
17 de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem niet. Jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn.
18 Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug.
19 Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar jullie zullen Mij wel zien, want Ik leef en ook jullie zullen leven.
20 Dan zul je begrijpen dat Ik in mijn Vader ben, dat jullie in Mij zijn en dat Ik in jullie ben.
21 Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft Mij lief. Wie Mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en Mij ontvangen, en Ik zal mij aan hem bekendmaken.’

Zingen: Gezang 235 (1-2) LvdK

1. In bidden en in smeken,
maak onze harten een.
Wij hunk’ren naar een teken,
o, laat ons niet alleen.
De Heiland is getreden
aan ‘s Vaders rechter hand:
wij wachten hier beneden
de gaven van zijn hand.

2. Wijd open staan de deuren,
nu is de toegang vrij.
Voor wie verweesd hier treuren
is Jezus’ hulp nabij.
Al dreigen nog gevaren,
al wacht ons kruis en strijd,
de Geest zal ons bewaren,
de Geest, die troost en leidt.

Tweede Bijbellezing: Ezechiël 37,1-14 NBV21

Een dal vol beenderen
1 Ik werd opnieuw door de hand van de HEER gegrepen. Zijn geest voerde mij mee en Hij zette mij neer in een dal vol beenderen.
2 Ik moest er aan alle kanten omheen lopen, en zo zag ik dat er verspreid over het dal heel veel beenderen lagen, die helemaal waren uitgedroogd.
3 De HEER vroeg mij: ‘Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen?’ Ik antwoordde: ‘HEER, mijn God, dat weet U alleen.’
4 Toen zei Hij: ‘Profeteer, en zeg tegen deze beenderen: “Dorre beenderen, luister naar de woorden van de HEER!
5 Dit zegt God, de HEER: Beenderen, Ik ga jullie adem geven zodat jullie tot leven komen.
6 Ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven zodat jullie tot leven komen. Dan zullen jullie beseffen dat Ik de HEER ben.”’
7 Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik dat deed hoorde ik een geluid, er klonk een geruis van botten die naar elkaar toe bewogen en zich aaneenvoegden.
8 Ik zag pezen zich aanhechten en vlees groeien, ik zag hoe er huid over de botten heen trok, maar ademen deden ze nog niet.
9 Toen zei Hij tegen mij: ‘Profeteer tegen de wind, profeteer, mensenkind, en zeg tegen de wind: “Dit zegt God, de HEER: Kom uit de vier windstreken, wind, en blaas in deze doden, zodat ze weer gaan leven.”’
10 Ik profeteerde zoals Hij mij gezegd had, en de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan: een onafzienbare menigte.
11 En Hij zei tegen mij: ‘Mensenkind, deze beenderen zijn het volk van Israël. Het zegt: “Onze botten zijn verdord, onze hoop is vervlogen, onze levensdraad is afgesneden.”
12 Profeteer daarom en zeg tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Mijn volk, Ik zal jullie graven openen, Ik laat jullie uit je graven komen en Ik zal jullie naar het land van Israël brengen.
13 Mijn volk, als Ik je graven open en jullie uit je graven laat komen, zullen jullie beseffen dat Ik de HEER ben.
14 Ik zal jullie mijn adem geven zodat jullie weer tot leven komen, Ik zal jullie in je eigen land laten wonen, en jullie zullen beseffen dat Ik de HEER ben. Wat Ik gezegd heb, zal Ik doen – zo spreekt de HEER.”’

Preek over Ezechiël 37,9
9 Toen zei Hij tegen mij: ‘Profeteer tegen de wind, profeteer, mensenkind, en zeg tegen de wind: “Dit zegt God, de HEER: Kom uit de vier windstreken, wind, en blaas in deze doden, zodat ze weer gaan leven.”’

Zingen: Nieuwe Liedboek 610 (1-6) (ondersteund door Cantorij)

1. Zo dor en doods,
zo levenloos
verlamd, uiteengeslagen,
zonder hoop en zonder troost
slijten wij de dagen.

2. God, zie ons dan
teloor gegaan,
versteend en dood gezwegen,
levend waar geen dag meer is,
nacht aan nacht geregen.

3. Zijt Gij het, Heer,
die weet wanneer
wij ooit zullen herleven?
Met uw adem kunt Gij toch
ons het leven geven?

4. Kom dan en spreek
uw woord en breek
zo onze graven open.
Wil ons met de geesteskracht
van uw adem dopen.

5. Wek ons voorgoed!
Zet met uw gloed
ons recht op onze voeten.
Vol van leven zullen wij
t morgenlicht begroeten.

6. Blaas met uw Geest
in ons het feest
dat allen zal verwarmen.
Open ons het vergezicht
op uw groot erbarmen!

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen: Opwekking 411 (Geprezen zij de Here)

Refrein:
Geprezen zij de Here. )
Dag aan dag draagt Hij ons; )2x
die God is ons heil. )

Want het geknakte riet
verbreekt Hij niet.
Al wat beschadigd is
herstelt Hij op den duur.
Wat walmt dat dooft Hij niet,
want Hij kent ons verdriet.
Barmhartig schenkt Hij ons
zijn warmte en zijn vuur.

Refrein:
Geprezen zij de Here. )
Dag aan dag draagt Hij ons; )2x
die God is ons heil. )

Want een verbroken hart
veracht Hij niet.
Al wat vernederd is,
verhoogt Hij op zijn tijd.
Hij troost de treurenden,
de zwakke beurt Hij op.
Barmhartig schenkt Hij ons
zijn goedertierenheid.

Refrein:
Geprezen zij de Here. )
Dag aan dag draagt Hij ons; )2x
die God is ons heil. )

Zegen

Zegenlied door Cantorij

Geven:
maak uw gift over op de rekening van de diaconie van een van beide kerken.
de Rank: NL 81 RABO 0157 6741 34
Goede Herderkerk: NL 70 RABO 0159 1200 20

God ontmoeten?
De Goede Herderkerk is geopend voor jou
voor Stilte, een Gebed of een Ontmoeting.
Iedere donderdag van 9-12 uur
Iedere vrijdag van 14-16 uur.
Burg. v. Engelenweg 175 IJsselmuiden.

 

Kinderwerkjes 29 mei

Dag allemaal,

vanmorgen gaat het in de dienst over hemelvaart.

Daar horen werkjes bij. Die vind je hieronder.

Dus, zet de printer aan, pak je knutselspullen en ga lekker aan de slag.

Veel plezier!

Download (PDF, Onbekend)

Kerkdienst 26 mei 2022

Liturgie hemelvaartsdag 26 mei 2022 9:30 uur.

Voorganger: Ds Henk Messelink

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Liturgie kerkdienst Hemelvaartsdag 2022 IJsselmuiden

Votum en groet

Nieuwe Liedboek 289 Heer het licht van uw liefde schittert

Heer, het licht van uw liefde schittert,
schijnt in donkere diepten, schittert;
Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons
door de waarheid die u geeft, bevrijd ons.
Schijn op mij, schijn op mij.

Refr.
Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie;
blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam,
stroom, overstroom alle naties met uw genade.
Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht.

Heer, ik kom in uw stralend schijnsel,
uit de schaduw in uw nabijheid;
door uw Zoon mag ik staan in uw luister,
toets mij, test mij, verteer al mijn duister.
Schijn op mij, schijn op mij.
Refr.

Heer, hoe meer wij uw helder licht zien
en de weerglans op uw gezicht zien, –
zal ons leven voor anderen stralen,
het verhaal van uw liefde vertalen.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refr.

Gebed

E&R 236 Elk oog zal Hem zien als Hij komt

Elk oog zal Hem zien
Als Hij komt
Op de wolken op de wolken
Elk oog zal Hem zien als Hij komt
Met macht en majesteit

Halleluja zingt de Here een nieuw lied
Hij si bij ons
Hij is bij ons
Halleluja zingt de Here een nieuw lied
Hij is bij ons voor altijd

Hij brengt al Zijn kinderen thuis
Op de wolken op de wolken
Hij brengt al Zijn kinderen thuis
In ‘t huis van heerlijkheid

Halleluja zingt de Here een nieuw lied
Hij is bij ons
Hij is bij ons
Halleluja zingt de Here een nieuw lied
Hij is bij ons voor altijd

1e Schriftlezing Handelingen 1: 1-14

Jezus opgenomen in de hemel
1 In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, vanaf het begin
2 tot aan de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen, nadat Hij de apostelen die Hij door de heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was.
3 Dat Hij leefde heeft Hij hun na zijn lijden en dood herhaaldelijk bewezen door gedurende veertig dagen in hun midden te verschijnen en met hen over het koninkrijk van God te spreken.
4 Terwijl Hij met hen at, gaf Hij hun deze opdracht: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van Mij hebben gehoord.
5 Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’
6 Zij die daar bijeen waren, vroegen Hem: ‘Heer, gaat U dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’
7 Hij antwoordde: ‘Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden.
8 Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’
9 Toen Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze Hem niet meer zagen.
10 Terwijl Hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen.
11 Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.’
12 Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand.
13 Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jakobus.
14 Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.

Psalm 110: 1,2,4 Zo heeft de HERE tot mijn Heer gesproken

1. Zo heeft de HERE tot mijn Heer gesproken:
Zit aan mijn rechterhand en neem uw recht,
totdat Ik elke vijand heb gebroken
en als een voetbank voor u neergelegd.

2. De HERE wil u met zijn macht bekleden,
van Sion uit strekt Hij uw koningsstaf:
voer met gezag, door vijanden bestreden,
de heerschappij die God, de HEER, u gaf.

4. De HERE heeft u deze eed gezworen –
en het berouwt Hem niet in eeuwigheid:
Zoals Ik Melchisedek had verkoren,
wil Ik dat gij voor eeuwig priester zijt.

2e Schriftlezing Romeinen 8: 31-39

31 Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?
32 Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons dan met Hem ook niet alles schenken?
33 Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij.
34 Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt, zit aan de rechterhand van God en pleit voor ons.
35 Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard?
36 Er staat geschreven: ‘Om U worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’
37 Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons zijn liefde heeft bewezen.
38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst,
39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Gezang 101: 1,3,4 De dag van onze Vorst brak aan

1. De dag van onze Vorst brak aan.
Zie, Gods gezalfde Koning
gaat tot zijn hemelwoning.
Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan
omstraald van morgenlicht
voor ‘s Vaders aangezicht.

2. Hij heeft, van dood en graf ontdaan,
het leven weergenomen.
Nu is zijn uur gekomen;
Gods paradijs zal opengaan
en heel de hemel wijd
weerkaatst zijn heerlijkheid.

3. De Vader stelt Hem in de troon
als Christus en als Here,
bekleed met macht en ere.
De heerschappij is aan de Zoon,
wiens goddelijk geweld
de laatste vijand velt.

4. Wie kan zijn hoog en heilig recht
ter wereld ooit verbreken?
Wie zal Hem tegenspreken,
die voor zijn kerk en pleit beslecht
en haar na strijd en kruis
voert in het vaderhuis.

Preek over Romeinen 8: 34b-35a

Liedboek 217: 1,2,3,4 Jezus leeft en ik met Hem

1. Jezus leeft en ik met Hem!
Dood, waar is uw schrik gebleven?
Hem behoor ik en zijn stem
roept ook mij straks tot het leven,
opdat ik zijn licht aanschouw,
dit is al waar ik op bouw.

2. Jezus leeft! Hem is het rijk
over al wat is gegeven.
En ik zal, aan Hem gelijk,
eeuwig heersen, eeuwig leven.
God blijft zijn beloften trouw,
dit is al waar ik op bouw.

3. Jezus leeft! Hem is de macht.
Niets kan mij van Jezus scheiden.
Hij zal, als de vorst der nacht
mij te na komt, voor mij strijden.
Drijft de vijand mij in ‘t nauw,
dit is al waar ik op bouw.

4. Jezus leeft! Nu is de dood
mij de toegang tot het leven.
Troost en kracht in stervensnood
zal de Levende mij geven,
als ik stil Hem toevertrouw:
Gij zijt al waar ik op bouw!

Geloofsbelijdenis: NGB Art 26 (Ged.)

Psalm 47:3 God vaart voor het oog met gejuich omhoog

3. God vaart voor het oog
met gejuich omhoog.
Blij bazuingeluid
roept zijn grootheid uit,
heel het wereldrond
zingt met hart en mond.
Psalmzingt Gode, zingt!
Hoort, zijn lof weerklinkt.
Volken, geeft de Heer,
onze Koning, eer,
looft zijn majesteit,
weest in Hem verblijd.

Gebed

Collecte

Opwekking 366 Kroon Hem met gouden kroon

1. Kroon Hem met gouden kroon
het Lam op zijne troon!
Hoor, hoe het hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak! mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all’ eeuwigheen
die ‘t heil voor u verwierf.

2. Kroon Hem, der liefde Heer!
Aanschouw Hem, hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen ‘t gans heelal
wat Hij voor ‘t mensdom deed.
De eng’len om Gods troon,
all’ overheid en macht,
zij buigen dienend zich terneer
voor zulke wond’re pracht.

3. Kroon Hem, de Vredevorst!
Wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee.
‘t Klinke over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d’aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom!

Zegen

Geven:
maak uw gift over op de rekening van de diaconie van een van beide kerken.
de Rank: NL 81 RABO 0157 6741 34
Goede Herderkerk: NL 70 RABO 0159 1200 20

God ontmoeten?
De Goede Herderkerk is geopend voor jou
voor Stilte, een Gebed of een Ontmoeting.
Iedere donderdag van 9-12 uur
Iedere vrijdag van 14-16 uur.
Burg. v. Engelenweg 175 IJsselmuiden.

 

Kerkdienst 22 mei 2022

Liturgie zondag 22 mei 2022 9:30 uur.

Voorganger: Ds Johannes van Beveren

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Liturgie 22-5-2022

Welkom,

Zingen Opw 464: wees stil voor het aangezicht van God

Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

Votum en groet

Zingen psalm 111: 1, 4, 6 (GK)

1. Looft, halleluja, looft de HEER.
Ik breng met heel mijn hart Hem eer,
met allen die oprecht Hem zoeken.
Groot zijn Gods werken en zeer goed.
Wie vreugde schept in wat Hij doet,
moet ze nauwkeurig onderzoeken.

4. Gods werk is waarheid en vol recht;
en alles wat Hij heeft gezegd,
is ons een licht op onze wegen.
Hij doet zijn vaste woord gestand,
dat tijd en eeuwigheid omspant.
Hij is getrouw in vloek en zegen.

6. ‘t Begin van ware wijsheid is
– zo leert ons Gods getuigenis –
de HERE als uw God te vrezen.
Wie hiernaar leeft, hij heeft verstand,
hij dient zijn God met hart en hand.
Voor eeuwig wordt Gods naam geprezen.

Bidden

Lezen Johannes 16: 23-33

23 Dan hoeven jullie Mij niets meer te vragen. Werkelijk, Ik verzeker jullie, wat je de Vader ook vraagt in mijn naam – Hij zal het je geven.
24 Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volkomen zijn.
25 Ik heb jullie dit alles in beelden verteld, maar er komt een tijd dat Ik niet meer in beelden spreek, maar jullie zonder omwegen over de Vader vertel.
26 Als je dan iets vraagt in mijn naam, hoef Ik het niet meer namens jullie aan de Vader te vragen,
27 want de Vader zelf heeft jullie lief, omdat jullie Mij liefhebben en geloven dat Ik van God ben gekomen.
28 Ik ben bij de Vader vandaan gegaan en naar de wereld gekomen, nu verlaat Ik de wereld weer en ga Ik terug naar de Vader.’
29Toen zeiden de leerlingen: ‘Ja, nu spreekt U rechtstreeks en niet in beelden.
30 Nu begrijpen we dat U alles weet en dat niemand U iets hoeft te vragen, nu geloven we dat U van God bent gekomen.’
31 Jezus vroeg: ‘Nu geloven jullie?
32 Er komt een tijd, en die tijd is er al, dat jullie uiteengejaagd worden, dat ieder zijn eigen weg gaat en Mij alleen achterlaat. Maar Ik ben niet alleen, want de Vader is bij Mij.
33 Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.’

Lezen 2 Korinthe 4: 6-18

6 Want de God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen,’ heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus.

Het huidige leven en de toekomstige luister

7 Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God.
8 We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld.
9 We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronde.
10 We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt.
11 Voortdurend worden wij levenden omwille van Jezus aan de dood prijsgegeven, opdat in ons sterfelijke bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar wordt.
12 Zo is in ons de dood werkzaam, en in u het leven.
13 Er staat geschreven: ‘Ik bleef vertrouwen, daardoor kon ik spreken.’ In datzelfde vertrouwen spreken ook wij, omdat we geloven
14 en weten dat Hij die de Heer Jezus heeft opgewekt ook ons, net als Jezus, zal opwekken, zodat wij samen met u voor Hem zullen staan.
15 Dit alles gebeurt dus omwille van u, zodat Gods goedheid, die zich door steeds meer mensen verbreidt, ook tot steeds meer dankzegging leidt, tot eer van God.
16 Daarom verzaken wij onze plicht niet, want ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd.
17 En de geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft.
18 Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.

Zingen psalm 116: 1, 4, 5

1. Ik hou van God, Hij heeft mijn stem gehoord.
Smeek ik om hulp, Hij wil mij antwoord geven.
Ik roep Hem aan zolang als ik zal leven.
Van mijn gebed mist Hij geen enkel woord.

4. Kom weer tot rust, mijn ziel, de HEER is goed.
Hij redde mij, de dood kon mij niet vangen.
Hij veegde alle tranen van mijn wangen
en heeft mijn voeten voor een val behoed.

5. Te snel dacht ik: ‘Op niemand kan ik aan.’
Toch heb ik mijn geloof niet opgegeven.
Dicht bij de HEER mag ik weer verder leven.
Hoe dank ik Hem voor wat Hij heeft gedaan?

Kindermoment door Lisa.

Preek

Zingen GK 213: 1, 3 Eigenroem is uitgesloten

1. Eigenroem is uitgesloten:
onverdiend geluk voor mij!
Groot geschenk van God genoten:
zijn genade maakt me vrij.
Ja, nog voor ik was geboren,
voor Gods hand die alles schiep,
iets uit niets tot leven riep,
heeft zijn liefde mij gekozen:
God is liefde! Engelenstem,
mensentong, verheerlijk Hem!

3. Dat is eindeloze ontferming:
door genade schuldenvrij!
God schenkt redding en bescherming
aan een zondaar, ook aan mij.
Telkens als mijn onvermogen,
als mijn diep bederf mij tart,
toont God mij zijn vaderhart,
lees ik in zijn vriend’lijk’ ogen:
God is liefde! Engelenstem,
mensentong, verheerlijk Hem!

Bidden

Geven

Belijden

Zingen LB 405: 1, 2, 3 Heilig, heilig, heilig

1. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen word’ U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die een in wezen zijt.

2. Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden,
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer.
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden
al uwe eng’len, onvolprezen Heer.

3. Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
een en al vuur en liefde en majesteit.

Zegen en amen

Geven:
maak uw gift over op de rekening van de diaconie van een van beide kerken.
de Rank: NL 81 RABO 0157 6741 34
Goede Herderkerk: NL 70 RABO 0159 1200 20

God ontmoeten?
De Goede Herderkerk is geopend voor jou
voor Stilte, een Gebed of een Ontmoeting.
Iedere donderdag van 9-12 uur
Iedere vrijdag van 14-16 uur.
Burg. v. Engelenweg 175 IJsselmuiden.

 

Kerkdienst 15 mei 2022

Liturgie zondag 15 mei 2022 9:30 uur.

Voorganger: Br Bert Holsappel

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Liturgie 15 mei 2022

Votum (sela)

Votum
Onze hulp en onze verwachting
is van God, onze Heer.
Hij die alles maakte,
laat niet los wat Hij begon.

Groet
Genade en vrede
van God, de Vader;
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.
Hij woont met zijn Geest in ons.
Halleluja, halleluja, amen!

Zingen Psalm 116 : 1, 3 en 8 (LB1973)

1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.

8. Voor ‘t oog van al de zijnen zal ik Hem
offers van dank naar mijn beloften brengen,
in ‘s Heeren voorhof mijn gejubel mengen
met uw lofprijzingen, Jeruzalem.

Leefregel: Johannes 10 : 11 – 18

11 Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen.
12 Een ingehuurde knecht, iemand die geen herder is en niet de eigenaar van de schapen, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen;
13 de man is maar ingehuurd en de schapen kunnen hem niets schelen.
14 Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij,
15 zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.
16 Maar Ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet Ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.
17 De Vader heeft Mij lief omdat Ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen.
18 Niemand neemt mijn leven, Ik geef het zelf. Ik heb de macht om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb gekregen.’

Zingen LB 1973 : Gezang 14

1. De Heer is mijn Herder!
‘k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat’ren der rust.

2. De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel,
Hij draagt me als ik viel.

3. De Heer is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf,
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!

4. De Heer is mijn Herder!
In ‘t hart der woestijn
verkwikken en laven
zijn hemelse gaven;
Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.

5. De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
‘k zal immer verkeren
in ‘t huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde me altijd.

Gebed

Kindmoment

Bijbellezing: Hebreeën 10: 1 -18

1 Omdat de wet slechts een voorafschaduwing toont van al het goede dat nog komen moet en daarvan niet de gestalte zelf laat zien, heeft hij ook niet de kracht om degenen die jaar in jaar uit God naderen met steeds dezelfde offers ooit tot volmaaktheid te brengen.
2 Anders zouden die offers allang niet meer gebracht worden; degenen die aan de dienst deelnemen, zouden immers als ze eenmaal gereinigd zijn geen enkel zondebesef meer hebben.
3 Het tegendeel is echter waar: elk jaar worden met die offers de zonden weer in herinnering geroepen –
4 bloed van stieren en bokken kan immers onmogelijk zonden wegnemen.
5 Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld:
‘Offers en gaven hebt U niet verlangd,
maar U hebt Mij een lichaam gegeven;
6 brand- en reinigingsoffers behaagden U niet.
7 Toen heb Ik gezegd: “Hier ben Ik,”
want dit staat in de boekrol over Mij geschreven:
“Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen.”’
8 Eerst zegt Hij: ‘Offers en gaven hebt U niet verlangd, brand- en reinigingsoffers behaagden U niet’ – ook al zijn dit offers die volgens de wet worden gebracht.
9 Dan zegt Hij: ‘Hier ben Ik, Ik ben gekomen om uw wil te doen,’ waarmee Hij het eerste opheft om het tweede van kracht te doen zijn.
10 Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, voor eens en altijd.
11 De priesters blijven dagelijks hun dienst verrichten en steeds opnieuw dezelfde offers opdragen, die de zonden nooit kunnen wegnemen,
12 terwijl Hij, na zijn eenmalig offer voor de zonden, voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen,
13 waar Hij wacht tot van zijn vijanden een bank voor zijn voeten is gemaakt.
14 Door deze ene offergave heeft Hij hen die zich door Hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht.
15 Hiervan legt ook de heilige Geest voor ons getuigenis af, want nadat Hij gezegd heeft:
16 ‘Dit is het verbond dat Ik in de toekomst met hen zal sluiten,’ spreekt de Heer: ‘In hun hart zal Ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal Ik ze neerschrijven,
17 en aan hun zonden en hun wetteloosheid zal Ik niet meer denken.’
18 Waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig.

Zingen Psalm 40 : 2, 3 (LB1973)

2. Zalig de man die op den Heer vertrouwt,
geen acht slaat op de eigenwaan
van die hun eigen wegen gaan,
maar die de leugen uit zijn leven houdt.
Mijn God, ik wil U roemen
en al uw daden noemen,
niets is aan U gelijk.
Wil ik ze tellen, Heer,
ik zie er telkens meer,
‘t gaat boven mijn bereik.

3. Het is geen offervuur wat U behaagt,
Gij wilt, Heer, dat ik naar U hoor
en zelf ontsluit Gij mij het oor:
Gij hebt alleen gehoorzaamheid gevraagd.
Mijn God, ik draag uw wetten,
om op uw wil te letten,
gedurig bij mij om.
Het boek schrijft over mij.
Gij hoordet hoe ik zei:
O Heere, zie, ik kom !

Bijbellezing: Hebreeën 10: 19 -25

Geloof en volharding
19 Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom het heiligdom binnengaan.
20 Hij heeft voor ons met zijn lichaam, door het voorhangsel heen, een nieuwe, levende weg gebaand,
21 en doet nu als hogepriester dienst in het huis van God.
22 Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons geweten gereinigd is door de besprenkeling van ons hart, en ons lichaam met zuiver water is gewassen.
23 Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want Hij die de belofte heeft gedaan is trouw.
24 Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden,
25 en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.

Verkondiging

Zingen Psalm 84 (Psalmen voor nu)

Wat hou ik van uw huis,
HEER van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen
naar de binnenpleinen van de HEER.
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,
zo’n blijvende schreeuw om de levende God.

Een vogel is er thuis,
HEER van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo’n blijvende kans om te zingen voor U.

Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan ze van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in zijn heilige stad.

Ach hoor en kijk naar mij,
HEER van de hemelse legers.
Ja liever één dag dichtbij U
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent.

De HEER beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven,
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
HEER van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.

Tien Woorden

Zingen Opwekking 585 (Er is een dag….)

Er is een dag,
waar al wat leeft al lang op wacht,
een dag van blijdschap,
als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag,
dan komt de Heer en haalt zijn bruid,
die rein en stralend
Opgaat in zijn heerlijkheid.

Er klinkt geschal,
wanneer de graven opengaan
en doden opstaan,
voor eeuwig levend door zijn kracht.
Hun aardse tent
wordt nu bekleed met heerlijkheid,
de dood verzwolgen,
overwonnen voor altijd.

Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!

Dus kijk omhoog
en zie wat nog verborgen is,
maar wat beloofd is,
dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt,
weet dat het maar voor even is.
Als Jezus terugkomt,
deel je in zijn heerlijkheid

Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!

Gebed

Collecte

Slotzang NLB 416 (Ga met God….)

1. Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

3. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen

Geven:
maak uw gift over op de rekening van de diaconie van een van beide kerken.
de Rank: NL 81 RABO 0157 6741 34
Goede Herderkerk: NL 70 RABO 0159 1200 20

God ontmoeten?
De Goede Herderkerk is geopend voor jou
voor Stilte, een Gebed of een Ontmoeting.
Iedere donderdag van 9-12 uur
Iedere vrijdag van 14-16 uur.
Burg. v. Engelenweg 175 IJsselmuiden.

 

Kerkdienst 8 mei 2022

Liturgie zondag 8 mei 2022 9:30 uur.

Voorganger: Ds Ensing

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Liturgie:

Read more