Dagelijks woord:

Eerstvolgende diensten:


Meer diensten

Berichten

kerkdienst 1 augustus

Liturgie zondag 4 juli 2021 9:30 uur.

Voorganger: Ds Arie Reitsema

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Welkom en afkondigingen

Aanvangslied: “Ik zal er zijn”, (Sela)

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Votum en groet

Zingen: “Mijn ziel is stil tot God mijn Heer” Psalm 62:1 (NLB)

1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, – op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast:
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

Voorlezing 10 geboden

Zingen “Zet nooit uw hart op geld of goed” Psalm 62:6 en 7 (NLB)

6. Zet nooit uw hart op geld of goed,
zie toe dat gij geen onrecht doet,
want alle macht is snel vervlogen.
‘t Zij hoog of laag, ‘t zij arm of rijk,
gij zijt een ademtocht gelijk,
lucht, in een weegschaal afgewogen.

7. God stelde eens voor al zijn woord,
tot tweemaal toe heb ik ‘t gehoord, –
nu weet ik, dat Hij alle macht heeft.
Maar ook dat Gij genadig zijt,
o Heere, die uw volk bevrijdt
en elk vergeldt wat hij betracht heeft.

Gebed

Zingen: “Amazing grace”, Merrel Reitsema

Amazing grace! how sweet the sound
That saved a wretch like me!
I once was lost, but now am found,
Was blind, but now I see.

’Twas grace that taught my heart to fear,
And grace my fears relieved.
How precious did that grace appear
The hour I first believed!

Through many dangers, toils and snares,
I have already come:
’Tis grace hath brought me safe thus far,
And grace will lead me home.

When we’ve been there ten thousand years,
Bright shining as the sun,
We’ve no less days to sing God’s praise
Than when we’d first begun.

Nederlandse vertaling:
Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die ‘t niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan ‘k zien.

Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook – als ik mij tot Hem keer
dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

Bijbellezing: II Koningen 5:1-3 en 13-27

1 Naäman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd, want de HEER had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan huidvraat.
2 Nu hadden de Arameeërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd, dat als slavin diende bij de vrouw van Naäman.
3 Zij zei tegen haar meesteres: ‘Ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan, die zou hem wel genezen.’

13 Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden: ‘Maar overste, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt: “Baad u, en u zult weer rein worden,” moet u dat zeker doen.’
14 Hierop daalde Naäman af naar de Jordaan en dompelde zich daar zevenmaal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer rein.
15 Toen keerde hij met zijn hele gevolg naar Elisa terug, maakte bij de godsman zijn opwachting en zei: ‘Ik wist wel dat er behalve in Israël in de hele wereld geen god is. Alstublieft, neemt u een geschenk van uw dienaar aan.’
16 Maar Elisa antwoordde: ‘Zo waar de HEER, in wiens dienst ik sta, leeft, ik zal niets aannemen.’ En hoe Naäman ook aandrong, Elisa bleef weigeren.
17 Toen zei Naäman: ‘Als u werkelijk niets van uw dienaar wilt aannemen, wees dan zo goed mij twee muildierlasten aarde mee te geven. Ik verzeker u dat ik nooit meer offers zal brengen aan andere goden dan de HEER.
18 Maar ik hoop dat de HEER mij het volgende zal willen vergeven: wanneer mijn vorst naar de tempel gaat om zich voor Rimmon neer te buigen, steunt hij altijd op mijn arm, zodat ik wel gedwongen ben me ook in de tempel van Rimmon neer te buigen. Ik hoop dus dat de HEER het mij zal willen vergeven wanneer ik me neerbuig in de tempel van Rimmon.’
19 Elisa antwoordde: ‘Ga in vrede.’ Naäman was nog niet zo lang vertrokken,
20 toen Elisa’s knecht Gechazi bedacht: Mijn meester heeft de Arameeër Naäman voor het hoofd gestoten door het geschenk dat hij voor hem had meegebracht te weigeren. Zo waar de HEER leeft, ik ga hem zo snel mogelijk achterna om iets van hem aan te nemen.
21 Gechazi ging Naäman achterna, en toen Naäman hem zag komen aanrennen, sprong hij van zijn wagen en snelde hem tegemoet. ‘Is alles in orde?’ vroeg hij.
22 ‘Ja,’ antwoordde Gechazi. ‘Alleen, mijn meester laat zeggen dat er zojuist twee jongemannen uit het bergland van Efraïm zijn aangekomen, leerlingen van de profetengemeenschap, en hij verzoekt u hun een talent zilver en twee stel kleren te geven.’
23 ‘Met alle genoegen,’ antwoordde Naäman. ‘Neemt u toch twee talent.’ Hij stond erop dat Gechazi het geschenk zou aannemen en hij maakte twee pakketten, met in elk een talent zilver en een stel kleren, en gaf die aan twee van zijn knechten om ze voor Gechazi te dragen.
24 Toen ze bij de stadswal aankwamen, nam Gechazi de pakketten van hen over en stuurde hij hen weg. De geschenken verborg hij in huis.
25 Toen hij zich weer bij zijn meester meldde, vroeg Elisa: ‘Waar ben je geweest, Gechazi?’ ‘Ik? Nergens,’ antwoordde hij.
26 Toen zei Elisa: ‘Dacht je dat het me ontgaan was dat een zeker iemand van zijn wagen is gesprongen en jou tegemoet is gesneld? Is dit de manier om aan zilver te komen, aan kleren, olijfgaarden en wijngaarden, en aan vee en slaven en slavinnen?
27 Moge de huidvraat van Naäman voor eeuwig op jou en je nakomelingen overgaan!’ Gechazi verliet zijn meester, zijn huid schilferig en wit als sneeuw.

Preek: “Getuigen van Gods genade”

Zingen: “God is getrouw, zijn plannen falen niet” LB 304:1,2 en 3

1. God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die ‘t heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
en ‘t werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.

2. De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,
zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;
de adem zijner lippen overmant
de tegenstand.

3. De Heil’ge Geest, die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land
als Gods gezant.

Gebed,voorbeden

Collecte

“Ga met God en Hij zal met je zijn”, NLB 416

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen

Geven:
maak uw gift over op de rekening van de diaconie van een van beide kerken.
de Rank: NL 81 RABO 0157 6741 34
Goede Herderkerk: NL 70 RABO 0159 1200 20

Contact:
Behoefte aan contact of een vraag over de preek?
Bel of app na de dienst met 06-130 815 83.
Iedere zondag van 11:14-12:15 uur.

God ontmoeten?
De Goede Herderkerk is geopend voor jou
voor Stilte, een Gebed of een Ontmoeting.
Iedere dinsdag van 10-12 uur
Iedere vrijdag van 14-16 uur.
Burg. v. Engelenweg 175 IJsselmuiden.

 

kerkdienst 25 juli

Liturgie zondag 25 juli 2021 9:30 uur.

Voorganger: Ds Kees Haak.

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Liturgie morgendienst NGKV IJsselmuiden
Tekst: Johannes 3:19-21

Votum – groet – amen

Ps 130 Psalmen van Nu Uit de diepten roep ik U (solozang)

Uit de diepten roep ik U
Heer mijn God
Ik heb U nodig Here, luister
Nu ik schorgebeden fluister
Luister toch
Heer luister toch

Als U niets dan zonden zag
Heer, mijn God
Wie bleef in leven? Maar U wilt nu
juist vergeven dus verdient U
diep ontzag
ons diep ontzag

Ik blijf wachten tot U komt
Heer, mijn God
Ik blijf nog sterker op U wachten
dan een mens in lange nachten
wachten op het licht
het morgenlicht

Israël, hoop op de Heer
Hoop op God
want Hij heeft zich aan jou verbonden.
Hij verlost je van je zonden
Hij maakt vrij
Hij maakt jou vrij

Gebed

Lezen-01 Mattheus 6:25-34

25 Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding?
26 Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?
27 Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen?
28 En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet.
29 Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen.
30 Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen?
31 Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” –
32 dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben.
33 Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.
34 Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

Kindermoment

GKB2006 Gezang 132, Dank u voor deze nieuwe morgen (solo)

1: Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor deze nieuwe dag.
dank U, dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

2: Dank U voor alle goede vrienden,
dank U, o God, voor al wat leeft.
Dank U voor wat ik niet verdiende:
dat U mij vergeeft.

3: Dank U voor alle bloemengeuren,
dank U voor ieder klein geluk.
Dank U voor alle held’re kleuren,
dank U voor muziek.

4: Dank U voor hen die mij omringen,
dank U voor wat mij toebehoort,
dank U voor alle kleine dingen,
ieder vriend’lijk woord.

5: Dank U, dat U hebt willen spreken,
dank U, Gij hoort een ieders taal.
Dank U, dat Gij Uw Woord wilt geven
aan ons allemaal.

6: Dank U, Uw liefde kent geen grenzen,
dank U, dat ik dit zeggen kan.
Dank U, o God, ik wil U danken,
dat ik danken kan.

Lezen-02 Jakobus 1:19-27

Geloven en doen
19 Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden.
20 Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is.
21 Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden.
22 Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen.
23 Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt:
24 hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag.
25 Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand

die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet.
26 Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor, en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite.
27 Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.

Luisterlied Lied uit Zeeën van Recht Hoe lang nog, Heer

Preek Johannes 3:19-21 (tekst op de PPP – predikant leest dit voor)

Klik hier voor de handout bij de preek

Dnp Ps 72:1.4.7 God, laat de koning goed regeren (solozang)

1. God, laat de koning goed regeren,
met recht en met beleid.
Wil hem de wijze wetten leren
van uw gerechtigheid.
Dan zal uw volk in vrede leven,
dan wordt er recht gedaan:
verdrukten zal hij redding geven,
verdrukkers pakt hij aan.

4. Wie tot hem roept zal hij bevrijden;
wie zwak is staat hij bij.
Voor wie geen hulp heeft zal hij strijden;
wie vast zit maakt hij vrij.
Wie arm zijn of door zorg gebogen,
verdrukt of diep in nood –
hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij redt hen van de dood.

7. Laat iedereen de HEER bezingen,
de God van het verbond.
Hij, Hij alleen doet grote dingen,
bazuin zijn glorie rond!
Zijn naam gaat elke naam te boven;
breng Hem voor eeuwig eer.
Laat alles wat bestaat Hem loven.
Ja, amen, prijs de HEER!

Wet: Kolossenzen 3:1-4.12-17

1 Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God.
2 Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.
3 U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God.
4 En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen.

12 Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.
13 Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.
14 En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.
15 Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.
16 Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.
17 Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.

GKB2017 Gezang 177, – Heer, U bent mijn leven (Samenzang)

1: Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.
uw woord is het pad, de weg waar op ik ga,
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

2: k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd,
eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons:
één met God de Vader en verenigd met uw volk.
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst,
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

3: Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer.
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd,
en in uw vergeving leef ik nu.

4: Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht.
U die via duizend wegen ons hier samen bracht;
en op duizend wegen zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.

Gebed

Collecte Info doel van collecte
NLB Gezang 439:1.2.3 (samenzang)

1 Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.

2 Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.

3 Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer,
maar op een hart vol hoogmoed
ziet Hij in gramschap neer.
Wie vraagt naar zijn gebod
en bidden blijft en waken,
in hem wil woning maken
het heil, de Zoon van God.

Zegen 2Kor 13:13 – AMEN

Geven:
maak uw gift over op de rekening van de diaconie van een van beide kerken.
de Rank: NL 81 RABO 0157 6741 34
Goede Herderkerk: NL 70 RABO 0159 1200 20

Contact:
Behoefte aan contact of een vraag over de preek?
Bel of app na de dienst met 06-130 815 83.
Iedere zondag van 11:14-12:15 uur.

God ontmoeten?
De Goede Herderkerk is geopend voor jou
voor Stilte, een Gebed of een Ontmoeting.
Iedere dinsdag van 10-12 uur
Iedere vrijdag van 14-16 uur.
Burg. v. Engelenweg 175 IJsselmuiden.

 

Handout 25 juli

Bij de kerkdienst van 25 juli heeft ds Haak een handout gemaakt. Die kunt u hier bekijken/opslaan.

Download (PDF, Onbekend)

Handout kerkdienst 18 juli

Bij de kerkdienst van 18 juli heeft Ds Haak een handout gemaakt. Die kunt u hieronder bekijken.

Download (PDF, Onbekend)

kerkdienst 18 juli

Liturgie zondag 18 juli 2021 9:30 uur.

Voorganger: Drs C.J. Haak

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Read more

kerkdienst 11 juli

Liturgie zondag 11 juli 2021 9:30 uur.

Voorganger: Ds Johannes van Beveren.

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Welkom en afkondigingen

Votum en groet

Lied opw 595: Licht van de wereld

Licht van de wereld
U scheen in mijn duisternis;
nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt dat ik U wil kennen, Heer.
Bij U wil zijn, elk moment

Voor U wil ik mij buigen
U wil ik aanbidden.
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig.
U bent zo geweldig goed voor mij

Hemelse Heer, U die hoog en verheven bent
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind naar de wereld gekomen.
Legde Uw heerlijkheid af.

Voor U wil ik mij buigen
U wil ik aanbidden.
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig.
U bent zo geweldig goed voor mij

En nooit besef ik hoe U leed
de pijn die al mijn zonden deed.
En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed

En nooit besef ik hoe U leed
de pijn die al mijn zonden deed.
En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.

Voor U wil ik mij buigen
U wil ik aanbidden.
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig.
U bent zo geweldig goed voor mij

Bidden

Lezen Jesaja 49: 1-6

1 Eilanden, hoor mij aan,
verre volken, luister aandachtig.
Al in de schoot van mijn moeder
heeft de HEER mij geroepen,
nog voor ze mij baarde noemde hij mijn naam.
2 Mijn tong maakte hij scherp als een zwaard,
hij hield me verborgen in de schaduw van zijn hand;
hij maakte me tot een puntige pijl,
hij stak me weg in zijn pijlkoker.
3 Hij heeft me gezegd: ‘Mijn dienaar ben jij.
In jou, Israël, toon ik mijn luister.’
4 Maar ik zei: ‘Tevergeefs heb ik me afgemat,
ik heb al mijn krachten verbruikt,
het was voor niets, het heeft geen zin gehad.
Maar de HEER zal me recht doen,
mijn God zal me belonen.’
5 Toen sprak de HEER,
die mij al in de moederschoot
gevormd heeft tot zijn dienaar
om Jakob naar hem terug te brengen,
om Israël rond hem te verzamelen –
dat ik aanzien zou genieten bij de HEER
en dat mijn God mijn sterkte zou zijn.
6 Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent
om de stammen van Jakob op te richten
en de overlevenden van Israël terug te brengen,
dat is nog maar het begin.
Ik zal je maken tot een licht voor alle volken,
opdat de redding die ik brengen zal
tot aan de einden der aarde reikt.’

Lezen Matteus 5:1-16

Bergrede
1 Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen.
2 Hij nam het woord en onderrichtte hen:
3 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
4 Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
5 Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
7 Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
9 Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.
12 Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.
13 Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.
14 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.
15 Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is.
16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Lied psalm 139: 1, 6, 14 (berijming LB)

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
‘t ligt alles open voor uw ogen.

6. Wanneer ik mij geborgen dacht
in ‘t vallend duister van de nacht,
werd dan de nacht niet als het licht ?
Hier lig ik voor uw aangezicht,
o God, hoe licht is zelfs het duister,
de nacht een dag die blinkt van luister.

14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.

Kindmoment door Lisa

Preek

Lied psalm 36: 1, 2 DNP

1. De goddeloze hoort een stem:
vanbinnen spreekt het kwaad tot hem.
Gods wet is hij vergeten.
Zijn hart is met verderf gevuld.
Hij heeft geen inzicht in zijn schuld.
Hij speelt met zijn geweten.
Wanneer hij ’s nachts zijn ogen sluit
broedt hij nog slechte plannen uit.
Hij kiest verkeerde wegen.
Hij wijst verblind en arrogant
een eerlijk leven van de hand.
Hij gaat het kwaad niet tegen.

2. Uw liefde raakt het hemelblauw.
Tot in de wolken reikt uw trouw.
Geen mens kan U doorgronden.
Uw oordeel is onpeilbaar diep.
U zorgt voor alles wat U schiep;
uw trouw wijkt geen seconde.
Uw liefde, God, maakt rijk en blij!
Hier in uw huis genieten wij
van wat U ons wilt geven.
Uw bron schenkt aan wie dorstig is
het levend water, helder, fris.
Uw licht verlicht ons leven.

Belijden: zingen GK 176: 1, 2, 5 ‘k geloof in God de Vader, die uit niets

1.’k Geloof in God, de Vader, die uit niets
geschapen heeft zijn hemelwoning,
almachtig in het leven riep
de aarde met de mens als koning.
God die met kracht in eeuwigheid
regeert door zijn voorzienigheid,
zal aan zijn vaderhand mij leiden
met trouw in voor- en tegenspoed,
om Christus’ wil mij veilig weiden,
zoals een goede herder doet.

2. ‘k Geloof in God de Zoon, zijn enig kind,
in Jezus, redder van de zonden,
zodat geen kwaad de machtsstrijd wint.
Bevrijder is Hij door zijn wonden,
de Christus, onze sterke Heer,
die ik als Priester-Koning eer,
Profeet en allerhoogste Leraar.
Ontvangen van de Heilge Geest,
geboren uit de maagd Maria,
is Hij als mens bij ons geweest.

5. ‘k Geloof in God, de Heilge Geest, die troost
en hoop aan Christus’ kerk wil geven.
‘k Geloof een kerk, die wereldwijd
verbonden is in leer en leven;
als bruid van Christus, die haar leidt,
is zij getooid met heiligheid.
‘k Belijd vergeving van de zonden.
Ik weet: mijn vlees wordt opgewekt
en zal dan, met mijn ziel verbonden,
weer leven, eeuwig onbevlekt.

Bidden

Geven

Lied psalm 27: 1, 3, 7 (berijming GK)

1. God is mijn licht, mijn heil: wie zou ik vrezen?
Hij is de HEER, die hulp verschaft in nood,
mijn vaste burcht, ik hoef niet bang te wezen.
Hij is ‘t die mij beveiligt voor de dood.
Toen bozen mij belaagden in hun haat,
bijna verslonden met hun leugenmond,
was God het zelf die mij terzijde stond.
Zij struikelden en vielen metterdaad.

3. Eén ding blijf ik steeds van de HERE vragen,
één enkel ding, dat heel mijn hart begeert:
om in zijn tempel al mijn levensdagen
bij Hem te zijn, te wonen bij mijn HEER.
Daar in zijn huis, waar alles spreekt van Hem,
wil ik aanschouwen ‘s HEREN heerlijkheid,
zijn schone dienst, verricht in heiligheid.
Ik wil aandachtig luistren naar zijn stem.

7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven
mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Maar door Gods trouw keert mijn vertrouwen weer;
in zwakheid wordt des HEREN kracht volbracht.
Betoon u sterk, houd moed, geloof en wacht.
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de HEER!

Zegen

Geven:
maak uw gift over op de rekening van de diaconie van een van beide kerken.
de Rank: NL 81 RABO 0157 6741 34
Goede Herderkerk: NL 70 RABO 0159 1200 20

Contact:
Behoefte aan contact of een vraag over de preek?
Bel of app na de dienst met 06-425 434 30.
Iedere zondag van 11:45-12:15 uur.

God ontmoeten?
De Goede Herderkerk is geopend voor jou
voor Stilte, een Gebed of een Ontmoeting.
Iedere dinsdag van 10-12 uur
Iedere vrijdag van 14-16 uur.
Burg. v. Engelenweg 175 IJsselmuiden.