Dagelijks woord:

Eerstvolgende diensten:


Meer diensten

Berichten

Kinderwerkjes 2 oktober

Dag allemaal,

Zondag 2 oktober gaat het in de kinderdienst over de bergrede.

Heel veel mensen kwamen naar Jezus luisteren. Jezus ging op een berg staan zodat iedereen hem goed kon verstaan. Tijdens de bergrede legt Jezus uit hoe we als mens goed kunnen leven.

Kom je weer meedoen? Tot zondag!

Hieronder nog een werkblad met allerlei werkjes, puzzels enzovoort.

Veel plezier!

Download (PDF, Onbekend)

Kerkdienst 2 oktober 2022

Liturgie zondag 2 oktober 2022 9:30 uur.

Voorganger: Ds Johannes van Beveren

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

eredienst zondagmorgen 2-10-22 IJsselmuiden

welkom en afkondigingen

votum en groet (votum en amen gezongen)

zingen Opw 790: God is mijn herder die mij weidt

God is mijn Herder, die mij weidt;
in groene velden vind ik rust.

Hij gaat mij voor naar stille wateren.
Zijn goedheid verkwikt mijn ziel.

Refrein:
m: Heer, ik vertrouw op U alleen.
(v: Ik vertrouw, ik vertrouw op U.)
m: Heer, ik vertrouw op U alleen.
(v: Ik vertrouw, ik vertrouw op U.)
m: Want uw trouw en goedheid volgen mij;
(v: Trouw en goedheid volgen mij;)
allen: genade leidt mij naar huis.

Hij leidt mijn voeten in het spoor
van recht en waarheid, tot zijn eer.
Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn beker vol;
een feestmaal staat voor mij klaar.

(Refrein)

Al moet ik door een donker dal,
ook dan vrees ik de boze niet;
want U bent bij mij en uw stok en staf
vertroosten mij steeds opnieuw.

(Refrein 2x)

Want uw trouw en goedheid volgen mij;
genade leidt mij naar huis.
Genade leidt mij naar huis.

zingen GK 242: 1, 2 Ach wat moet ik toch beginnen

1. Ach, wat moet ik toch beginnen
nu ik steeds weer zonden doe.
Mijn geweten maakt mij moe,
brengt mij steeds mijn schuld te binnen.
Er is hulp in deze strijd
dankzij Jezus, Hij bevrijdt.

2. Want ik heb in doen en laten
vaak de Here diep gegriefd.
Toch heeft Hij een zondaar lief.
Dankzij hemelse genade
sterft het helse zelfverwijt,
dankzij Jezus, Hij bevrijdt.

bidden

Lezen Psalm 1

1 Gelukkig de mens
die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit,
2 maar vreugde vindt in de wet van de HEER
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.

3 Hij zal zijn als een boom,
geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht,
zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.

4 Zo niet de wettelozen!
Zij zijn als kaf
dat verwaait in de wind.
5 Wettelozen houden niet stand waar recht heerst,
zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen.
6 De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen,
de weg van de wettelozen loopt dood.

Lezen Matteus 11: 25-30

25 In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld.
26 Ja, Vader, zo heeft het U behaagd.
27 Alles is Mij toevertrouwd door mijn Vader. Niemand kent de Zoon behalve de Vader, en niemand kent de Vader behalve de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.
28 Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven.
29 Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,
30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

zingen Psalm 1 (berijming GK)

1. Welzalig wie niet volgt der bozen raad,
niet op de weg der goddelozen staat,
wie ook niet zit waar spotters samenscholen,
maar wandelt op de weg door God bevolen,
wie ‘s HEREN wet zijn grote vreugde acht,
haar dankbaar overdenkt bij dag en nacht.

2. Hij is gelijk een altijd groene boom,
die men geplant heeft aan een waterstroom,
die op zijn tijd zijn rijke vrucht zal dragen,
geen blad verwelkt in hete zomerdagen.
De HERE zegent hem met overvloed,
zijn voorspoed blijkt in alles wat hij doet.

3. Zo niet de man wiens hart het kwaad bemint,
hij is als kaf, dat wegwaait in de wind.
Hij houdt geen stand als het gericht zal komen
en heeft geen plaats te midden van de vromen.
God kent de weg van wie rechtvaardig is,
maar bozen komen om in duisternis.

kindermoment

preek

zingen Psalm 119: 1, 40, 62 (berijming LB)

1. Welzalig wie de rechte wegen gaan,
wie in de regels van Gods wijsheid treden.
Zalig wie zijn getuigenis verstaan,
van ganser harte zoeken naar zijn vrede.
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.
De weg der zondaars wordt door hen gemeden.

40. Uw woord is als een lamp, een helder licht,
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken
dat in de duisternis mijn schreden richt.
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken,
dat ik zal wandlen voor uw aangezicht,
dat ik uw recht zal roepen van de daken.

62. Zevenmaal daags zeg ik uw goedheid dank,
rechtvaardig is uw wet en mij ten zegen.
Dit geeft mijn loflied innigheid en klank.
Zij die uw wet beminnen, gaan uw wegen.
Zij wandlen voort in vrede, vrij en frank,
geen struikelblok, geen onheil houdt hen tegen.

bidden

geven

belijden

zingen GK 213 Eigenroem is uitgesloten: 1, 2

1. Eigenroem is uitgesloten: onverdiend geluk voor mij!
Groot geschenk van God genoten: zijn genade maakt me vrij.
Ja, nog voor ik was geboren, Voor Gods had die alles schiep,
iets uit niets tot leven riep, heeft zijn liefde mij gekozen:
God is liefde! Eng’lenstem, mensentong, verheerlijk Hem!

2. Want zo lief had God de wereld, dat Hij zijn geliefde Zoon
voor die diep gevallen wereld, overgaf aan smaad en hoon.
Ja, toen wij nog zondaars waren, liet God zijn genade zien,
toen zijn Zoon de kruisdood stierf, stierf voor ons, die schuldig waren:
God is liefde! Eng’lenstem, mensentong, verheerlijk Hem!

zegen

zingen GK 261: de Heer zegene u

De Heer zegene u 3x
en Hij behoede u
de Heer doe zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig. Amen.
De Heer zegene U, 2x
En Hij behoede u;
De Heer verheffe zijn aangezicht over uw leven
en geve u vrede, Amen

Geven:
maak uw gift over op de rekening van de diaconie van een van beide kerken.
de Rank: NL 81 RABO 0157 6741 34
Goede Herderkerk: NL 70 RABO 0159 1200 20

God ontmoeten?
De Goede Herderkerk is geopend voor jou
voor Stilte, een Gebed of een Ontmoeting.
Iedere donderdag van 9-12 uur
Iedere vrijdag van 14-16 uur.
Burg. v. Engelenweg 175 IJsselmuiden.

 

Kerkdienst 25 september 2022

Liturgie zondag 25 september 2022 9:30 uur.

Voorganger: Dr Jaap Dekker

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Liturgie:

Read more

Kindmoment 25 september

Dag allemaal,

Zondag gaat het in de kinderdienst over Mozes.

Doe je ook weer mee?

Tot zondag!

 

Hieronder alvast een kleurplaat.

Download (PDF, Onbekend)

Kerkdienst 18 september 2022

Liturgie zondag 18 september 2022 9:30 uur.

Voorganger: Ds Dennis vd Zee

Startzondag.

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Liturgie

Afkondigingen Ouderling

Read more

Kinderdienst: Het heilig avondmaal

Vandaag hebben we samen het Heilig Avondmaal gevierd.

Wat is dat eigenlijk? Gerlinde legt het uit aan de kinderen.

Veel plezier!