Dagelijks woord:

Eerstvolgende diensten:


Meer diensten

Berichten

Kerkdienst 3 december

Liturgie zondag 3 december 2023 9:30 uur.

Voorganger: Ds Sj. Maliepaard

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Aanvangslied: Ps. 27:1,2 (LB 2013: Mijn licht, mijn heil is Hij….)

1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Heere !
Waar is het duister dat mij onheil baart ?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard !
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal !

Read more

Kerkdienst 26 november

Liturgie zondag 26 november 2023 9:30 uur.

Eeuwigheidszondag

Voorganger: Ds Johannes van Beveren.

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Eredienst IJsselmuiden 26-11-2023

Welkom en afkondigingen

stil gebed

votum en groet

zingen opw 733: de zon komt op, maakt de morgen wakker

1. De zon komt op, maakt de morgen wakker
Mijn dag begint met een lied voor U
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen
Laat mij nog zingen als de avond valt

Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam

Read more

Kerkdienst 19 november

Liturgie zondag 19 november 2023 9:30 uur.

Voorganger: Ds Johannes van Beveren

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Eredienst 19-11-2023 IJsselmuiden

Welkom en afkondigingen

De heer is met u!

Votum en groet en amen

Zingen opw 462: Aan Uw voeten Heer

Refrein:
Aan uw voeten Heer,
is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn,
is de grootste eer;
daarom buig ik mij voor U.

Ja, ik verkies nu om bij U te zijn
en om naar U te luist’ren.
In plaats van altijd maar weer
bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.

Refrein:
Aan uw voeten Heer,
is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn,
is de grootste eer;
daarom buig ik mij voor U.

Mijn hart verlangt er naar
om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding.
In geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.

Refrein:
Aan uw voeten Heer,
is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn,
is de grootste eer;
daarom buig ik mij voor U.

Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja, zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader
die vertroost en beschermt
en ik kom tot rust bij U. (3x)

schuldbelijdenis en genadeverkondiging: lezen uit 1 petrus 1,3 en 18-21

1 Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië verblijven,
2 door God, de Vader, voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn en met het bloed van Jezus Christus besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede, in overvloed.
Het nieuwe leven
3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren doen worden en ons zo levende hoop gegeven.

18 U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd,
19 maar met het kostbare bloed van Christus, als dat van een lam zonder smet of gebrek.
20 Al voor de grondvesting van de wereld is Hij door God uitgekozen, en nu, aan het einde van de tijd, is Hij verschenen omwille van u.
21 Door Hem gelooft u in God, die Hem uit de dood heeft opgewekt en Hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn.

zingen Psalm 30: 1 en 2 uit de oude berijming, dan vers 2 uit DNP

1. Ik zal met hart en mond, o HEER’,
Uw Naam verhogen en Uw eer,
Dewijl Gij mij Uw bijstand boodt,
Mij optrokt uit den diepsten nood;
Zodat de vijand in mijn lijden
Zich over mij niet mocht verblijden.

2. Mijn God, Gij hebt mij, op mijn klacht,
Genezen, en mijn smart verzacht!
Gij hebt mijn ziel, door angst beroerd,
Als uit het graf weer opgevoerd.
Gij hebt het leven mij geschonken;
Ik ben niet in den kuil gezonken.

2. Kom, trouwe dienaars van de HEER,
loof God met mij en geef Hem eer!
Zijn woede duurt maar één moment,
terwijl zijn gunst geen einde kent.
Al is de avond zwaar van zorgen,
vol vreugde is de nieuwe morgen.

bidden

lezen Lucas 10: 25-37

Het enig noodzakelijke
25 Er kwam een wetgeleerde die Hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’
26 Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?’
27 De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’
28 ‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’
29 Maar de wetgeleerde wilde zijn gelijk halen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’
30 Toen vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten.
31 Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen.
32 Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. 33 Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag.
34 Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde.
35 De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: “Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.”
36 Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’
37 De wetgeleerde zei: ‘De man die hem barmhartigheid heeft betoond.’ Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’

lezen Filippenzen 2: 5-11

5 Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.
6 Hij, die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn,
7 maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen, en als mens verschenen
8 heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.
9 Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat,
10 opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde,
11 en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

zingen Opw 268 hij kwam bij ons heel gewoon

Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afgelegd.

Refrein:
Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag,
gedragen door zijn liefd’ en kracht.

En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet
maar toch zei Hij: ‘Uw wil geschied’.

Refrein:
Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag,
gedragen door zijn liefd’ en kracht.

Zie je de wonden zo diep.
De hand die aard’ en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg.
De Man, die onze zonden droeg.

Refrein:
Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag,
gedragen door zijn liefd’ en kracht.

Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er ned’rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.

Refrein:
Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag,
gedragen door zijn liefd’ en kracht.

verkondiging

zingen Opwekking 790: God is mijn herder die mij weidt

God is mijn Herder, die mij weidt;
in groene velden vind ik rust.

Hij gaat mij voor naar stille wateren.
Zijn goedheid verkwikt mijn ziel.

Refrein:
m: Heer, ik vertrouw op U alleen.
(v: Ik vertrouw, ik vertrouw op U.)
m: Heer, ik vertrouw op U alleen.
(v: Ik vertrouw, ik vertrouw op U.)
m: Want uw trouw en goedheid volgen mij;
(v: Trouw en goedheid volgen mij;)
allen: genade leidt mij naar huis.

Hij leidt mijn voeten in het spoor
van recht en waarheid, tot zijn eer.
Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn beker vol;
een feestmaal staat voor mij klaar.

(Refrein)

Al moet ik door een donker dal,
ook dan vrees ik de boze niet;
want U bent bij mij en uw stok en staf
vertroosten mij steeds opnieuw.

(Refrein 2x)

Want uw trouw en goedheid volgen mij;
genade leidt mij naar huis.
Genade leidt mij naar huis.

bidden

wet 1 petr 4: 1-3 & 7-11

1 Nu dan, omdat Christus tijdens zijn leven op aarde heeft geleden, moet u zich wapenen met dezelfde gezindheid als Hij. Immers, wie in zijn aardse leven geleden heeft, heeft afstand genomen van de zonde.
2 Dan laat u zich gedurende de rest van uw leven niet meer leiden door menselijke verlangens maar door Gods wil.
3 U hebt al genoeg tijd verspild aan allerlei zaken waarin de heidenen plezier hebben: losbandigheid, wellust, dronkenschap, bras- en slemppartijen en verwerpelijke afgodendienst.

7 Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden.
8 Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.
9 Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen.
10 Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.
11 Voert u het woord, laten het dan Gods woorden zijn die u spreekt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen.

zingen LB 912: 1, 4, 6 neem mijn leven laat het Heer

1 Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

4 Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.

6 Neem ook mijne liefde, Heer,
‘k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

geven

zingen psalm 148: 1, 4 ber GK

1. Looft, halleluja, looft de HEER,
hoog in de hemel van zijn eer.
Looft Hem, die in de hoge troont,
gij engelen, die bij Hem woont.
Looft Hem, des HEREN legermachten,
gij die Hem dient met al uw krachten.
Gij zon en maan, looft nu de HEER,
gij sterrenlichten, geeft Hem eer.

4. Looft God, gij vorsten overal,
looft, volken, Hem die heersen zal.
Gij koningen, bekleed met macht,
gij richters, die het recht betracht.
Looft, jonge mannen, looft de HERE,
looft, jonge vrouwen, brengt Hem ere.
Looft Hem, gij ouden met de jeugd,
weest samen in de HEER verheugd.

zegen

Geven:
maak uw gift over op de rekening van de diaconie van een van beide kerken.
de Rank: NL 81 RABO 0157 6741 34
Goede Herderkerk: NL 70 RABO 0159 1200 20

 

Kerkdienst 12 november

Liturgie zondag 12 november 2023 9:30 uur.

Voorganger: Ds Biewenga

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Votum en groet (gesproken)

Zingen: Psalm 72:1,4 (LB – Geef, Heer, de koning uwe rechten)

1. Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan ‘s konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuvlen top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.

Read more

Kerkdienst 5 november

Liturgie zondag 5 november 2023 9:30 uur.

Voorganger: Dr. M.H. Oosterhuis

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Votum en zegengroet van Sela

Votum
Onze hulp en onze verwachting
is van God, onze Heer.
Hij die alles maakte,
laat niet los wat Hij begon.

Groet
Genade en vrede
van God, de Vader;
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.
Hij woont met zijn Geest in ons.
Halleluja, halleluja, amen!

Read more

Kerkdienst 1 november

Liturgie dankdag woensdag 1 november 2023 19:30 uur.

Voorganger: Br. A.J. Knepper

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

liturgie:

gezongen votum en groet

GKB: Psalm 33:1,8 (Zing vrolijk, looft de naam des Heren).

1. Zingt vrolijk, looft de naam des HEREN,
rechtvaardigen, brengt God uw dank.
Het past oprechten Hem te eren
met een nieuw lied bij citerklank.
Laten stem en snaren
tot die lof zich paren.
Looft Hem, prijst de HEER.
Psalmzingt, jubelt allen,
laat bazuinen schallen,
juichend tot Gods eer.

Read more