Dagelijks woord:

Eerstvolgende diensten:


Meer diensten

Berichten

Weidezangdienst 27 september

Doe mee met de weidedienst!

Zondag 27 september 16:30 buiten bij de fam. de Leeuw,
Parallelweg 5 IJsselmuiden.
Aanmelden is niet nodig.

Neem een stoel en brood mee.
Na afloop is er de mogelijkheid om te picknicken.

Hieronder vindt je de liturgie.

Download (PDF, Onbekend)

Kinderwerkjes kerkdienst 27 september

De Bijbel voor Kids (3) Kain en Abel | Bijbel, Kinderbijbel, Zondeval

Voor de kerkdienst van 27 september hebben we wel drie kinderwerkjes!

Druk ze snel af en doe mee!

Kleurplaat:

Download (PDF, Onbekend)

Zoek de verschillen:

Download (PDF, Onbekend)

Woordzoeker:

Download (PDF, Onbekend)

Kerkdienst 20 september

Liturgie zondagmorgen 20 september 2020 9:30 uur.

Voorganger ds Dennis vd Zee.

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Welkom
Kaars, Stil gebed, Votum en Groet

Psalm 150 (LvK): 1 en 2 Looft God, looft Hem overal.

1 Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van ‘t heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

2 Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem !
Cither, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Doop
* Lezing formulier
* Gebed
* Doopvragen
* Doop
* Zingen :”Hij zegent jou”
* Dankgebed
* Overhandiging doopkaart en cadeautje
Gebed om verlichting
Kindermoment + Kinderlied

Klik hier voor de kleurplaat van het kindmoment.

Schriftlezing: Filippenzen 2:1-8 NBV

1 Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden,
2 maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest.
3 Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf.
4 Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.
5 Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.
6 Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast,
7 maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen,
8 heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.

LvK 328: 1 tm 3 Here Jezus om Uw woord

1 Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in ‘t hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

2 Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in ‘t licht der waarheid.
‘t Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

3 O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Verkondiging

LvK 231: 1 en 2 Wij knielen voor Uw zetel neer

1 Wij knielen voor uw zetel neer,
wij, Heer, en al uw leden,
en eren U als onze Heer
met lied’ren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o Eerstgeboren’ uit de dood
zich diep eerbiedig buige!

2 Die ons, gereinigd door uw bloed,
tot priesters hebt verheven,
en ons de hoge rang, de moed
van koningen gegeven,
U zij de roem, U zij de lof,
U de eerkroon opgedragen!
Geheel de aard’ en ‘t hemelhof
moet van uw eer gewagen.

Mededelingen
Dankgebed + Voorbede
Collecte
Opwekking 509 Zo lief had God de Vader ons.

Zo lief had God de Vader ons,
dat Hij zijn eigen Zoon zond
tot heil van ons gebroken hart,
omdat Hij ons zo kostbaar vond.
Hoe diep en schrijnend was Gods pijn
toen Hij zijn Zoon zo lijden zag;
toch is het Jezus’ bloed dat ons
weer dicht in zijn nabijheid bracht.

O zie de mens daar aan het kruis,
met al mijn schuld beladen;
beschaamd hoor ik mijn eigen stem
Hem loochenen en smaden.
Het was mijn zonde die Hij droeg,
totdat Hij riep: ‘Het is volbracht!’;
zijn laatste adem bracht mij hoop,
zijn sterven werd mijn levenskracht.

Ik roem niet meer in eigen kracht,
in gaven, in wat wijsheid is;
ik roem alleen nog in de Heer,
zijn dood en zijn verrijzenis.
Hoe zou ik delen in zijn loon,
de zege die Hij heeft behaald?
Maar dit weet ik met heel mijn hart:
zijn offer heeft mijn schuld betaald.

Zegen

Geven:
maak uw gift over op de rekening van de diaconie van een van beide kerken.
de Rank: NL 81 RABO 0157 6741 34
Goede Herderkerk: NL 70 RABO 0159 1200 20

Contact:
Behoefte aan contact of een vraag over de preek?
Bel of app na de dienst met 06-130 815 83.
Iedere zondag van 11:14-12:15 uur.

God ontmoeten?
De Goede Herderkerk is geopend voor jou
voor Stilte, een Gebed of een Ontmoeting.
Iedere dinsdag van 10-12 uur
Iedere vrijdag van 14-16 uur.
Burg. v. Engelenweg 175 IJsselmuiden.

 

Kleurplaat kindmoment 20 sept

Deze kleurplaat hoort bij het verhaal uit het kindmoment op zondag 20 september. Kleur je mee?

Weidezangdienst 13 september 16:30

Liturgie weidezangdienst zondagmiddag 13 september 2020 16:30 uur.

Voorganger ds Johannes van Beveren.

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Read more

Kerkdienst 13 september 15:00

Liturgie zondagmiddag 13 september 2020 15:00 uur.

Voorganger ds Johannes van Beveren.

Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube en de kerkradio.

Ga naar NGKV op youtube Ga naar de kerkradio

Read more